Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
ná pravidla předpokládají následující situaci: *ISVS 1 má údaje, které je nutné poskytnout ISVS 2. *ISVS 1 i ISVS 2 jsou řádně napojeny na referenční rozhraní a mají ztotožněný datový kmen proti základním reg
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
ění požadavkům ZoEI ve vztahu k využívání údajů z ISVS. Vzhledem k tomu, že množství digitálních úkonů u... myšleno, že eGov má rozhodovat o všech aspektech ISVS nebo portálů, které mu dnes kompetenčně nepodléha... e potřebuje mít kontrolu nad těmi oblastmi těchto ISVS a jiných portálů, kterými se budou k federaci por... útvarů informatiky a životního cyklu příslušných ISVS. Informační koncepce ČR tak klade na federaci po
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
y řízení útvarů informatiky OVS a životního cyklu ISVS. Uvedené zásady představují minimální povinné pře... matiky, ale i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS spravovaných úřadem. Popisy jednotlivých metod se... ocesu/agendě existuje vazba na příslušné aplikace ISVS (a/nebo provozní systémy), které proces podporují... za zlepšování, napříč všemi podpůrnými IS. Každý ISVS (nebo provozní systém) má definovaného garanta/sp
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
řistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) pouze prostřednictvím KIVS/CMS. ==== Pohled na ... tuálním znění, zavedl povinnost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálníh... lehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS * Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS * Bezpečný přístup do internetu * Bezpečný př
Návod na editaci údajů o informačních systémech veřejné správy v Katalogu ISVS @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
informačních systémech veřejné správy v Katalogu ISVS====== **K čemu slouží?** Katalog informačních systémů veřejné správy (ISVS) je součást AIS RPP působnostního a slouží k evid... při registraci agend a působností OVM. V Katalogu ISVS je vedený životní cyklus informačních systémů. Js... acích a subsystémech, které IS obsahuje. Katalog ISVS poskytuje výstupy z přehledů podle různých výběro
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
|§ 4 odst. 1 písm. c) |Tvorba a úrdžba ISVS |Ministerstvo ve spolupráci s orgány ... |§ 4 odst. 1 písm. d) |Tvorba a úrdžba ISVS |Ministerstvo ve spolupráci s orgány ... |§5 odst. 1 |Tvorba a úrdžba ISVS |Orgán veřejné správy ... |§ 5 odst. 2 písm. d |Tvorba a úrdžba ISVS |Orgán veřejné správy
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
tuálním znění, zavedl povinnost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálníh... lehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS\\ Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS\\ Bezpečný přístup do internetu\\ Bezpečný přístu... \\ Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ISVS určeným pro koncové klienty VS ze sítě internet |
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
und 100%> {{anchor:data}} ===Strukturovaná data v ISVS, datové fondy a jejich sdílení=== Každý informačn... e IS v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs|rejstříku ISVS]], [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/|vedení aktuálních informací o agendě
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
h komponent z evidence včetně vyřazení z evidence ISVS v RPP | ===== Vlákno záměru v celkovém kontextu ... vyřazení. Důležité je zejména vyřazení z evidence ISVS v RPP. ===== Vazby kroků řízení vlákna záměru k ... /rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] | |- [[https://spcss.archirepo.com/d... v.cz/AISP/|Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] |Změna v interní databázi záměrů | |
eGovernment cloud @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
je v maximální míře usnadnit jednotlivým správcům ISVS architektonické, bezpečnostní, nákupní a projekto... né vyhlášky. Současně budou zařazovat provozované ISVS z hlediska požadavků na bezpečnost do bezpečnostních úrovní. Cloud computing využívaný pro ISVS nejvyšší bezpečnostní úrovně může být poskytován ... GC). Kalkulace ekonomické výhodnosti spravovaných ISVS dle připravované vyhlášky založené na již zveřejn
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
úřadu *pro externí orgány (OHA) *pro správce ISVS (věcné i technické) *pro členy IT útvarů a doda... ást B: Koncepce architektury úřadu - jaké změny v ISVS realizovat a proč? ====== Odpovídá na otázky CO... 3.6 Vysvětlení cílové architektury jednotlivých ISVS (full stack) ===== 4 Plán realizace změn v arch... čním a komunikačním systémům 2.3 Přehled a karty ISVS 2.4 Tabulky objektů čtyřvrstvé architektury: 2.
Oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a převodu výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
te se na jeho garanta, aby ho doplnil do Katalogu ISVS. Postup k tomu je uvedený v [[https://www.mvcr.cz... te se na jeho garanta, aby ho doplnil do Katalogu ISVS. Postup k tomu je uvedený v [[https://www.mvcr.cz... te se na jeho garanta, aby ho doplnil do Katalogu ISVS. Postup k tomu je uvedený v [[https://www.mvcr.cz... te se na jeho garanta, aby ho doplnil do Katalogu ISVS. Postup k tomu je uvedený v [[https://www.mvcr.cz
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Název OVS |Ano | |A7884 |7884-2 | |7884-2-5 |Kód ISVS |Ano | |A7884 |7884-5 | |7884-5-1 |Verze IKČR |An... |Název OVS |Ano | |A7884 |7884-6 | |7884-6-3 |Kód ISVS |Ano | |A7884 |7884-7 | |7884-7-1 |Název dokument
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ikací a výběrem služeb * Portál SPUU nemusí být ISVS * Klienti se připojující přes [[nap:nia|NIA]] j... Pro potřeby doptání se dalších údajů, musí využít ISVS (možno i jiného OVS vykonávající danou agendu), k
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
sifikovaný jako Informační systém veřejné správy (ISVS) využívající referenční rozhraní veřejné správy. ... u práva pro třetí strany, nebo poskytnutí údajů z ISVS třetím stranám (zmocňovací účel). * Činění podá
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: