Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Systémy správy dokumentů @nap
91 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Systémy správy dokumentů====== ===== Popis Systému správy dokumentů ===== ==== Obecně o spisové službě ==== Podle [[http://www.zako... spisové služby (eSSL) a v samostatných evidencích dokumentů. Výkonem spisové služby se rozumí „zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnost
CzechPOINT @nap
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
nty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů a učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné sprá... u veřejné správy * Služba autorizované konverze dokumentů Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat ... identifikaci. Přílohou veřejné listiny jsou kopie dokumentů, které byly použity pro identifikaci daného subje... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vede systém Czech POINT centrální evidenci všech
Informační koncepce ČR
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
věru obsahuje IKČR seznam samostatných následných dokumentů, kterými bude rozpracována a implementována. Mini... ly rozšířeny o zaměření na digitalizaci vnitřních dokumentů, modernizaci provozních IS a zavádění další pokro... ných celků a pro propojování judikatury a dalších dokumentů významných pro výklad práva s texty právních před... du** | Digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu – konec referátníků a žádanek. Nedílnou sou
Slovník pojmů eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
ízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů. |Czech Point spojuje univerzální podatelnu, ověř... nty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správ... ní úkonů vůči orgánům veřejné moci,\\ c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a pr... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů |§2 odst 1.| |** ** |Datová zpráva |Elektronická
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
je přístup občanů k OVM, lze za jeden z klíčových dokumentů s dopadem na realizaci zamýšleného projektu považ... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů ZoEÚ. Ve vztahu zej... pouze uznávaný elektronický podpis. Ve vztahu k dokumentům, jejichž původcem je orgán veřejné moci, je poté... t autentizovaným uživatelům i informace z údajů a dokumentů v jejich osobních prostorech, ke kterým jsou oprá
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
2014). Tato strategie se odráží v definici druhů dokumentů a stanovených formátů, prezentovaných v § 23 vyhl... ardizovanému zajištění příjmu, vyřízení a uložení dokumentů v prostředí elektronického systému spisové služby... ijak je softwarově neupravovat. Výstup pro výběr dokumentů za archiválie a jejich uchovávání v digitálním ar... ění informací soukromé povahy). Výstup pro výběr dokumentů za archiválie a jejich uchovávání v digitálním ar
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
unkce správy spisů a případů - sloužící ke správě dokumentů a informací propojujících jednotlivé fáze (a funk... ch i externích. Všechny povinnosti vedení řádných dokumentů a spisů ve spisové službě nesmí nahrazovat eviden... pro funkce zázemí agend (BO) a pro funkce správy dokumentů, spisů a případů * Individuální (dílčí, specifi... vně podporovala všechny obslužné kanály (konverze dokumentů). * Všechny kontaktní kanály, včetně specializo
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
d 100%> {{anchor:dokumenty}} ===Elektronický oběh dokumentů=== Výkon státní správy je doprovázen vytvářením dokumentů, jejich podepisováním, evidencí, odesíláním, příjm... y_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služby. Řada s... dokumentu|pravidla pro eSSL]]. Aby mohl být oběh dokumentů realizován elektronicky, musí povinné subjekty za
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ránky fyzické osoby – umožní** odesílání a příjem dokumentů mezi veřejnou správou a touto osobou. Tento proce... je veškeré náležitosti osobního podání či přijetí dokumentů a je podmínkou nutnou pro to, aby držitel datové ... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby,... kdy je referenční rozhraní využíváno k předávání dokumentů dle pravidel spisové služby. Toto se týká jen těc
Uvítání a obsah webu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
souladu s usnesením zajistilo vydání a uveřejnění dokumentů k [[+tab|:ikcr|Informační koncepci ČR (dále jen „... .2023 převzala správu Národních architektonických dokumentů Digitální a informační agentura. Tyto dokumenty, ... ura se rozhodla zvolit pro publikaci navazujících dokumentů IKČR formu propojených a vzájemně odkazujících in... vyhledávání nad celou znalostní bází navazujících dokumentů IKČR, správu jednotlivých částí/stránek, historii
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
dále navazovat řada legislativních a metodických dokumentů, týkajících se jednotlivých disciplín řízení ICT,... vní sběr požadavků, nebo pro tvorbu nejčastějších dokumentů a reportů, * umožní při využití metodiky a její... ezbytnější trvalá a průběžná aktualizace řídících dokumentů ICT. Ta bude respektovat veškerá, navzájem velmi ... ávy podle IKČR a jejích následných a navazujících dokumentů vytvářejí svou informační koncepci(( OVS dle § 5a
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
- Legislativní zakotvení – výběr legislativních dokumentů, které je při výkonu aktivit této fáze každé etap... y – iniciátory fáze – přehled úkonů a rozhodnutí (dokumentů), které jsou nutným předpokladem = iniciují zaháj... tyto činnosti: * Podíl na tvorbě strategických dokumentů vlády, nebo spolupráce formou poskytnutí vstupů a... OVS. * Podíl na tvorbě vlastních strategických dokumentů OVS, včetně vypracování ICT strategie OVS, pokud
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
lužeb. Popište vztah IK ke klíčovým strategickým dokumentům úřadu a eGovernmentu ==== Základní údaje Inform... S. Popište Vztah IK a souvisejících strategických dokumentů OVS a eGovernmentu [[https://archi.gov.cz/uvod_do... í i negativní skutečnosti. Vložte seznam řídících dokumentů, které využíváte pro řízení ICT úřadu. Klíčové po... Digitální Česko, IK ČR. Čerpejte ze strategických dokumentů ČR i EÚ, například klientsky orientovaná VS ČR 20
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Systém správy dokumentů|Systém správy dokumentů - eSSL]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych... aktni_misto}} ===== Pravidla pro Systém správy dokumentů ===== <WRAP center round tip 60%> Popis architekt... kčních celků a tematických oblastí v rámci správy dokumentů je popsán na samostatné stránce [[nap:system_spra
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů ... ovuje podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů. ... dnictvím datových schránek autorizovanou konverzi dokumentů (dále jen „konverze“). ... o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Úvod @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: