Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
uálním technickým a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou. Cílem do... jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, legislativní rámec). ===== High-Level pohled na... ním** – sdílené a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrální... ferenčním údajům a údajům agendových informačních systémů > Propojený datový fond slouží tedy k výměně úda
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
e blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodné použít... řadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jejich životního cyklu ===== B... vně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečného a kval... tak, jako ISVS mají oproti komerčním informačním systémům svá specifika, má je nutně i jejich životní cykl
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
de o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:... tlivych_uradu#Pravidla pro Integraci informačních systémů|Integrace informačních systémů]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivy... ch architektury]]. Popis centrálně poskytovaných systémů a jejich služeb, funkčních celků a tematických ob
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
dnou pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy ... hů strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů, a předkládání těchto dokumentů vládě, sledování ... mační potřeby veřejné správy a stavu informačních systémů veřejné správy
Slovník pojmů eGovernmentu
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
edná se o aktivní prvek architektury informačních systémů. Aplikační komponenta je samostatně instalovateln... |Stanovení shody dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů (informačních systémů pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a odměňování, elektronických systémů spisové slu
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
de o jiný přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:... nter round tip 60%> Popis centrálně poskytovaných systémů a jejich služeb, funkčních celků a tematických ob... načnou hierarchii agend a agendových informačních systémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci ... edky plynoucí pro návrh architektury informačních systémů na všech vrstvách modelu. Agendu definuje ústřed
Informační koncepce ČR
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Zpracovává ji Rada... VS“), cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy (dále také jako „ISVS“) a obecné p... ání, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let.... IKČR pro strategické řízení rozvoje informačních systémů a informatiky jako celku. Informační koncepce ČR
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
důležitější dovedností provozovatelů informačních systémů veřejné správy, zvláště při rostoucím podílu sdíl... žby a zvýšené náklady na její zajištění (odstávky systémů při nemožnosti pracovat bez nich, více úředníků, ... a implementaci a provoz (agendových) informačních systémů), které tak nesmí být zahrnuty v základně, ze kte... , Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny: j) provádět hodnocení ek
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
řením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se správou ISVS... snadné určit, které ze spravovaných informačních systémů jsou ISVS či nikoliv, popř. do jaké kategorie spa... potřebu rozlišovat jednotlivé druhy informačních systémů mohou orgány veřejné správy narazit právě při zpr... cích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení inf
Úvod @nap_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
opisuje věcný a technologický pohled na propojení systémů veřejné správy s centrálními sdílenými službami e... ernmentu a definuje, co mají správci informačních systémů činit ve své kompetenci a architektuře tak, aby b... h pořízení nebo technické zhodnocení informačních systémů veřejné správy, investičních záměrů akcí pořízení nebo technického zhodnocení informačních systémů veřejné správy nebo projektů informačních systémů
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní systém veřejné správy v rejstříku informačních systémů veřejné správy, * spravuje ho orgán veřejné spr... portál VS je nepersistentní vůči datům agendových systémů, s výjimkou případů, kdy je portál sám agendovým ... t, který stanovuje cíle ČR v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v ČR na období 5 let. )). Přestože
Úvod @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
anoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let,... o vnitra v rámci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy vytváří a předkládá vládě ke schvá... chopny naplňovat cíle rozvoje služeb informačních systémů veřejné správy, řídit jejich životní cyklus a zle
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů ====== Níže uvedený text je shrnutím některých p... ostí předávání a využívání a údajů z informačních systémů veřejné správy mezi orgány veřejné moci, zpracova... .]] Oprávnění pro využívání údajů z informačních systémů veřejné správy orgány veřejné moci, a to ve vztah... try|základním registrům]] i agendovým informačním systémům, je nyní dáno ustanovením § 5 odst. 1, větou prv
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy]]. Bližší představu o obsahu info... agendy uspokojivě podpořeny službami informačních systémů, tudíž není očekáváno žádné další zlepšení, nebo ... tole 2. ==== Aplikační architektura informačních systémů úřadu ==== === Přehled a klasifikace všech informačních systémů úřadu === Informační systémy (IS), se skládají z
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
=== Otázky týkající se přihlašování uživatelů do systémů Centrální registr životního prostředí, potažmo In... není dostačující současný způsob přihlašování do systémů CRŽP? Proč je zásadní znát totožnost ohlašovatele... uvádíte, je správcem obou zmíněných informačních systémů veřejné správy, správa zmíněných informačních systémů je tedy součástí výkonu jeho působnosti. Ke správě i
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: