Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:univerzalni_kontaktni_misto [2019/07/04 11:58]
Tomáš Šedivec
nap:univerzalni_kontaktni_misto [2020/05/12 14:37] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
-{{objekt| +<​title>​Univerzální kontaktní místo</​title>​
-Druh=Funkční celek| +
-Název=Univerzální kontaktní místo+
-Popis=Univerzální kontaktní místo.| +
-Platípro=všechny OVM a OVS| +
-Spravuje=Tomáš Šedivec| +
-Gestor=Ministerstvo vnitra, Odbor hlavního architekta| +
-Platíkedni=30. září 2019}}+
  
 +===== Popis Univerzálního kontaktního místa =====
 +{{page>​nap:​popisy:​popis_kmvs}}
  
-Univerzální kontaktní ​místa představují obslužné kanály, tj. místa a prostředky,​ kterými klienti veřejné správy mohou realizovat služby veřejné správy, bez ohledu na věcnou a místní příslušnost služby a služebního úřadu, a to jak samoobslužné ([[portal_obcana|Portál občana jako součást Portálu veřejné správy]]), tak asistované. Asistovaná kontakní místa se dále dělí na specializovaná a univerzální,​ a to především z důvodu komplexity a náročnosti některých služeb, které vyžadují vysoce kavlifikovaný personál, který není možné zaručit pro univerzální kontaktní místa. ​+===== Pravidla pro Univerzální kontaktní ​místo ===== 
 +{{page>​nap:​pravidla:​pravidla_kmvs}}
  
-Při rostoucí elektronizaci služeb klientům bude nezbytným dalším univerzálním kontaktním místem také multikanálové (hlas, mail, chat, SMS, …) kontaktní centrum / Call-centrum,​ primárně určené na podporu uživatelů samoobslužných elektronických kanálů. +{{tag>​CzP CzechPOINT "​Univerzální Kontaktní ​místo" kzmu ukm "funkční celek"​}}
- +
- +
-===== Samoobslužná univerzální kontaktní místa ===== +
- +
-Samoobslužná kontaktní místa mají za svůj cíl omezit přímý kontakt klienta veřejné správy s úřady veřejné správy. Pro splnění tohoto cíle musí splnit podmínky uživatelské přívětivosti a zajistit, že samoobslužná alternativa služby je rovnocenná asistované verzi. Ministerstvo vnitra ČR vybudovalo a provozuje důležité systémy a služby, bez kterých by samoobslužná kontaktní místa nemohla fungovat či by jejich potenciál nemohl být naplněn jako např. [[portal_obcana]],​ [[elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národní identitní autoritu]] nebo [[komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy|Centrální ​místo ​služeb]]. Samooblužné univerzální kontaktní místo může narozdíl od asistovaného univerzálního kontaktního místa obsahovat i služby, které jsou vysoce specializované,​ protože jde o vůli klienta využít službu a je si vědom všech na něj kladených požadavků. Samoobslužné univerzální kontaktní místo vždy klientovi poskytne dostatek informací a návodů, jak danou službu správně využít. V rámci všech poskytovaných služeb se plánuje rozvoj, který se zaměřuje na rozšíření dostupných služeb ​či zajištění bezodstávkového režimu 24x7.   +
- +
- +
-===== Asistovaná univerzální kontaktní místa ===== +
- +
-Ministerstvo vnitra ČR vybudovalo Czech POINT (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) s cílem vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů a učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy.  +
- +
-Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat například výpis z katastru nemovitostí,​ obchodního rejstříku či rejstříku trestů. Kompletní seznam služeb je zveřejněn zde https://​www.czechpoint.cz/​public/​verejnost/​sluzby/​. +
- +
-Asistovaná kontaktní místa Czech POINT budou rozvíjena v následujících letech do té míry, že jejich prostřednictvím bude možné učinit podobný rozsah podání, získat podobný rozsah údajů a informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede, jaká budou nabízet samoobslužná kontaktní místa. Není však reálné, že by asistované univerzální kontaktní místo někdy obsáhlo veškeré služby a informace, které lze získat samoobslužně či na specializovaném kontaktním místě. Důvodem je vysoká míra specializace některých služeb (např. daňové přiznání),​ které zabraňují tomu, aby všechny služby dokázal asistovaně zprostředkovat člověk na univerzálním kontaktním místě. +
- +
-V plánu je rovněž využití kontaktních míst Czech POINT pro podání žádosti o vydání různých typů dokladů, přičemž nepravděpodobněji půjde v první fázi o tzv. profesní průkaz. +
- +
- +
-===== Asistovaná specializovaná kontaktní místa ===== +
- +
-Specializovaná asistovaná kontaktní místa slouží pro klienty, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou využít služeb samoobslužných kontaktních míst a zároveň není služba kvůli své specializaci dostupná v univerzálním asistovaném kontaktním místě. Jedná se ve většině případů o přepážky úřadů, na kterých služby vyřizuje personál proškolený pro danou specializaci. Příkladem může být Finanční úřad (daňové povinnosti),​ Katastrální úřad (vlastnictví nemovitostí) nebo Ministerstvo zemědělství (zemědělské dotace). Jakkoliv je však služba specializovaná,​ nemělo by to bránit v její zveřejnění jako samoobslužná varianta v univerzálním kontaktním místě.+