Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
61 - počet výskytů, Poslední úprava:
rovádět bezpečnostní opatření, určit bezpečnostní role (manažera a architekta kybernetické bezpečnosti, ... přístupné pouze jemu vlastním jménem. Po převzetí role zastupovaného subjektu i jeho výsledky. Funkcion... edvídaných **Právní důsledek** VoKB, tj. zejména role manažera a architekta kybernetické bezpečnosti ... žívány při přenosu transakčního kontextu (životní role, služby VS, role uživatele apod.), musí mít centr
Slovník pojmů eGovernmentu
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
itovaný |Oficiálně schválený pro zastávání určité role. Zákon 365/2000 Sb. následně akreditací myslí pos... |Architekt kybernetické bezpečnosti|Bezpečnostní role odpovědná za zajištění návrhu implementace bezpeč... nformačního a komunikačního systému |Výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnos... |Auditor kybernetické bezpečnosti|a) bezpečnostní role odpovědná za provádění auditu kybernetické bezpeč
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
zpečeny před neoprávněným slučováním. Jednotlivé role Agendových informačních systémů pro činnost v pro... cesu je vymezena působnost AIS – agenda, agendové role a OVM Tento proces je popsán v samostatném dokume... váno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP - Musí mít ve svém... áv a povinností. Uživatel (OVM, agenda, činnostní role) musí mít povolen přístup k indikátoru s daným ná
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
klíčových rolí k rolím méně významným. Klíčovými rolemi jsou v této fázi role, které budou vytvářet novou koncepci řízení ICT ve VS, navrhovat architekturu s... CT jsou v ICT VS potřební odborníci například pro role z oblasti strategického plánování a řízení transformačních změn, tedy zejména role architektů úřadu nebo programových a projektových
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | ::: |Business role |Role |Role ve veřejné správě | | ::: |Business collab... ní spojuje prvky chování s aktivními prvky (např. role, komponenty), které je provádějí nebo role s účas
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
něnost zahájení) a klíčové na aktivitě zúčastněné role. Popisy jednotlivých výše uvedených fází každé ž... o fáze každé etapy nutné respektovat. - Dotčené role – výběr rolí, které by se měly na výkonu aktivit ... tupy a nejen termíny, ale i výstupy) a účastníci (role). - Postup a způsoby řízení - posloupnost dílčí... se bude řešení používat (funkce, procesy, služby, role, výstupy-produkty, apod.) * IT koncept - jak
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
t následující základní východiska: - **Klíčové role a kompetence –** jednoznačně nastavit pravomoci a... projednání s odbornou veřejnosti. ===== Klíčové role v ICT a eGovernmentu ===== Stejně tak, jako met... mněji člení nejméně na následující specializované role: * **Provoz** – pořizování a správa komodit, ... d veřejné správy, je ustavit níže uvedené klíčové role správy ISVS nebo provozního systému. Podrobný po
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávní uživatelé údajů (SPUÚ) měly jasně stanovené role, mohly konkretizovat jak a kde poskytují své služ... rozbalení nebo schování klikněte>  Na záložce //„Role“// propojíte již zadané údaje ze záložek //„OVM/S... //„Činnosti“//. Klikněte na //„Editovat činnostní role kategorie OVM“//. {{znalostni_baze:ohlaseni_agen... g?761x283}} Po rozkliknutí //„Editovat činnostní role kategorie OVM“// přiřaďte ke každé činnosti ty ka
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
tvořit příslušnou organizační strukturu, procesy, role, zodpovědnosti a znalosti. NAR, v návaznosti na t... bí ustanovit útvar architektury, vydefinovat jeho role, zodpovědnosti a činnosti. Dále je pak potřeba za... chitektonického úložiště. Nejdůležitější jsou ale role a zodpovědnosti pro užití architektury při řízení... a slouží a co se od ní očekává. ===== Ustavení a role architektonických útvarů a orgánů ===== Útvar a
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
budoucího, lepšího stavu informatiky úřadů a její role v rámci digitální transformace. ===== Zjednoduše... * metodické řízení a výkon konkrétních agend VS (role věcného správce), * útvary odpovědnými za poskytování informační podpory těmto agendám (role technického správce), - nedostatečná úroveň spe... ou zavedeny do všech procesů/postupů, stejně jako role, pozice manažera kvality (nezávislost výkonnosti
Identifikace klientů veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
rušení směrnice 1999/93/ES. === Mandáty, práva a role v elektronické identifikaci pro klienty veřejné s... _identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#Mandáty, role a práva v elektronické komunikaci|níže]]. Skuteč... ebo od údajů, ke kterým má přístup. === Mandáty, role a práva v elektronické komunikaci === Zajištění správné obsazení do role neboli autorizace, klienta využívajícího elektron
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
o a autentizovaného klienta do agendové aplikační role interpretovatelné přistupovaným AISem při vykonáv... ovinen nabídnout klientovi IT podporu pro veškeré role, do kterých v rámci služby může na základě aktuál... zastupování generálně nebo jenom ve výkonu určité role jménem jiné osoby, například jako statutární zást... ní kvalifikačních předpokladů pro obsazení takové role. Pro zajištění přístupu identifikovaného a autent
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
| **Role správců služeb** |Zavedení rolí správců... pro manažerské, metodické, průřezově řídící a IT role tak, aby jejich nedílnou součástí byla aktivní pa... ýt zavedeny do všech procesů/postupů, stejně jako role, pozice manažera kvality (nezávislost výkonnosti ... kompetencí** |Pro všechny klíčové role řízení služeb eGovernmentu a řízení informatiky m
Úvod @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
rany vedení, * obsahuje přehled klíčových rizik role CIO ICT, včetně doporučení, jak tato rizika elimi... strukturálních fondů * Správci rozpočtu a další role, a to zejména díky možnosti, využívat společný a... které jej o to požádají a kde nepostačí předchozí role rádce. * Kontrolní orgán (jako stavební úřad) p... legislativní zdroje určující kompetence, procesní role, omezení, aj., podstatné pro MŘICT. Jsou to zákon
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
y OVM]]|OVM vytvoří ve svém úřadě i v OSS rezortu role správců služeb a správců obslužných kanálů, napříč agendami. Tyto role by neměly být automaticky přiděleny pracovníkům v... a subjektů do zlepšování EG služeb]]|OVM podpoří role správců služeb a kanálů odpovídajícími (centrální... chny potřebné transformační, rozvojové i provozní role a pozice, nezbytné pro plánování, nákup, řízení a
Agendový model veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: