Překlady této stránky:

Registr osob

Registr osob je základním registrem podle Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který eviduje referenční údaje. Správcem registru osob je Český statistický úřad. Primárními editory jsou orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby registrovat. Jedná se o obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, obcí, krajů apod. Sekundárním editorem je Ministerstvo vnitra se systém Datových schránek (ISDS).

Subjekty údajů vedených v registru osob jsou:

 • právnická osoba,
 • organizační složka a organizační jednotka právnické osoby,
 • organizační složka státu,
 • vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost,
 • podnikající fyzická osoba,
 • zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby,
 • svěřenský fond, pokud jsou zapsány do evidence podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu.

Referenčními údaji o právnických osobách jsou:

 • obchodní firma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není podnikající fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osobu a organizační složku zahraniční osoby; jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,
 • agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,
 • identifikační číslo osoby,
 • datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,
 • datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,
 • právní forma,
 • typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,
 • statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
 • likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
 • opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
 • insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
 • nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,
 • právní stav,
 • adresa sídla osoby; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,
 • datum zahájení provozování činnosti v provozovně,
 • identifikační číslo provozovny,
 • datum ukončení provozování činnosti v provozovně,
 • adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,
 • adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzická osoba, zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby; jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,
 • přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností.

O právnických osobách se v registru osob vedou také údaje, které nejsou referenční:

 • telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací.

V registru osob se dále vedou provozní údaje:

 • kód agendy,
 • identifikační číslo osoby editora,
 • datum prvotního zápisu do registru osob,
 • datum poslední změny údaje vedeného v registru osob,
 • záznam o využívání údajů z registru osob.

Editory údajů jsou:

 • Referenční údaje o subjektech advokáti, autorizovaní architekti, autorizovaní inženýři a technici, investiční zprostředkovatelé, osoby s povolením ke směnárenské a devizové činnosti, pojišťovací zprostředkovatelé, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, samostatní likvidátoři pojistných událostí, vázaní zástupci, osoby provádějící hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, podnikatelé v elektronických komunikacích, držitelé licencí pro podnikání v energetických odvětvích, soudní exekutoři, Auditoři, daňoví poradci, patentoví zástupci, veterinární lékaři oprávnění k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, soudní znalci a tlumočníci, církve a náboženské společnosti, Restaurátoři, evropská seskupení pro územní spolupráci, insolvenční správci, Mediátoři, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, Česká národní banka, Česká televize, Český rozhlas, Regionální rada regionu soudržnosti, Všeobecná zdravotní pojišťovna, organizační složky státu, politické strany a politická hnutí, státní fondy, státní příspěvkové organizace, veřejné a státní vysoké školy, veřejnoprávní korporace – kraj, obec, hlavní město Praha, zemědělský podnikatelé, provozovatelé zoologické zahrady, agentury práce, honební společenstva, provozovatelé stanic měření emisí, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé služeb zdravotní péče, poskytovatelé sociálních služeb, provozovatelé stanic technické kontroly, komunální příspěvkové organizace zapsané v obchodním rejstříku, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti, družstva, org.složky podniku, ostatní osoby zapsané v obchodním rejstříku, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, pobočná odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, mezinárodní odborová organizace, mezinárodní organizace zaměstnavatelů, pobočná mezinárodní odborová organizace, pobočná mezinárodní organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek, spolky (býv. občanská sdružení), pobočné spolky (býv. organizační jednotka občanského sdružení), ústav, zahraniční právnická osoba, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, zahraniční spolek, zahraniční poboční spolek, zájmové sdružení právnických osob, zvláštní organizace pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích, organizační jednotka zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích, mezinárodní nevládní organizace, organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, fyzické osoby provozující živnost (živnostníci), Notáři, poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb, provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, osoby nakládající s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny, osoby využívající jadernou energii a ionizující záření, osoby provozující výrobu a distribuci léčiv, provozovatelé odborných veterinárních činností, provozovatelé leteckých prací a provozovatelé letišť
  • Zapisuje Místně příslušný krajský úřad, Ministerstvo zemědělství, Místně příslušná ORP, Notářská komora ČR, Ministerstvo životního prostředí, Česká komora architektů, Ministerstvo spravedlnosti, Krajské soudy, Komora veterinárních lékařů ČR, Český báňský úřad, Ministerstvo kultury, Exekutorská komora ČR, Česká národní banka, Česká advokátní komora, Český telekomunikační úřad, Státní veterinární práva, Ministerstvo pro místní rozvoj, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Komora patentových zástupců ČR, Komora daňových poradců ČR, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Místěn příslušný rejstříkový soud
 • u nereferenčních údajů je editorem Český statistický úřad.
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.