Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:egovernment_cloud [2019/12/11 12:26]
Tomáš Šedivec
nap:egovernment_cloud [2020/05/12 15:13] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​eGovernment cloud</​title>​ <​title>​eGovernment cloud</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis eGovernment cloudu ===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]].+{{page>nap:popisy:​popis_egc}}
  
-Pravidla ​pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro eGovernment_Cloud|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +===== Pravidla eGovernment cloudu ​===== 
-</​WRAP>​ +{{page>nap:pravidla:pravidla_egc}}
- +
- +
-eGovernment Cloud (také jako eGC), jehož základním cílem je naplnění strategie 3E při současném zvýšení kvality a bezpečnosti při pořizování a provozu informačních systémů veřejné správy využíváním sdílených cloudových služeb eGC. Dalším cílem projektu eGC je v maximální míře usnadnit jednotlivým správcům ISVS architektonické,​ bezpečnostní,​ nákupní a projektové procesy využíváním služeb eGC. Z celkového a dlouhodobého pohledu je souvisejícím cílem eGC také konsolidace datových center a ICT platforem veřejné správy. +
- +
-Informační koncepce ČR zohledňuje základní cíle a koncepty eGC, stanovené usnesením Vlády ČR ve Strategickém rámci Národního cloud computingu (UV 1050/2016) a rozpracovávané v rámci projektu Příprava vybudování ​eGovernment cloudu, jehož výstupy dále upřesňovat standardy eGC a pravidla jeho provozu i využívání. +
- +
-Služby eGC zahrnují tři hlavní kategorie cloudových služeb: IaaS (Infrastructure as a Service – služby na úrovni datových center, sítí a HW), PaaS (Platform as a Service – služby na úrovni standardních SW platforem, jako jsou databáze, webové servery) a SaaS (Software as a Service – kompletní funkcionalita standardních nebo standardizovatelných +
-aplikací poskytovaná jako služba, ​např. e-mail, ekonomický systém, spisová služba apod.). +
- +
-Služby eGC jsou rozdělen do dvou částí - komerční část (KeGC - služby provozované komerčními subjekty s využitím jejich vlastních datových center a komunikační infrastruktury) a státní část (SeGC – služby provozované v datových centrech a na HW a SW platformách v majetku státu a provozované organizacemi řízenými státem). +
- +
-Jedním ze dvou hlavních kritérií pro využití služeb SeGC nebo KeGC je úroveň bezpečnostních dopadů daného IS. SeGC zajistí maximální úroveň bezpečnosti a je určen pro provoz služeb eGC bezpečnostní úrovně 4 (Kritická). KeGC je určen pro provoz služeb eGC bezpečnostních úrovní 1-3 (Nízká, Střední, Vysoká) a v maximální míře umožňuje využití tržních mechanismů pro zajištění optimálních cen. Druhým rozhodujícím kritériem pro využití služeb eGC je kalkulace a porovnání nákladů vlastnictví (TCO) jednotlivých IS v modelu provozu on-premise (na vlastní infrastruktuře) a s využitím služeb eGC. K oboum způsobům stanovení bezpečnosti a ekonomické náročnosti vznikly metodické pomůcky dostupné na: +
- +
-  * Stanovení ekonomické náročnosti +
-    * [[https://​www.mvcr.cz/​soubor/​priloha-c-3-metodika-kalkulace-tco.aspx|Metodika]] +
-    * [[https://​www.mvcr.cz/​soubor/​souhrnna-analyticka-zprava-priloha-c-3-1-egc-cloud-kalkulator-xlsx.aspx|Pomocný excel]] +
-  * Stanovení požadavků na bezpečnost +
-    * [[https://​www.mvcr.cz/​soubor/​priloha-c-4-metodika-stanoveni-pozadavku-na-bezpecnost-is.aspx|Metodika]] +
-    * [[https://​www.mvcr.cz/​soubor/​hodnoceni-dopadu-bezpecnostni-urovne-cloud-sluzeb-dle-voditek-nukib.aspx|Pomocný excel]] +
- +
-Řídící orgán eGovernment Cloudu (také jako ŘOeGC) koordinuje budování a rozvoj eGC, rozvíjí a udržuje metodické postupy pro eGC, kontroluje a řídí soutěžní mechanismus KeGC a nabídku služeb SeGC. ŘOeGC vybuduje a bude spravovat Portál eGC, na kterém bude zveřejňovat Katalogy služeb eGC a poskytovat správcům IS informační a metodickou podporu pro využívání eGC. +
- +
-Správce eGC zveřejní dynamický nákupní systém (také jako DNS) pro nákup eGC služeb vedených v jeho katalogu. Portál pro objednávání a správu služeb nebude spuštěn spolu s DNS, ale jeho spuštění se dá očekávat v první polovině roku 2020. +
- +
-V následující fázi budování eGC, dlouhé zhruba dva roky (2021), bude umísťování IS do eGC (využívání služeb eGC) dobrovolné. Dlouhodobě bude uplatněn princip cloud-first – povinné umístění IS do eGC, pokud kalkulace TCO neprokáže nákladově efektivnější provoz onpremise. +
- +
-Služby eGC budou definovány a popsány v centrálně řízeném Katalogu služeb eGC. Provozovatelé služeb eGC musí splňovat centrálně stanovované bezpečnostní a provozní podmínky. Splnění podmínek bude ověřováno atestačními středisky.+
  
 {{tag>​eGC Cloud "​Funkční celek"​}} {{tag>​eGC Cloud "​Funkční celek"​}}