Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
63 - počet výskytů, Poslední úprava:
s., |  | |**BIA** |Analýza dopadů na byznys |BIA (Business Impact Analysis) je činnost Správy kontinuity businessu (Business Continuity Management), která identifikuje podstatné funkce businessu a jejich závislosti. Tyto závislosti mohou zahrn
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
ko elementy provádějící nějakou činnost (příklad: business aktéři, aplikační komponenty a zařízení). Behavio... dávky služby | |Byznys |Business interface |(Byznys) rozhraní |Obslu... S | | ::: |Business actor |Účastník/aktér |Účast... ce s VS | | ::: |Business role |Role |Role
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
řízení IT služeb (část) *Řízení procesů (BPM - Business Process Management) ==== Standardy plánování a ř... disponovat zpracovaným investičním záměrem typu „business case“ s jasně identifikovaným přínosem pro veřejnost a/nebo úřad. Pro tvorbu „business case“ projektu se využije metodika OHA MV ČR, obo... metody pro naplnění zásady: *Investiční záměr (Business Case) *Logický rámec (FogFrame) *Řízení výkon
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vernment) |OVM ke všem agendám a službám v modelu Business-to-Government (B2G) navrhne takové zákonné úpravy... metody postavené na porovnání nákladů a přínosů (Business Case, Cost/Benefit Analysis), opírající se o úpln... hodnoty ICT pro udržení dodávky veřejných služeb (Business Continuity) společně s identifikováním tzv. Manda
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
právy, je pro stanovení obecného modelu na úrovni business architektury zásadní definovat klíčové konzumenty... oci a některých práv a povinností). Je zřejmé, že business vrstva bude odlišná pro jednotlivé segmenty, nicm... v kontextu prostorových souvislostí. Součástí business architektury je rovněž identifikace klíčových akt
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
> > Implementace eIDAS do národního prostředí na business vrstvě architektury byla provedena vytvořením zák... ML> > Stav AS IS: > > V současné době z pohledu business architektury, byl schválen zákon 12/2020 Sb. – Zá
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ému**. === Poskytování / Využívání údajů === Na business vrstvě orgán veřejné moci, který provádí výkon ve... ]] napříč veřejnou správou. Důležitým faktorem na business vrstvě v rámci čerpání údajů ze ZR a také publiko
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
anizace. Hovoříme o tzv. mapě schopností((Z angl. Business Capability Map )), poskytující úplný přehled o or... čím manažerským disciplínám, jako je BPM((Z angl. Business Process Management (nebo jenom Modelling) )), EPM
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tonickému záměru. **Fáze B: Byznys architektura (Business Architecture)** popisuje vývoj architektury podni... delované domény (motivační a BADT((Z angl. pojmů: Business, Application, Data, Technology.))) a jejich konce
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
a komodit, komunikace, administrativa, provozní a business monitoring, SLM a SLA negociace, OLM a OLA, správ... důraz. Odkaz v poznámce pod čarou 9) http://www.businessdictionary.com/definition/governance.html není fun
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
alytické a výkaznické systémy]]** * například Business Inteligence * **[[nap_dokument:architektura_a_s
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
služby jsou monitorovány min. na úrovní End2End (business strojové scénáře a skripty) monitoringu. * Prov
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Business arch.
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
, Pavel. 2015.** //Standardizace agend v kontextu business architektury veřejné správy ČR.// Praha : MV ČR,
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
rizik (Risk Management) * Benchmarking * BPM (Business Proces Management) – procesní řízení * BSC (Bal
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: