Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
83 - počet výskytů, Poslední úprava:
ce jednotlivých rolí (editor, publikátor, čtenář, správce, auditor) a pravidla poskytování údajů o subjekte... mací. Povinnosti publikátora musí zajistit věcný správce ve spolupráci s případným technickým správcem informačního systému/ů, které zajištují výkon agendy. V dalš... o, zda informace jsou určeny primárně pro věcného správce agendy či technického správce informačních systém
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
ce prostřednictvím [[:nap:egsb|eGSB / ISSS]] tedy správce agendy definuje právní rozdělení kontextů a údajů a správce příslušného agendového informačního systému násle... ondu a řízení oprávnění přístupu k této položce. Správce Agendového informačního systému tedy musí spolupracovat se správcem agendy na ohlášení agendy tak, aby bylo možné pr
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
niovém řízení útvarů a rolí věcného a technického správce systému. Fázím 1, 2 a 3 životního cyklu, vedoucí... duktivně užívány. Manažeři věcného i technického správce, provozovatele i dodavatele se musí v jednotlivýc... ualizovat. * **Architektura ISVS.** Každý věcný správce ISVS a věcný správce centrálního prvku eGovernmentu je povinen pro tento systém udržovat model stávající,
Slovník pojmů eGovernmentu
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
k činnosti podle jiného právního předpisu, \\ 3) Správce rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních ... ný poskytovatelem cloud computingu a nastavitelný správcem ISVS. |eGovernment cloud bude tvořen státními da... údajů a jejich poskytování oprávněným subjektům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Minist... dě zvláštního oprávnění (např. tlumočník, znalec, správce konkurzní podstaty). Právnická osoba je zákonem v
Veřejný datový fond @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ždý publikující ISVS je vytvořeno úložiště, jehož správcem je správce ISVS. Úložiště datových sad zajišťuje: * kontrolu souladu nahrávaného obsahu s otevřenými f... S. Softwarový nástroj úložiště datových sad může správce ISVS vyvinout vlastní nebo může využít volně dost... h publikovaných datových sadách. API zaregistruje správce ISVS v NKOD. NKOD si poté pravidelně katalogizačn
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
témy, které jsou ISVS, u kterých vykonávají úlohu správce ve smyslu zákona o ISVS. ===== Předmět tohoto ma... y, tj. do tzv. rejstříku ISVS (dále jen „RISVS“). Správcem tohoto základního registru je Ministerstvo vnitr... a blíže rozpracovává oprávnění a povinnosti jeho správce, provozovatele a uživatele – viz § 2 písm. s) zák... 55#f1377752|38d)]] vedeným v elektronické podobě….Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad Če
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
a informační agentura (dále též jen „DIA“), jako správce Vašich osobních údajů, se zavázala Vaše osobní úd... leznete vždy na této webové stránce. =====Kdo je správce a zpracovatel osobních údajů===== Digitální a in... ===== Zpracování Vašich osobních údajů DIA, jako správce Vašich osobních údajů, provádí pouze pokud: * ... í je nezbytné pro splnění povinnosti, která se na správce vztahuje (především zákon č. 471/2022 Sb., kterým
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ymezení odpovědností a práv klíčových rolí (věcný správce, technický správce, provozovatel) v legislativě, - nedostatečné kompetenční vymezení práv a zodpovědnost... řízení a výkon konkrétních agend VS (role věcného správce), * útvary odpovědnými za poskytování informační podpory těmto agendám (role technického správce), - nedostatečná úroveň specializace a motivace
Procesní, sémiotická, bezpečnostní a provozní pravidla pro migraci na jednotnou státní doménu gov.cz @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
vních vztahů, jejímiž subjekty může být technický správce, držitel domény a registrátor domény.\\ \\ Přiděl... | |Správce subdomény |Fyz... ytvoření subdomény je o jejím založení informován správce subdomény e-mailovou zprávou. **Řešení sporů** ... ternetu) o této situaci informuje vlastník domény správce subdomén. Toto hlášení nenahrazuje případnou zák
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ích (rezortních) a z ústředních orgánů. Technický správce **jednoho** ISVS musí být podpořen vedoucím ICT ú... ťují v různých fázích: * příkazce operace, * správce rozpočtu a * hlavní účetní. Kontrolu průběžnou... se v roli poskytovatele ICT služeb a technického správce řešení ISVS dělí minimálně na tři základní nezamě... lostní bázi]]. Jsou to zejména role: * **Věcný správce (služeb) ISVS** – OVS (jeho útvar), který je čast
Integrace informačních systémů @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
komponentami - Integrace uvnitř systémů jednoho správce (vnitřní integrace) * mezi dvěma informačními... čelem zveřejnění - Integrace na systémy jiného správce (externí integrace) ==== Integrace na systémy jiného správce s pomocí eGSB / ISSS ==== {{ :nap-dokument:inter... ch systémů ===== ==== Vnitřní integrace u jednoho správce či v jednom AIS ==== Integrace mezi informačními
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
využívat služby Národní identitní autority a jeho správce musí být ohlášen jako kvalifikovaný poskytovatel ... ití centrálně garantovaných komponent spočívá pro správce portálu také v jejich různém způsobu uplatnění ve... ím posouzení redakční radou či centrálním útvarem správce katalogu stát jeho součástí, * událostí, které ... tvím elektronického prostředku podle § 2 odst. 1, správce informačního systému datových schránek neumožní p
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
klienty veřejné správy. Typicky jde tedy o portál správce agendy, ve kterém lze řešit služby agendy bez ohl... ena jen pro portál území. Je zodpovědnost věcného správce, aby vytvořil centrální prostředí pro vyřizování ... :egsb|eGSB/ISSS]] nebo AIS, které spravuje stejný správce jako portál. Nadále platí, že veškeré dokumenty, ... klienty veřejné správy. Typicky jde tedy o portál správce agendy, ve kterém lze řešit služby agendy bez ohl
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
d si nejste schopni zapamatovat hesla, využívejte správce hesel. * Nezadávejte hesla na cizích zařízeních... účty) na svém běžném účtu do počítače. Oprávnění správce/administrátora vám umožňují, v případě potřeby, p... výhodou využít i moderní vestavěné funkce typu **“správce hesel” dnešních webových prohlížečů,** které si n... extu. Kromě zjevných výhod má využití vestavěného správce hesel i svoje nevýhody: (i) paměť hesel je vázána
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
]. Seznam údajů agend je důležitý pro jednotlivé správce informačních systémů, aby věděli, které údaje si ... ýrobků | |**Úřad vlády České republiky** || |A48 |Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, expe... |Ano | |A102 |102-1 |Osoba |102-1-12 |Insolvenční správce |Ano | |A102 |102-1 |Osoba |102-1-13 |Nucený správce |Ano | |A102 |102-1 |Osoba |102-1-14 |Sídlo |Ano | |A
Editorské agendové informační systémy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: