Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Národní identitní autorita
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU budou muset akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vyprší lhůta ohlášeného pro... ředků, které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného p
Komunikační infrastruktura veřejné správy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU * Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službá... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS... 1. Při zveřejnění aplikace do sítě TESTA-ng (síť EU) jsou aplikaci přiděleny IP adresy z prostoru pro... v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť TESTA-ng. Při zveřejnění aplikace do Ext
Veřejný datový fond
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tologie veřejné správy a ze slovníků definovaných EU (tzv. ISA Core Vocabularies), což podporuje séman... litu vyměňovaných údajů napříč agendami i v rámci EU. === Čtení veřejných údajů z VDF === Základní s
Otevřená data
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení (EU) č. 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních ... , akčních plánech a souvisejících předpisech ČR i EU jsou k dispozici v aktualizované podobě na stránk
Přístupnost informací
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
neslyšících a hluchoslepých osob - Nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronic
eObčanka
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
identifikaci]] vydávaný v ČR, je notifikována do EU v souladu s nařízení eIDAS. Tj. občané mohou svoj... , které jsou poskytovány jinými členskými státy v EU, při splnění podmínek daných nařízením eIDAS. **
Integrovaná Telekomunikační Síť
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ky metropolitních sítí (Chomutov, …) z prostředků EU. Pro další plánované období IROP 2021-2027 jsou
Evidence jiných fyzických osob
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ůbec neuplatňuje *Bez propojení evidencí občanů EU či jiných třetích států nikdy nedosáhneme zaručen
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch agend. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
CzechPOINT
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
údaje z Rejstříku trestů z jiného členského státu EU, v němž žadatel pobýval.\\ Na základě podepsané p
Cizinecký informační systém
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
cích s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, občanech EU, azylantech, tzv. jiných fyzických osobách do CI
Úplné elektronické podání
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ronicky obsloužit všechny klienty, rezidenty ČR a EU, pro které je úkon relevantní, a to i vzdáleně ze
Systémy správy dokumentů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mentů a jejich správu v průběhu času. Nařízení (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektroni
Sdílené provozní informační systémy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojekty dotačních programů ze strukturálních fondů EU v České republice v programovém období 2014 - 202... odílejících se na implementaci dotačních programů EU. ==== Centrální systém nákupu a veřejných zakáze
Propojený datový fond
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
novaným garantem a editorem. Mezi členskými státy EU se klade větší důraz na interoperabilitu, PPDF bu
Sdílené služby INSPIRE
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace
14 - počet výskytů, Poslední úprava: