Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Veřejný datový fond @nap
126 - počet výskytů, Poslední úprava:
údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy v [[nap:rpp|RPP]] vedena jeho přístupnost veřejnosti a v případě, že údaj není přístupný veřejnosti, číslo a název... vymezeny číselníkem, tento číselník veden v [[nap:rpp|RPP]]. Podle § 69 odst. 4 [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|ZoZR]] MV ČR zveřejní otevřenou f
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
90 - počet výskytů, Poslední úprava:
ístup k jednotlivým částem/údajům prostřednictvím RPP. * Poskytnout služby vyrozumívání o změnách úda... adovaného kontextu v rozsahu oprávnění vedených v RPP pro příslušnou agendu podporovanou AIS. * V o z... ně na základě příslušných oprávnění evidovaných v RPP, to však neznamená, že RPP řídí samotné vydávání údajů. Za konečné rozhodnutí, zda údaje poskytnout ne
Informační systém základních registrů @nap
69 - počet výskytů, Poslední úprava:
abezpečení dodržování oprávnění zapsaných v [[nap:rpp|Registru práv a povinností]] Aby se mohli uživat... musí mít svůj IS ohlášen v rejstříku ISVS v [[nap:rpp|Registru práv a povinností]] - Musí mít v RPP ohlášenu působnost v agendě, kterou (které) tímto AIS... ykonávat pro příslušné OVM - Správce AIS musí v RPP uvést, která OVM/SPUÚ mohou přes jeho AIS přistup
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
mu systému působnostnímu (AISP) v části [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/detail_ohlaseni_agendy.... jení ohlášení agendy ===== Otevřete si [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|stránku AISP]] a přihlaste ... sti naleznete v Nápovědě k AISP v části [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/definice_agendy.htm|Pos... sti naleznete v Nápovědě k AISP v části [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/pravni_predpisy.htm|Pos
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
základě příslušných oprávnění evidovaných v [[nap:rpp|RPP]], to však neznamená, že [[nap:rpp|RPP]] řídí samotné vydávání údajů. Za konečné rozhodnutí, zda údaje poskytnout nebo neposkytnout, je v
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
obnosti vašeho OVM v agendě je třeba do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS RPP působnostní]] (AISP) vyplnit a odeslat do 30 dnů ode dne registrace agen... konávání agendy jsou vyřízena? === - [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Přihlaste se do AISP]]. -... k tomu je uvedený v [[https://www.mvcr.cz/soubor/rpp-kompendium-a-is-novy-2021-05-22a-pdf.aspx|„RPP ko
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
ou základnu Katalogu služeb a životních situací v RPP, * musí být v souladu s grafickým manuálem MVČR... ály pro zobrazení katalogu služeb využívají API z RPP**^ |**Platí pro**|Federující a federovaný portál ... ch důsledků. Lokální služby popsané a dostupné v RPP mají příznak na odlišení od celostátních. Cílem j... ^**Lokální služby jsou publikovány do RPP (AIS katalogů)**
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
nent z evidence včetně vyřazení z evidence ISVS v RPP | ===== Vlákno záměru v celkovém kontextu eviden... í. Důležité je zejména vyřazení z evidence ISVS v RPP. ===== Vazby kroků řízení vlákna záměru k základ... igitalnicesko|Záměr v katalogu DČ]]\\ - [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] | |- [[https://spcss.archirepo.com/digi
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ze za předpokladu, že SPUÚ je ohlášen v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-spuu|rejstří... _verejne_spravy|agendu veřejné správy]] dle [[nap:rpp|registru práv a povinností]], musí se chovat jako... jako informační systém veřejné správy v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne|rejstříku informační... terý vykonává jednu nebo více agend dle [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/|seznamu agend
Agendový model veřejné správy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
cný rozpad toho, co je evidováno k agendě v [[nap:rpp|RPP]] a co to obecně znamená: **Agenda je soubor činností definovaných zákonem, či zákony (příklad je... hu, vše v rámci agendových informačních systémů v RPP. - Adresy pracovišť OVM, kde jsou vykonávány ... us / Informačního systému sdílené služby]]. [[nap:rpp|RPP]] je metainformačním systémem definujícím dat
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
é jejich členění na: * údaje evidované v [[nap:rpp|registru práv a povinností (RPP)]] v rámci ohlášení agendy (dále jen registrované údaje) a ostatní úda... o dokumentu označují všechny údaje zaevidované do RPP při ohlášení agend dle § 51 odst. 6, písm. k) zák... registrované údaje označují číselníky evidované v RPP dle § 50 odst. 2 a § 54 odst. 1, písm. a) ZoZR. O
Katalog služeb veřejné správy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ručně vyplní evidenci služeb a úkonů do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS RPP Působnostní]]. Postup při evidování služeb VS: * Prostudování {{ :zn... P2 XLSX]]. * Návod, jak vyplnit služby VS v AIS RPP Působnostní. * [[znalostni_baze:aisp_hromadna_e... í popisů je schválení evidence služeb v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|AIS RPP Působnostní]]. Det
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
u kategorie OVM ====== Přihlaste se do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Agendového informačního sys... //“ je datum – bližší informace jsou na [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/aktualizace_slozeni_kat... řádku, bude kategorie čekat na schválení správcem RPP. Doporučuje správce kontaktovat, aby úpravu kateg... gorie pospícháte, doporučujeme informovat správce RPP na níže uvedeném emailu, že kategorie čeká na jeh
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
v rámci nových povinností ohlašovatelů vůči [[nap:rpp|RPP]] je postupně zjištěna základní mapa údajů evidovaných, vyžadovaných a poskytovaných v rámci jedno... údaje z jiné agendy na základě svého oprávnění v RPP| Napojení na [[:nap:egsb|eGSB / ISSS]] a volání s... edující aspekty: * Údaje jsou ohlášeny v [[nap:rpp|registru práv a povinností]] jako údaje, které ag
Návod na vytvoření nové kategorie soukromoprávních uživatelů údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
yužít některou z kategorií SPUÚ, které jsou již v RPP zavedené. Přihlaste se do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Agendového informačního systému působnos... ití této možnosti předem zkonzultovat se správcem RPP na emailové adrese <oveg@dia.gov.cz>. Následně k... ice naleznete v Nápovědě k AISP v části [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/vytvoreni_kategorie_spu
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava: