Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:rob [2020/04/24 09:12]
Tomáš Šedivec
nap:rob [2020/05/13 15:45] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 15: Řádek 15:
   *  příjmení,​   *  příjmení,​
   *  jméno, popřípadě jména,   *  jméno, popřípadě jména,
 +  * pohlaví,
   *  adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace;​ v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace;​ v případě adresy místa pobytu je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním systému cizinců,   *  adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace;​ v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace;​ v případě adresy místa pobytu je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním systému cizinců,
   *  datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,​   *  datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,​
   *  datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;​ údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,​   *  datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;​ údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,​
   *  státní občanství,​ popřípadě více státních občanství,​   *  státní občanství,​ popřípadě více státních občanství,​
-  *  čísla a druhy elektronicky čitelných ​identifikačních dokladů,+  ​* omezení svéprávnosti,​ 
 +  * rodinný stav nebo registrované partnerství,​ 
 +  ​*  čísla a druhy identifikačních dokladů,
   *  typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.   *  typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.
 +
 +O fyzických osobách se v registru obyvatel vedou také údaje, které nejsou referenční:​
 +  * telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací,
 +  * sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis.
 +  * Bezpečnostní osobní kód, který je pro účely registru obyvatel autentizačním údajem. Vede se v zašifrované podobě a je neveřejný
 +  * Agendový identifikátor fyzické osoby, který je identifikátorem pro agendu registru obyvatel
 +
  
 V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje
  
   *  záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních systémů,   *  záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních systémů,
-  *  záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě ​podle § 58a, který obsahuje datum a čas výdeje, identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,+  *  záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě, který obsahuje datum a čas výdeje, identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,
   *  datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel,   *  datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel,
-  *  záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě ​podle § 58a.+  *  záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě.
  
 Editory údajů jsou: Editory údajů jsou: