Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
metody-dokument:uvod [2020/05/06 09:42]
Tomáš Šedivec [Úvod]
metody-dokument:uvod [2020/05/18 08:17] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 5: Řádek 5:
 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pravidel pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu,​ řízení jeho legislativních změn, budování a provozování ICT kapacit a kompetencí státních podniků a agentur, řízení útvarů informatiky v jednotlivých OVS i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS a dalších IS ve veřejné správě. Rozpracovává a navazuje na zásady řízení ICT uvedené v IKČR, jejíž je nedílnou obsahovou součástí. )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pravidel pro centrální koordinované řízení ICT podpory eGovernmentu,​ řízení jeho legislativních změn, budování a provozování ICT kapacit a kompetencí státních podniků a agentur, řízení útvarů informatiky v jednotlivých OVS i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS a dalších IS ve veřejné správě. Rozpracovává a navazuje na zásady řízení ICT uvedené v IKČR, jejíž je nedílnou obsahovou součástí.
  
-Pro usnadnění využití je dokument maximálně zestručněn,​ podrobnější rozpracování jednotlivých témat je obsaženo v jeho dodatcích a přílohách,​ publikovaných prostřednictvím tzv. Znalostní báze(( Kompletní wikipedie společné Znalostní báze Metod řízení ICT a Národní architektury VS ČR je aktuálně na odkazu: https://​archi.gov.cz/​start+Pro usnadnění využití je dokument maximálně zestručněn,​ podrobnější rozpracování jednotlivých témat je obsaženo v jeho dodatcích a přílohách,​ publikovaných prostřednictvím tzv. Znalostní báze(( Kompletní wikipedie společné Znalostní báze Metod řízení ICT a Národní architektury VS ČR je aktuálně na odkazu: https://​archi.gov.cz/​znalostni-baze:​znalostni_baze
 )). )).
  
Řádek 21: Řádek 21:
 **Komu je dokument určen.** **Cílovou skupinou** MŘICT jsou **řídící pracovníci jednotlivých orgánů veřejné správy** (OVS, viz níže)**, zodpovědní za řízení ICT útvarů jejich úřadů (CIO ICT).** **Komu je dokument určen.** **Cílovou skupinou** MŘICT jsou **řídící pracovníci jednotlivých orgánů veřejné správy** (OVS, viz níže)**, zodpovědní za řízení ICT útvarů jejich úřadů (CIO ICT).**
  
-**Co jsou hlavní přínosy dokumentu. MŘICT jako takový definuje celkový přístup k systému řízení ICT ve veřejné správě ČR. Současně svou navazující [[:start|Znalostní bází]] (de-facto jako prováděcím manuálem IKČR) stanovuje konkrétní,​ přímo aplikovatelné kroky, které jsou nutné pro plnění principů a zásad obsažených v IKČR. Tyto kroky prezentuje:​**+**Co jsou hlavní přínosy dokumentu. MŘICT jako takový definuje celkový přístup k systému řízení ICT ve veřejné správě ČR. Současně svou navazující [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bází]] (de-facto jako prováděcím manuálem IKČR) stanovuje konkrétní,​ přímo aplikovatelné kroky, které jsou nutné pro plnění principů a zásad obsažených v IKČR. Tyto kroky prezentuje:​**
  
   * **s respektem ke specifikům daným charakterem úřadu**, tzn., zohledňuje,​ zda jde o úřad státní správy nebo samosprávy(( Převážně v podobě akcelerátorů,​ návodů či předloh na míru těmto úřadům.)),​   * **s respektem ke specifikům daným charakterem úřadu**, tzn., zohledňuje,​ zda jde o úřad státní správy nebo samosprávy(( Převážně v podobě akcelerátorů,​ návodů či předloh na míru těmto úřadům.)),​
Řádek 40: Řádek 40:
   * umožní při využití metodiky a jejích následných příloh uvnitř organizace v rámci spravovaného útvaru zajistit lepší koordinaci vůči ostatním úřadům, především při sdílení služeb.   * umožní při využití metodiky a jejích následných příloh uvnitř organizace v rámci spravovaného útvaru zajistit lepší koordinaci vůči ostatním úřadům, především při sdílení služeb.
  
-**Jak je doporučeno s dokumentem pracovat.** Je doporučeno se v dokumentu nejprve zorientovat,​ pochopit a přijmout zde navrhovanou strukturu systému řízení ICT úřadu a seznámit se s přehledem nabízených metod řízení. Následně má být postupováno současně cestou implementace systému řízení do organizace, [[metody-dokument:​postup_a_plan_realizace_zmen|viz postup a plán realizace změn]], a současně dokument slouží, společně se [[:start|Znalostní bází]], jako zásobárna znalostí a pomůcek pro situace, kdy bude potřebné jich využít.+**Jak je doporučeno s dokumentem pracovat.** Je doporučeno se v dokumentu nejprve zorientovat,​ pochopit a přijmout zde navrhovanou strukturu systému řízení ICT úřadu a seznámit se s přehledem nabízených metod řízení. Následně má být postupováno současně cestou implementace systému řízení do organizace, [[metody-dokument:​postup_a_plan_realizace_zmen|viz postup a plán realizace změn]], a současně dokument slouží, společně se [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bází]], jako zásobárna znalostí a pomůcek pro situace, kdy bude potřebné jich využít.
  
 ===== Působnost MŘICT ===== ===== Působnost MŘICT =====
Řádek 51: Řádek 51:
   * rozhodování obce je kolektivní (rozhoduje zastupitelstvo),​   * rozhodování obce je kolektivní (rozhoduje zastupitelstvo),​
   * obec může vykonávat mimo samosprávných činností i státní správu v přenesené působnost a správu majektku obce.   * obec může vykonávat mimo samosprávných činností i státní správu v přenesené působnost a správu majektku obce.
-)), je odlišné i uplatnění dokumentu **MŘICT** v orgánech územně samosprávných celků. Tomu bude postupně přizpůsobován jak obsah dalších vydání MŘICT, tak zejména detailní materiály ve [[:start|Znalostní bázi]].+)), je odlišné i uplatnění dokumentu **MŘICT** v orgánech územně samosprávných celků. Tomu bude postupně přizpůsobován jak obsah dalších vydání MŘICT, tak zejména detailní materiály ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 Pro ostatní orgány veřejné moci (také jako „OVM“), které nejsou OVS, například školy nebo nemocnice, sice IKČR, a tedy ani její přílohy včetně MŘICT závazné nejsou, ale i jim může jejich využívání přinést řadu výhod, tzn. je jim doporučeno. Pro ostatní orgány veřejné moci (také jako „OVM“), které nejsou OVS, například školy nebo nemocnice, sice IKČR, a tedy ani její přílohy včetně MŘICT závazné nejsou, ale i jim může jejich využívání přinést řadu výhod, tzn. je jim doporučeno.
Řádek 78: Řádek 78:
 Vzhledem k trvale dynamickému rozvoji nejen ICT, ale i veřejné správy jako takové, v době, kdy progresivně roste podíl centrálně zajišťovaných sdílených služeb ICT VS atd., je o to nezbytnější trvalá a průběžná aktualizace řídících dokumentů ICT. Ta bude respektovat veškerá, navzájem velmi provázaná legislativní opatření a zároveň vytvářet východisko pro zachování nezbytné stability a konzistence řízení všech úrovní ICT VS, při současné potřebě udržení souladu s IK ČR. Vzhledem k trvale dynamickému rozvoji nejen ICT, ale i veřejné správy jako takové, v době, kdy progresivně roste podíl centrálně zajišťovaných sdílených služeb ICT VS atd., je o to nezbytnější trvalá a průběžná aktualizace řídících dokumentů ICT. Ta bude respektovat veškerá, navzájem velmi provázaná legislativní opatření a zároveň vytvářet východisko pro zachování nezbytné stability a konzistence řízení všech úrovní ICT VS, při současné potřebě udržení souladu s IK ČR.
  
-Proto také dokument MŘICT, stejně jako ostatní navazující dokumenty IKČR a jejich rozšiřující [[:start|Znalostní báze]] budou po projednání s digitálními zmocněnci a ICT manažery jednotlivých resortů a s odbornou veřejnosti v rámci příslušného pracovního výboru RVIS aktualizovány průběžně.+Proto také dokument MŘICT, stejně jako ostatní navazující dokumenty IKČR a jejich rozšiřující [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní báze]] budou po projednání s digitálními zmocněnci a ICT manažery jednotlivých resortů a s odbornou veřejnosti v rámci příslušného pracovního výboru RVIS aktualizovány průběžně.
  
 ===== Ukotvení MŘICT v rámci OVS a její legislativní opora  ===== ===== Ukotvení MŘICT v rámci OVS a její legislativní opora  =====
Řádek 109: Řádek 109:
 Naplnění cíle 5.2 je na základě kompetenčního zákona plně v pravomoci Ministerstva vnitra. Zde by tedy měl vzniknout útvar s celostátní působností,​ obsahující ty nejlepší specialisty na metody řízení ICT. Pracovně jej pro účely MŘICT nazývejme Odbor řízení informatiky (OŘI). Tento útvar přirozeně doplní zodpovědnost Odboru eGovernmentu (také jako "​OeG"​) za koordinaci toho **„Jak transformovat VS na eGovernment?​“** a zodpovědnost Odboru hlavního architekta eGovernmentu (také jako "​OHA"​) za koordinaci toho **„Co stavět?​“** svou vlastní zodpovědností za to **„Jak se o ICT starat?​“.** Naplnění cíle 5.2 je na základě kompetenčního zákona plně v pravomoci Ministerstva vnitra. Zde by tedy měl vzniknout útvar s celostátní působností,​ obsahující ty nejlepší specialisty na metody řízení ICT. Pracovně jej pro účely MŘICT nazývejme Odbor řízení informatiky (OŘI). Tento útvar přirozeně doplní zodpovědnost Odboru eGovernmentu (také jako "​OeG"​) za koordinaci toho **„Jak transformovat VS na eGovernment?​“** a zodpovědnost Odboru hlavního architekta eGovernmentu (také jako "​OHA"​) za koordinaci toho **„Co stavět?​“** svou vlastní zodpovědností za to **„Jak se o ICT starat?​“.**
  
-Tento útvar by měl být tím, kdo bude aktualizovat MŘICT, bude plnit odpovídající část [[:start|Znalostní báze]] detailními dokumenty a akcelerátory a bude vydávat potřebné ICT standardy, viz také dílčí cíl IKČR 5.6.+Tento útvar by měl být tím, kdo bude aktualizovat MŘICT, bude plnit odpovídající část [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní báze]] detailními dokumenty a akcelerátory a bude vydávat potřebné ICT standardy, viz také dílčí cíl IKČR 5.6.
  
 Bude velmi praktické, pokud na základě řady ustanovení zákona č. 365/2000 Sb. a navazujících předpisů bude ohlášena agenda „Řízení informačních a komunikačních technologií veřejné správy“. Toto ohlášení podléhá pravidlům zákona 111/2009 Sb., konkrétně § 53. Současně by se OŘI měl stát věcným správcem několika IS podporujících tuto agendu. Takovými systémy jsou například rejstřík informačních systémů veřejné správy, provozovaný v AIS Působnostním (součást RPP) dle § 52c zákona č. 111/2009 Sb., budoucí IS pro Katalog ICT služeb veřejné správy a IS pro řízení změnových záměrů (nyní dočasně a částečně v rámci Digitálního Česka a jeho katalogu záměrů). Tyto systémy by dále měly být integrovány nebo být součástí nástroje pro i Katalog (digitálních) služeb VS ČR a IS Programové a projektové kanceláře eGovernmentu ČR, viz dále. Bude velmi praktické, pokud na základě řady ustanovení zákona č. 365/2000 Sb. a navazujících předpisů bude ohlášena agenda „Řízení informačních a komunikačních technologií veřejné správy“. Toto ohlášení podléhá pravidlům zákona 111/2009 Sb., konkrétně § 53. Současně by se OŘI měl stát věcným správcem několika IS podporujících tuto agendu. Takovými systémy jsou například rejstřík informačních systémů veřejné správy, provozovaný v AIS Působnostním (součást RPP) dle § 52c zákona č. 111/2009 Sb., budoucí IS pro Katalog ICT služeb veřejné správy a IS pro řízení změnových záměrů (nyní dočasně a částečně v rámci Digitálního Česka a jeho katalogu záměrů). Tyto systémy by dále měly být integrovány nebo být součástí nástroje pro i Katalog (digitálních) služeb VS ČR a IS Programové a projektové kanceláře eGovernmentu ČR, viz dále.
Řádek 196: Řádek 196:
 IKČR a stejně tak tato metodika předpokládá,​ že bude na tuto metodiku dále navazovat řada legislativních a metodických dokumentů a pomůcek, týkajících se jednotlivých disciplín řízení ICT, například řízení změn, projektového řízení, řízení hospodárnosti zdrojů a vyhodnocování TCO v IT apod. IKČR a stejně tak tato metodika předpokládá,​ že bude na tuto metodiku dále navazovat řada legislativních a metodických dokumentů a pomůcek, týkajících se jednotlivých disciplín řízení ICT, například řízení změn, projektového řízení, řízení hospodárnosti zdrojů a vyhodnocování TCO v IT apod.
  
-Všechny navazující dokumenty s podrobnějšími pravidly, znalostmi, návody a pomůckami pro praktické použití, tzv. akcelerátory budou tvořit souhrnnou [[:start|Znalostní bázi]] metod řízení ICT VS ČR, publikovanou společně s dalšími znalostmi k IKČR a jejím navazujícím dokumentům NAP, NAR a Slovník pojmů eGovernmentu.+Všechny navazující dokumenty s podrobnějšími pravidly, znalostmi, návody a pomůckami pro praktické použití, tzv. akcelerátory budou tvořit souhrnnou [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]] metod řízení ICT VS ČR, publikovanou společně s dalšími znalostmi k IKČR a jejím navazujícím dokumentům NAP, NAR a Slovník pojmů eGovernmentu.
  
 ==== Vztah MŘICT k vybraným legislativním předpisům ​ ==== ==== Vztah MŘICT k vybraným legislativním předpisům ​ ====
  
-Chod každého úřadu, včetně jeho útvaru informatiky,​ je řízen řadou právních předpisů, ze kterých vycházejí rozmanité povinnosti. Proto je důležité,​ aby všichni zodpovědní představení u věcných i technických správců (a ostatních klíčových rolí) měli k dispozici takový aktuální seznam povinností s odkazy na zdrojové předpisy, včetně již avizovaných očekávaných změn. Pro usnadnění této potřeby připravuje MV do [[:start|Znalostní báze]] jako akcelerátor přehled povinností a časový harmonogram („Kalendář CIO“), [[metody-dokument:​prehledy_klicovych_povinnosti_rizeni_ict|viz také Přehledy klíčových povinností řízení ICT]].+Chod každého úřadu, včetně jeho útvaru informatiky,​ je řízen řadou právních předpisů, ze kterých vycházejí rozmanité povinnosti. Proto je důležité,​ aby všichni zodpovědní představení u věcných i technických správců (a ostatních klíčových rolí) měli k dispozici takový aktuální seznam povinností s odkazy na zdrojové předpisy, včetně již avizovaných očekávaných změn. Pro usnadnění této potřeby připravuje MV do [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní báze]] jako akcelerátor přehled povinností a časový harmonogram („Kalendář CIO“), [[metody-dokument:​prehledy_klicovych_povinnosti_rizeni_ict|viz také Přehledy klíčových povinností řízení ICT]].
  
-Seznam těch nejdůležitějších a pro manažery informatiky nejvíce relevantních předpisů bude průběžně aktualizován jako součást [[:start|Znalostní báze]]. Zde jsou dále uvedeny pouze vybrané, aktuálně platné a účinné legislativní zdroje určující kompetence, procesní role, omezení, aj., podstatné pro MŘICT. Jsou to zákony:+Seznam těch nejdůležitějších a pro manažery informatiky nejvíce relevantních předpisů bude průběžně aktualizován jako součást [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní báze]]. Zde jsou dále uvedeny pouze vybrané, aktuálně platné a účinné legislativní zdroje určující kompetence, procesní role, omezení, aj., podstatné pro MŘICT. Jsou to zákony:
  
   * č. 2/1969 Sb. - Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky   * č. 2/1969 Sb. - Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky