Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
269 - počet výskytů, Poslední úprava:
zemní a soukromé. Tyto portály následně poskytují služby klientům (fyzickým i právnickým osobám) za jednot... je ZPDS, který zakotvil právo občanů na digitální služby a současně určil podmínky jejich realizace ze str... hodnosti systému federace portálů, bude uživateli služby umožněno provést svou identifikaci a autentizaci ... m k tomu, že množství digitálních úkonů uživatelů služby VS bude vzájemně směřovat od uživatele vůči OVM (
Slovník pojmů eGovernmentu
197 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektu nebo procesu. Viz Kritéria akceptovatelnosti služby.  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek,... iva |Zdroj nebo způsobilost. Aktiva poskytovatele služby zahrnují vše, co může přispět k dodávce služby. |Typy aktiv mohou být následující: management, organizace... , itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktiva služby |Jakákoli způsobilost nebo zdroj poskytovatele sl
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
127 - počet výskytů, Poslední úprava:
ákladních registrů a Informačním systémem sdílené služby –** součást referenčního rozhraní, která zajišťuj... částem/údajům prostřednictvím RPP. * Poskytnout služby vyrozumívání o změnách údajů, aby čtenáři mohli a... technické propojení s PPDF a napojení na všechny služby podpory výměny údajů (tedy nejen čtení, ale i pří... ákladních registrů a Informačním systémem sdílené služby, jejichž služby jsou publikovány prostřednictvím
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
87 - počet výskytů, Poslední úprava:
odnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby====== =====Úvod===== Tento on-line průzkum umož... saženou úroveň interoperability digitální veřejné služby, kterou poskytují. Používá model **hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby (IMAPS)**, který orgánům veřejné správy pomáhá po... távající dosažené úrovni interoperability veřejné služby, prioritním oblastem pro zlepšení, aby se úroveň
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
69 - počet výskytů, Poslední úprava:
nt_cloud|Cloud]]) či posilování zájmu o digitální služby veřejné správy. Nelze odhlédnout od nových trendů... giky věcné podstaty činností v životním cyklu ICT služby / informačního / komunikačního systému veřejné sp... četně řízených změn) - VYHODNOCENÍ - UKONČENÍ SLUŽBY Grafické vyjádření logické návaznosti těchto fáz... á strategickým rozhodnutím o ukončení poskytování služby / existence systému, a končí fyzickou likvidací i
Informační koncepce ČR
64 - počet výskytů, Poslední úprava:
dná o systémy pro řízení lidských zdrojů, spisové služby, účetnictví a financí nebo elektronické pošty. ... ormě Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti, kterým budou Rada vlády p... ající k výkonu svých působností metody, nástroje, služby, programové, technické vybavení, informační systé... at klientům veřejné správy jednoduché a efektivní služby, které jim usnadní jak dosažení jejich práv a nár
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
d dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o právu na digitální služby“). Metodika je zveřejněna také na stránkách [[htt... e nejdříve udělat následující: * Identifikovat služby VS a popsat jejich atributy v agendách, které ohlašujete. * Rozložit služby VS na jednotlivé úkony a popsat jejich atributy.
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
58 - počet výskytů, Poslední úprava:
opisují v celé šíři (v celé architektuře) sdílené služby, funkčního celky či tematické oblasti. Skladba t... jné správy ČR]]. Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v... šechny činnosti (schopnosti, procesy, funkce nebo služby, dále zastoupeny pouze pojmem funkce), které orga... vá v interakci s externím klientem nebo pro výkon služby veřejné správy externímu klientovi * Podpůrné
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
konáním, a to včetně historie. * Interakční služby vyžadují identifikaci, autentizaci a autorizaci u... ení a doručení rozhodnutí úřadu. * Transakční služby vyžadují identifikaci, autentizaci a autorizaci u... 3 typů služeb se jedná o tzv. integrované on-line služby veřejné správy dle [[:ikcr|Informační koncepce ČR... správy, kde klient/občan může skrze samoobslužné služby pod svou zaručenou elektronickou identitou činit
Systémy správy dokumentů @nap
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
ro které subjekty je povinnost vykonávaní spisové služby v elektronické podobě v systémech elektronické spisové služby. Výkonem spisové služby se rozumí „zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popří... nahrávku. Legislativní rámec pro výkon spisové služby určuje [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499|
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy ČR ====== Tato kapitola nahlíží na sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti veřejné správy... rostřednictvím jsou poskytovány centrální sdílené služby eGovernmentu i sdílené agendové služby, které jsou souhrnně zahrnuty do [[nap_dokument:architektonicka_vi... e eGovernmentu]]. V této části popisované sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti je povinné zoh
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
|01 - UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A EFEKTIVNÍ „ON-LINE“ SLUŽBY PRO OBČANY A FIRMY|| |[[:ikcr#dilci_cil_11katalo... rávy (primárně samosprávnou působnost a jedinečné služby, služby přenesené působnosti jsou pro garanční ústřední správní úřad) a doplní svoji část katalogu služeb... ího celku (ÚSC) i pro své samosprávné a jedinečné služby. Za služby v přenesené působnosti zodpovídá jejic
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
by řízení zodpovědnosti za rozdílné technologické služby. V souladu se specifikací ArchiMate nedoporučuje... |Hodnota |Hodnota služby VS | |Strategická |C... |Hodnotový řetězec |Scénář dodávky služby | |Byznys |Business int... ní infrastruktury jsou to volitelně <<Komunikační služby>>, <<Komunikační funkce>> apod. (z čtyřvrstvé viz
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
tvách - všude kde to je možné se využijí sdílené služby na příslušné vrstvě. Primárně půjde o transformac... eřejné správy bude plně podporovat **orientaci na služby** klientům a přitom informačními technologiemi pl... ována do dvou základních vnímaných oblastí - jako služby státu, dostupné kdekoli (v přímé i přenesené působnosti, zcela bez místní příslušnosti), a služby samosprávy, srozumitelně spojené s místem života
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
at stav dodávek. ==== Vztah profese ICT a státní služby ==== Základem poctivého řízení je věci neskrýva... ů, pak je potřeba urychleně rozšířit obory státní služby o tyto role. Tato změna je v souladu s dílčím cíl... ltativní výdaje. * Sledování nákladů na všechny služby ICT – zde se sledují položky interních personální... í, tedy z: * provozních prostředků určených na služby a nákupy do 40 tisíc Kč. * investičních prostře
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je katalog služeb? @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální sdílené služby, tematické oblasti a funkční celky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeném v CMS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: