Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
omponent.\\ Jedná se o aktivní prvek architektury informačních systémů. Aplikační komponenta je samostatně insta... informačního systému |  |Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy |§2 písm. m), | |** ** |Atestace |Stanovení shody dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů (informačních systémů pro řízení a rozvoj lid
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
idla poskytování údajů o subjektech a objektech v informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k faktu, že s... souladu s aktuálním technickým a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou. ... ozpracován v jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, legislativní rámec). ===== High-Level p... enčním rozhraním** – sdílené a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správy dostupné prostřednictvím C
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
h povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy ==== Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy mnoho práv a povinností,... alostní základnou pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy ... covávání návrhů strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpečn
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
ncepce ČR bude blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vhodn... ními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jejich životního cyklu ... nelze efektivně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečnéh... cí ze strategie eGovernmentu.** Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy se musí opírat o strategic
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== ===== Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalš... isejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se sprá... eřejné správy snadné určit, které ze spravovaných informačních systémů jsou ISVS či nikoliv, popř. do jaké kateg... e spadají. Na potřebu rozlišovat jednotlivé druhy informačních systémů mohou orgány veřejné správy narazit právě
Informační koncepce ČR
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
povinné subjekty podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech jsou povinny vést své vlastní informačn... ační koncepce České republiky je koncepcí rozvoje informačních systémů veřejné správy a eGovernmentu. Zpracovává... ákladě ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jedná se o základní do... mocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále také jako „ZoISVS“
Úvod @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
službami eGovernmentu a definuje, co mají správci informačních systémů činit ve své kompetenci a architektuře ta... ům veřejné správy (také jako "OVS") k sestavování informačních koncepcí jejich úřadů a z nich vyplývajících proj... ů. OVS jsou podle příslušných ustanovení zákona o informačních systémech veřejné správy (také jako "ISVS") povin... ů obsahujících pořízení nebo technické zhodnocení informačních systémů veřejné správy, investičních záměrů akcí
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
zavedl jednoznačnou hierarchii agend a agendových informačních systémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou ... uvedeny důsledky plynoucí pro návrh architektury informačních systémů na všech vrstvách modelu. Agendu definuj... specifikace je **jednoznačné oddělení právních a informačních zodpovědností.** Při návrhu publikace prostřednic... extu na jedno informační položky. Definice těchto informačních položek je následovně součástí definice datového
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
jako informační systém veřejné správy v rejstříku informačních systémů veřejné správy, * spravuje ho orgán veř... ým (Chatbot) partnerem, přičemž je využíváno více informačních kanálů, interakce v rámci jeho konání v prostředí... ladní dokument, který stanovuje cíle ČR v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v ČR na období 5 let. )).
Úvod @metody_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
/2000 Sb., stanoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na obdob... u Ministerstvo vnitra v rámci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy vytváří a předkládá vládě ... k, aby byly schopny naplňovat cíle rozvoje služeb informačních systémů veřejné správy, řídit jejich životní cykl
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
, že dle dřívější podoby zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, dále také jenom Zákon, ... y bude stále důležitější dovedností provozovatelů informačních systémů veřejné správy, zvláště při rostoucím pod... např. právě na implementaci a provoz (agendových) informačních systémů), které tak nesmí být zahrnuty v základně... o Cloudu, a proto se do zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a do připravované vyhláš
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
0/|vyhláška č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy]]. Bližší představu o obs... s novou strukturou lze získat např. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních koncepcí postupují v souladu s dokumentem [[:meto... koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 5a). V Informační kon
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
cizím názvem „Government“. S rostoucími možnostmi informačních technologií a prudkým nárůstem jejich využívání s... působící v určité agendě v některém z agendových informačních systémů (AIS) má právo a povinnost na čerpání (**... á právo na **poskytování** o něm vedených údajů z informačních systémů úřadů, což upravuje zákon o informačních systémech veřejné správy a řeší primárně tzv. [[nap:portal_obc
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů ====== Níže uvedený text je shrnutím některých ... vních souvislostí předávání a využívání a údajů z informačních systémů veřejné správy mezi orgány veřejné moci, ... “ nebo „RPP“).]] Oprávnění pro využívání údajů z informačních systémů veřejné správy orgány veřejné moci, a to ... něný zájem na využití údajů z „cizích“ agendových informačních systémů, zatížená přílišným subjektivismem správc
Architektonický vzor pro komunikaci informačních systémů v krizovém stavu @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Architektonický vzor pro komunikaci informačních systémů v krizovém stavu ====== Veškeré popsané procesy... j aktivně připravovat, a to i v oblasti propojení informačních systémů a rozhodováním nad daty, která spravují. ...  logiky věci celoplošné. Pro zajištění propojení informačních systémů v krizovém stavu je tedy nutné fungovat v... ==== Příprava na krizový stav z pohledu propojení informačních systémů ===== Informační systémy sloužící pro zv
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog cloud computingu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: