Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:univerzalni_kontaktni_misto [2019/06/11 14:28]
Tomáš Šedivec
nap:univerzalni_kontaktni_misto [2020/05/12 14:37] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
-{{objekt| +<​title>​Univerzální kontaktní místo</​title>​
-Druh=Tématická oblast/​Funkční celek| +
-Název=Univerzální kontaktní místo+
-Popis=Univerzální kontaktní místo.| +
-Platípro=všechny OVM a OVS| +
-Spravuje=Tomáš Šedivec| +
-Gestor=Ministerstvo vnitra, Odbor hlavního architekta| +
-Platíkedni=30. září 2019}}+
  
 +===== Popis Univerzálního kontaktního místa =====
 +{{page>​nap:​popisy:​popis_kmvs}}
  
-Univerzální kontaktní místa představují obslužné kanály, tj. místa a prostředky,​ kterými klienti veřejné správy mohou realizovat služby veřejné správy, bez ohledu na věcnou a místní příslušnost služby a služebního úřadu, a to jak samoobslužné (Portál občana v PVS), tak asistované (CzechPOINT). +===== Pravidla pro Univerzální ​kontaktní ​místo ​===== 
- +{{page>nap:pravidla:​pravidla_kmvs}}
-Při rostoucí elektronizaci služeb klientům bude nezbytným dalším univerzálním kontaktním místem také multikanálové (hlas, mail, chat, SMS, …) kontaktní centrum / Call-centrum,​ primárně určené na podporu uživatelů samoobslužných elektronických kanálů. +
- +
- +
-===== Samoobslužná univerzální ​kontaktní ​místa ​===== +
- +
-Samoobslužná kontaktní místa mají za svůj cíl omezit přímý kontakt klienta veřejné správy s úřady veřejné správy. Pro splnění tohoto cíle musí splnit podmínky uživatelské přívětivosti a zajistit, že samoobslužná alternativa služby je rovnocenná asistované verzi. Ministerstvo vnitra ČR vybudovalo a provozuje důležité systémy a služby, bez kterých by samoobslužná kontaktní místa nemohla fungovat či by jejich potenciál nemohl být naplněn jako např. [[portal_obcana]],​ [[narodni_identitni_prostor|Národní identitní autoritu]] nebo [[centralni_misto_sluzeb]]. V rámci všech poskytovaných služeb se plánuje rozvoj, který je blíže popsán v odpovídajících kapitolách. ​  +
- +
- +
-===== Asistovaná univerzální kontaktní místa ===== +
- +
-Ministerstvo vnitra ČR vybudovalo Czech POINT (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) s cílem vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů a učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy.  +
- +
-Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat například výpis z katastru nemovitostí,​ obchodního rejstříku či rejstříku trestů. Kompletní seznam služeb je zveřejněn zde https://​www.czechpoint.cz/​public/​verejnost/​sluzby/​. +
- +
-Asistovaná kontaktní místa Czech POINT budou rozvíjena v následujících letech do té míry, že jejich prostřednictvím bude možné učinit zcela stejný rozsah podání a získat stejný rozsah informací jako v samoobslužném kanálu a získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. +
- +
-V plánu je rovněž využití kontaktních míst Czech POINT pro podání žádosti o vydání různých typů dokladů, přičemž nepravděpodobněji půjde v první fázi o tzv. profesní průkaz. +
- +
-Tabulka prvků pro použití v modelování architektury^ Název prvku^ Popis^ Typ prvku^ GUID | +
-| Centrála CzechPOINT| Centrální systém obsluhující všechny služby CzechPOINT| Aplikační komponenta| 123 | +
-| CzechPOINT@office| Rozhraní určené pro úředníky zprostředkující předem definované služby| Aplikační rozhraní| 456 | +
-| CzechPOINT| Rozhraní určené pro asistované služby veřejné správy. Je využíváno asistentem na žádost klienta| Aplikační rozhraní| 789 |+
  
 +{{tag>​CzP CzechPOINT "​Univerzální Kontaktní místo"​ kzmu ukm "​funkční celek"​}}