Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju [2019/10/08 08:20]
Tomáš Šedivec ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju [2020/05/12 14:28] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů</​title>​ <​title>​Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis Portálů ​veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů ===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ​ČR po jednotlivých vrstvách architektury ​zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]].+{{page>nap:popisy:​popis_portaly_vs_spuu}}
  
-Pravidla ​pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Portály ​veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +===== Pravidla ​Portálů ​veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů ​===== 
-</WRAP>+{{page>nap:​pravidla:​pravidla_portaly_vs_spuu}}
  
  
-Portál je vnímán jako celý funkční celek obsahující Front-end (logika zobrazující chování směrem ke klientovi) i Back-end (logika realizující chování systému a vnitřní i vnější integraci) realizující všechny typy služeb dle [[ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce ČR]] - Informační,​ Interaktivní a Transakční. ​ 
- 
-  * V oblasti informačních služeb poskytuje uživatelům přehled a veřejně dostupné informace z oblasti, kterou portál obsahuje včetně popisu životních situací. ​ 
-    * V informační části není potřeba řešit identifikaci,​ autentizaci a autorizaci uživatele. 
-  * V oblasti interakčních služeb poskytuje uživatelům personifikované údaje s využitím vícero informačních kanálů, zpětnou vazbu mezi jeho konáním, a to včetně historie. ​ 
-    * Interakční služby vyžadují identifikaci,​ autentizaci a autorizaci uživatele. 
-  * V oblasti transakčních služeb poskytuje uživatelům podání všech typů, včetně provedení platby nebo rezervace termínu pro prezenční jednání, získání potvrzení a doručení rozhodnutí úřadu. 
-    * Transakční služby vyžadují identifikaci,​ autentizaci a autorizaci uživatele. 
- 
-Portály tedy nemohou být samostatné a nepropojené aplikace, ale naopak musí se jednat o prostředek,​ který je integrován s informačními systémy v úřadu. Především s elektronickou spisovou službou, s agendovými informačními systémy, ale třeba i s ekonomickými systémy tam, kde se jejich prostřednictvím shromažďují údaje o výplatách či o poplatcích podle jednotlivých klientů. V případě poskytování všech 3 typů služeb se jedná o tzv. integrované on-line služby veřejné správy dle [[ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce ČR]]. ​ 
- 
-Portál má sloužit klientovi k získání informací, jako prostředek pro publikování otevřených dat, statistik a veřejných výstupů, pro elektronická podání a komunikaci klienta s úřadem. Portál musí též sloužit i držitelům zaručené elektronické identifikace jako prostředek pro získání jejich údajů, pro různé notifikace, ale třeba i pro interaktivní podání žádostí, či podání žádostí o výpisy. Klientovi musí poskytnout též tzv. profil neboli personifikovanou část, kde si portál drží základní údaje o klientovi, které zná úřad nebo které klient sdělit sám ze své vůle. 
- 
-Celkové chování a interakce Portálu vůči občanům i úředníkům se nazývá [[https://​wiki.digitalnicesko.cz/​wiki/​Jednotn%C3%A9_UX|User Experience (UX)]]. Do UX patří nejen grafická podoba, ale také jazyk (forma, odbornost, …), způsob interakce, komunikační kanály, obdobné způsoby identifikace uživatelů atd. 
-Pro snadné používání občanem je nutné, aby každý portál používal jednotné, centrálně defikované UX. Zjednodušeně řečeno jde o obdobu chování a interakce, jakou má popsaný [[nap:​portal_obcana|Portál občana]]. 
- 
-===== PO a PVS - Portál občana a Portál veřejné správy ===== 
- 
-Portálem občana je myšlena transakční část Portálu veřejné správy, kde klient/​občan může skrze samoobslužné služby pod svou zaručenou elektronickou identitou činit podání vůči veřejné správě a využívat její služby. Více je v samostatném [[nap:​portal_obcana|funkčním celku]] 
- 
-===== Agendový portál ===== 
- 
-Agendovým portálem je myšlen portál poskytující služby logicky centralizovaného systému pro jiné orgány veřejné moci. Typicky jde tedy o portál agendy v přenesené působnosti poskytovaný správcem (ohlašovatelem) agendy. Klientem je může být jak občan, tak jiný orgán veřejné správy. Platí, že služby pro klienta - občana musí být publikovány dle jedné z forem federace do [[nap:​portal_obcana|Portálu občana]]. ​ 
- 
- 
-===== Portál území ===== 
- 
-Portálem území je myšlen portál poskytující služby, které spadají pod určité území ČR, typicky kraj, obec, město, městská část - souhrnně možno označit za samosprávy. Portál území může obsahovat kromě samosprávních služeb jako např. správa místních poplatků, i služby přenesené,​ avšak neměla by nastat situace, kdy je služba přenesené působnosti vytvořena jen pro portál území. Je zodpovědnost věcného správce, aby vytvořil centrální prostředí pro vyřizování služeb přenesené působnosti,​ které portál území využije, ale nevytváří. V případě portálů území se předpokládají dva trendy:  ​ 
- 
-  *  Jednak budou lokální portály samospráv obsahovat obrácený směr navigace do [[nap:​portal_obcana|Portálu občana]], kde bude moci klient vyřídit vše ostatní ze státní správy, co případně nenašel v místním portálu a  ​ 
-  *  lokální portály budou moci být v dlouhodobé perspektivě nahrazovány místně přizpůsobenými službami centrálního [[nap:​portal_obcana|Portálu občana]]. ​ 
- 
- 
-===== Portál soukromoprávního uživatele údajů ===== 
- 
-V případě portálu soukromoprávního uživatele údajů (také jako SPUÚ) se jedná o situaci, kdy vlastník portálu není orgán veřejné moci, ale dle své povahy je podřízen [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2009-111#​p2-1-d|zákonu 111/2009 Sb]]. Může se jednat o portály poskytovatelů zdravotních služeb, soukromých pojišťoven,​ bank, státních podniků, apod. Takovéto portály poskytují služby, které mohou být federovány do Portálu občana, avšak pouze za předpokladu,​ že SPUÚ je ohlášen v [[https://​rpp-ais.egon.gov.cz/​AISP/​verejne/​katalog-spuu|rejstříku]] a má povinnost elektronicky ověřovat totožnost klienta. 
- 
-===== Pohledy na portály veřejné správy ===== 
- 
-{{ :​nap-dokument:​2._agendovy_informacni_portal.png |}} 
  
  
  
 {{tag>"​Tematická oblast"​ Portály "​Front-end"​}} {{tag>"​Tematická oblast"​ Portály "​Front-end"​}}