Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
že vzhledem k zamýšlené šíři projektu je nezbytně nutné vzít v potaz v současnosti existující legislativn... budou existovat komponenty, u kterých naopak bude nutné najít způsob pro souběžné fungování prezentace ce... měn na úrovni centrální nebo agendové (bude-li to nutné), * údržba a využívání jednotných informací a z... ů==== Roadmapa popisuje seznam oblastí, které je nutné v rámci cesty k federaci portálů zohlednit a deta
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
u jako údaje agendového informačního systému. Je nutné zdůraznit, že referenční údaje a údaje agendových... musí provádět složité ověřování údajů, které jsou nutné pro výkon jejich agendy. ====== Východiska a pra... dajů o jednotlivých komponentách a údajích. **Je nutné zdůraznit, že preferovaným postupem je používání ... publikovat do propojeného datového fondu. Zde je nutné uvést, že publikací údajů ze svých informačních s
CzechPOINT @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace. |Vydán... |Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné... věku, i zmocněná osoba. Zastoupení i zmocnění je nutné doložit příslušnými doklady. | O výpis si může žá... věku, i zmocněná osoba. Zastoupení i zmocnění je nutné doložit příslušnými doklady. |Za výpis se hradí s
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
ách podpory potřeb výkonu veřejné správy úřadu je nutné všechny tyto byznys potřeby VS vyhodnocovat a tří... nedostatečné ICT podpory funkcí úřadu. Přitom je nutné pohlížet na identifikované funkce úřadu a rozhodo... vané funkce v modelu byznys architektury úřadu je nutné posuzovat z hlediska dostupnosti již sdílených by... ě obojí. U všech identifikovaných funkcí úřadu je nutné - vždy posuzovat i tento aspekt, tj. u činností (
Veřejný datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
důvodu dosažení přeshraniční interoperability je nutné při zveřejňování údajů postupovat podle [[https:/... vydávaných MV ČR]] a při zveřejňování metadat je nutné postupovat dle [[https://ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD... spojeno s nižší administrativní zátěží. Je pouze nutné podle § 54 odst. 1, písm. c) [[https://www.zakony... ití a velkého počtu informačních systémů je proto nutné zajistit interoperabilitu na úrovni dat reprezent
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
že údaje v katalogu služeb VS jsou referenční, je nutné je udržovat aktuální. ====== Co je katalog služe... stanovit plán digitalizace** služeb VS, proto je nutné, aby v první fázi (do konce roku 2020) katalog sl... **nejpozději do konce roku 2020**. Následně bude nutné doplnit služby vykonávané z moci úřední a takové ... rálního agendového informačního systému (AIS), je nutné alespoň uskutečnit kroky, které překážky digitali
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ategického řízení informatiky a ICT Governance je nutné implementovat vazbu ICT útvaru do celkové struktu... ůbec vlastní pracovníky získat a udržet. Proto je nutné změnit odměňování pracovníků, řídících ICT ve stá... podpory a správně se rozhodnout, zda je nebo není nutné podporu pořizovat (velkou nápomoc k tomuto má dlo... a interních služeb a služeb klientům VS. Proto je nutné rozpočet ekonomickému představenému interpretovat
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
případně jeho rezortu nebo veřejné korporace, je nutné zajistit následující základní východiska: - **... eho** služby) pro konkrétního objednatele je vždy nutné vnímat souvislosti a potřeby celku, tj. zejména v... l možný, a pro jejichž zlepšování a zlevňování je nutné do služeb ICT odpovídajícím způsobem (adekvátně) ... žby celkově nebudou (nemohou) snižovat. Přitom je nutné respektovat, že dosahování všech uvedených přínos
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
řízení životního cyklu systémů / služeb ICT VS je nutné postupovat odlišně a respektovat jiné zákonné pov... které je při výkonu aktivit této fáze každé etapy nutné respektovat. - Dotčené role – výběr rolí, které... vně podílet. - Vstupy, a zdroje, výstupy: * nutné vstupy – iniciátory fáze – přehled úkonů a rozhod... ovozu služeb jednotlivých informačních systémů je nutné vybudovat a užívat schopnosti provozního řízení c
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ená data a převzít za ně odpovědnost. Současně je nutné nastavit procesy a zodpovědnosti a stanovit zdroj... t cíle a principy IKČR. K naplnění tohoto cíle je nutné tyto projekty již ve fází záměru navzájem koordin... ntralizovaného řízení ICT a eGovernmentu pak bude nutné zhodnotit jeho nelegislativní i legislativní možn... jného i soukromého sektoru. Pro realizaci cílů je nutné alokovat centrálně adekvátní finance jak ze státn
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
lné fyzické osobě// S odkazem na výše uvedené je nutné poznamenat, že v současnosti stále ještě využívan... obyvatel. Při výměně údajů mezi agendami je vždy nutné zvážit rozsah údajů, které jsou přenášeny. Součas... ikace osoby, o které jsou údaje předávány. Zde je nutné si ale uvědomit, že ačkoli může existovat široké ... údajů je doporučeno využívat pouze údaje nezbytně nutné. Pro identifikaci fyzické osoby při jejím kontak
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
obyvatel. Při aplikaci metodického doporučení je nutné také reflektovat aktuální oprávnění daného SPUÚ p... (např. číslem identifikačního dokladu osoby). Je nutné mít na zřeteli, že případná odpovědnost za chybné... ít níže uvedený **alternativní scénář.** * J**e nutné reflektovat reálný stav z praxe, kdy SPUÚ nemusí ... nformační systém evidence cestovních dokladů), je nutné počítat s delším časem pro získání odpovědi než p
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
echna manažerská použití TCO ve veřejné správě je nutné uvažovat náklady i výdaje včetně DPH, protože OVM... ákladů ==== Pro správnou identifikaci nákladů je nutné nejprve **rozlišovat mezi výdaji a náklady**. ... aaS) nebo dokonce k dodávce jako služba (SaaS) je nutné u interních variant provozní režie co nejlépe odh... oková míra centrální banky.)), nebylo v minulosti nutné diskontování a použití NPV. Vzhledem k aktuální i
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
má překryv s jinými disciplínami řízení úřadu, je nutné se vůči těmto disciplínám vymezit a stanovit jeji... ovujícími rozsah ochrany osobních údajů, který je nutné zohlednit při tvorbě informačních systémů a při n... cování osobních údajů musí být v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném pro zajištění bezpečnosti sítě a in... st i ve vztahu k GDPR a ochraně osobních údajů je nutné na sebe vzájemně mapovat klíčové role a sladit je
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
drobných změn a zahájení provozu |V této etapě je nutné dopracovat provozní dokumentaci a nastavit odpově... ých změn a provozní podpora |V průběhu provozu je nutné vykonávat sadu činností, nezbytných pro zachování... koli výlučně, uvnitř úřadu. Záměr je v této etapě nutné podrobněji strukturovaně popsat, vč. identifikace... liky a podepsání Prezidentem České republiky – je nutné kontrolovat změny, mezi vládou schváleným návrhem
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: