Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
98 - počet výskytů, Poslední úprava:
aním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím Centrálního místa služeb. * **Informačním systé... ávnosti// údajů o subjektech práva, které získají prostřednictvím propojeného datového fondu. Jde tedy o údaje gara... em pro ochranu osobních údajů a je dostupný pouze prostřednictvím Informačního systému základních registrů (ISZR). ... přenosu). * **Nepřímá vazba** – přenášení údajů prostřednictvím ISZR a ISSS. Při použití této vazby je zajištěna
Veřejný datový fond @nap
84 - počet výskytů, Poslední úprava:
zový systém má rozhraní pro získání obsahu údajů, prostřednictvím kterého lze obsah údajů ve strukturované podobě z... 5|ZoISVS]] rozumí umožnění přístupu k daným datům prostřednictvím [[nap:referencni_rozhrani|referenčního rozhraní]]... je přístupné z VDF dostupné ve stejné podobě také prostřednictvím otevřeného přístupu, a to bez výjimky. V obou případech zpřístupnění, tj. prostřednictvím VDF a prostřednictvím otevřeného přístupu, jsou ú
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
60 - počet výskytů, Poslední úprava:
ací, dat a funkcí, které jsou uživatelům nabízeny prostřednictvím několika málo portálů. ====Shrnutí posouzení stá... ), např. maximální velikost datové zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky je (50 MB). ==== Identifikace a ... t plnění příslušných funkcí (například komunikace prostřednictvím datových schránek) v souladu s § 6g ZISVS. Provo... základě informační činnosti OVM, komunikaci s OVM prostřednictvím datových schránek, přístupu se zaručenou identito
Slovník pojmů eGovernmentu
53 - počet výskytů, Poslední úprava:
ientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adres... témy jednotlivých orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě... lýza procesů a výkonů a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních, j... dovednosti podniku/ úřadu (business capabilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačn
Formulářový agendový informační systém @nap
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
IS (FAIS) je komponentou [[nap:iszr|ISZR]], který prostřednictvím speciálních formulářově orientovaných služeb umož... ostředkuje dávkové vydání těchto hromadných údajů prostřednictvím [[nap:elektronicke_ukony_a_dorucovani|datové schr... h žádostí ověřených identitou odesílatele žádosti prostřednictvím jeho datové schránky. Pro využití výdeje údajů ze... bude zajišťovat odpovídající proces výdeje údajů prostřednictvím datových schránek pro veškeré údaje publikované n
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
Europe//]] jakožto elektronický rozcestník, jehož prostřednictvím jsou občanům a podnikatelům poskytovány relevantn... řízení je vytvořit elektronický rozcestník, jehož prostřednictvím jsou občanům a podnikatelům poskytovány relevantn... o především v podobě usnadnění zahájení podnikání prostřednictvím informací a kontaktů, které poskytují. Vedle toho... řadě také v angličtině. Analogicky mají uživatelé prostřednictvím národních odkazů také přístup k jednotlivým požad
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
CMS výhradně jedním ze čtyř možných způsobů: - Prostřednictvím Krajských sítí (aktuálně v krajích Vysočina, Plze... ně Pardubickém + další budou-li vybudovány). - Prostřednictvím [[nap:metropolitni_site|metropolitních sítí]] při... tegrovanou telekomunikační sít (ITS) MVČR]]. - Prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) ... q=Y2hudW09MQ%3d%3d|komerčních nabídek soutěžených prostřednictvím Ministerstva vnitra]]. - Prostřednictvím veřej
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
nformačních zodpovědností.** Při návrhu publikace prostřednictvím [[:nap:egsb|eGSB / ISSS]] tedy správce agendy def... u veřejné správy]]. **Pokud je agenda vykonávána prostřednictvím více Agendových informačních systémů, pak správce... Rozvoj každého informačního systému úřadu se děje prostřednictvím rozvoje jeho aplikačních komponent, a to v kontex... uze při externí výměně údajů o klientovi v agendě prostřednictvím Back-End integrace přes [[nap:referencni_rozhrani
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
mezi klientem veřejné správy a veřejnou správou. Prostřednictvím obslužných kanálů lze provést digitální úkon a vy... ky kterému občan digitálně kdykoli a odkudkoli či prostřednictvím [[https://archi.gov.cz/nap:univerzalni_kontaktni_... onávat spisovou službu v elektronické podobě, tj. prostřednictvím systémů elektronické spisové služby (eSSL). Podro... mezi úřady. Takto odeslané a přijímané dokumenty prostřednictvím [[https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-dato
Národní identitní autorita @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
cí proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace... ce |Vysoká (nejvyšší možná dle eIDAS)| Přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu vydaného po 1. 7. 2018,... e službám využívajícím elektronickou identifikaci prostřednictvím Národního bodu. Aby vše fungovalo, je nutné mít n... i možnost využít ji i pro přihlašování ke službám prostřednictvím Národního bodu. Tento prostředek nevyžaduje od už
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
explicitně informuje OVM jako ohlašovatel agendy prostřednictvím evidence v RPP. Registrované údaje OVM nabídne ke... (PPDF)// a do //veřejného datového fondu (VDF//) prostřednictvím referenčního rozhraní. Neregistrované údaje jsou ... řených dat dle § 3 odst. 11 InfoZ. Údaje sdílené prostřednictvím PPDF a VDF jsou poskytovány čerpajícím OVM a SPUÚ... Veřejné registrované údaje sdílejí jejich správci prostřednictvím VDF. Ve výjimečných a odůvodněných případech je s
Identifikace klientů veřejné správy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
předcházející text předpokládá identifikaci pouze prostřednictvím identifikačních dokladů, existují situace, kdy os... žnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace... Podporu celého procesu elektronické identifikace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace... žnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím [[nap:nia|kvalifikovaného systému elektronické id
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
R či dalších ISVS. Dotazy a výdeje jsou přenášeny prostřednictvím Datových schránek. | Využívání údajů prostřednictvím referenčního rozhraní je vždy realizováno výhradně na zákla... ilo pomocí referenčních údajů [[nap:rpp|RPP]]. Prostřednictvím referenčního rozhraní se: * Realizuje zápis a... obách provádí [[nap:egsb|eGSB/ISSS]] překlad AIFO prostřednictvím [[nap:iszr|ISZR]] * Realizují služby hromadnéh
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
vatelé”) a v konečném důsledku realizátoři plateb prostřednictvím platebního kanálu. Většina platebních metod bude ... apř. úhrada správního poplatku, parkovného apod.) prostřednictvím platebních bran provozovaných na základě DNS. ==... příjemce * uložení vyúčtování do platební brány prostřednictvím API platební brány. * Vyúčtování bude poskytnut... kovat s ostatními systémy a příjemci plateb pouze prostřednictvím API a případně i prostřednictvím datové schránky.
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
agramy, představující model netrénovaným čtenářům prostřednictvím intuitivních (často naivních a naturálních) ikon ... ruje podnikové dovednosti (business capabilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačn... í a data, nabízí své služby a dává je k dispozici prostřednictvím rozhraní.\\ \\ 2) Aplikační komponenta je nainsta... |Spojení mezi dvěma nebo více uzly, prostřednictvím kterého si tyto uzly mohou vyměňovat data nebo ma
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeného v CMS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: