Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
75 - počet výskytů, Poslední úprava:
í hranice, je nezbytná funkcionalita, kterou není možné opomíjet. ====Shrnutí vybraných klíčových pravid... iku ponese odpovědnost. Pouze z jednoho centra je možné efektivně rozvíjet a provozovat takto rozsáhlou t... a různé registry a agendové IS. Vedle toho je pak možné sestavit si unikátní mandát (pro zmocněnce i zmoc... u nebo mohou být pro byznys sféru zajímavé, je-li možné je využít pro koncové uživatele. ====Vnímání veř
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
(předepisuje modelovací jazyk, použité elementy a možné vazby). ==== Základy jazyka ArchiMate ==== Mode... rdem The Open Group. Vedle toho (a navíc) je ale možné vytvářet na základě korektně zachyceného modelu ú... ro VS ČR, například „Účastník interakce s VS“, je možné pro zjednodušení v profesní komunitě vždy používa... chováním, mají svoji byznys funkci. Byznys funkce možné řídit v jejich přesném pořadí jako byznys proces,
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy. Slučování údajů o jednom subjektu však není možné provádět bez potřebných oprávnění jednotlivých ag... údaje a údaje agendových informačních systémů je možné poskytovat v rámci propojeného datového fondu pou... ). Bez spolupráce převodníku ORG a ISZR tedy není možné sloučit údaje o jedné fyzické osobě z různých age... zby__, tj. použití ISZR a ISSS.** Přímou vazbu je možné použít pouze při přenosu velkých objemů dat o sub
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
odiky více než vhodné. Řízení jednotlivých IS je možné popsat a návody a akcelerátory k němu ve [[:znalo... esci jsou jednotlivé právní předpisy a u nichž je možné a potřebné se na tvorbě celostátních strategií a ... mostatného, manažerského shrnutí (toto shrnutí je možné připojit jako přílohu dané rozdílové analýzy). ... vaných změn úřadu a eGovernmentu jako celku. Není možné vytvořit nebo aktualizovat IK OVS bez předchozí a
Slovník pojmů eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
lnu, ověřovací místo a informační centrum, kde je možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výp... ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektro... ě. |Místo chození na poštu pro obálky s pruhem je možné si zdarma zřídit datovou schránku a komunikovat (... dání dostalo na správný úřad. Odeslanou zprávu je možné si uložit a prokázat obsah zprávy (z podacího lís
Systémy správy dokumentů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
). Teprve v případě prokázání jejich platnosti je možné, v závislosti na druhu elektronického podpisu či ... ém pojistky by po uplynutí určité doby již nebylo možné z technické platnosti dovozovat právní pravost po... tých u původně podepsaného dokumentu, by již bylo možné reálně najít (vypočítat) jiný dokument, který je ... bsah, ale stejný elektronický podpis. Pak by bylo možné přenést elektronický podpis z původně podepsaného
Veřejný datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
í být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní povinný subjekt spolu s informací též metadata,... ném a strojově čitelném formátu je tedy technicky možné vždy. Zároveň je možné zveřejnit spolu s informací i metadata a při volbě formátu zveřejněné informace a
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
správcem agendy na ohlášení agendy tak, aby bylo možné provést jednoznačnou dekompozici údaje v kontextu... ely jejich efektivního řízení a jejich IT podpory možné dělit z několika úhlů pohledu, a to podle: * S... obslužných kanálů (Multichannel) - tj. řízení je možné v kterémkoli kanálu začít, v jiném sledovat jeho ... systémy) téhož úřadu. Na druhou stranu dosud není možné, nestanovuje-li to explicitně zákon, sdílet v ISV
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
se státní správou. Prostřednictvím e-identity je možné mít dálkový přístup k údajům konkrétního uživatel... le identitních služeb (DKP-IDP) - s dokumentem je možné se seznámit zde: [[https://www.mvcr.cz/clanek/mi... val takovýto požadavek místo oprávněného. Toto je možné eliminovat kontrolou ověřovacího kódu, který by m... S není chráněn dalších heslem (PINem), a navíc je možné jej u pokročilých útoků „odposlechnout“. Pokud mů
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
aktivity, které však mají společné hranice a není možné je od sebe oddělit. Mezi bezpečností a provozem v... státní části eGovernment Cloudu, jakmile to bude možné. ==== Rozvoj a udržení znalostí a kompetencí ==... o poměru, naopak. Pro takové případy by mělo být možné zaměstnávat experty jak ve služebním, tak v zaměs... emusí mít pouze charakter architektonický, je zde možné uložit nebo integrovat informace z jiných zdrojů
CzechPOINT @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výp... ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektro... letech do té míry, že jejich prostřednictvím bude možné učinit podobný rozsah podání, získat podobný rozs... o rodné číslo. Pro dohledání řidiče v registru je možné nepovinně zadat i číslo řidičského průkazu. |Sprá
Informační koncepce ČR
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní pro veřejnost.\\ \\ Nabídka služeb, které bude možné vyřídit prostřednictvím kontaktních míst Czech PO... stí automaticky „za klienty“ všude tam, kde je to možné a vhodné. Veřejná správa\\ by neměla nutit své kl... vání povinností „za klienty“ všude tam, kde je to možné a vhodné. Vytvoření doporučení, metodik, postupů ... pšování všech základních registrů, bez nichž není možné naplnit ostatní cíle IKČR, včetně práva občanů na
MojeID @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojeID akreditačním procesem na MV ČR. S mojeID je možné se přihlašovat k mnoha službám v ČR, a dokonce ta... ového a telefonického kontaktu. Dobrovolně je pak možné ověřit i korespondenční adresu a jako nejvyšší stupeň ověření je možné provázat účet s [[nap:rob|registrem obyvatel]] a díky tomu je možné působit jako identitní prostředek v rámci [[nap:n
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů====== <WRAP center round info 60%> Informace... ho systému) Nevýhodou metody je v počáteční fázi možné riziko zákazu dělení zakázek dle § 35 ZZVZ. ====... uzavřeného okruhu (minitrhu) dodavatelů, kam není možné v době jeho trvání (např. 4 roky) přidat další do... minitrhu (do preambule rámcové dohody). Je však možné, že úvodní etapa řešení ukáže, že podmínky pro vy
Národní identitní autorita @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
zká až vysoká dle daného prostředku | Aktuálně je možné v rámci eIDAS uzlů vybírat z prostředků, které js... ystému elektronické identifikace, nemusí být vždy možné udělat jednoznačný „identity matching“ – tj. jedn... ho systému elektronické identifikace nicméně není možné využít [[nap:iszr|služby základních registrů E226... rakci. Tímto způsobem se mobilní aplikace dozví o možné změně údajů daného uživatele, ke které mezitím v
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla diskuze na webu @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: