Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
68 - počet výskytů, Poslední úprava:
avazujícího dokumentu [[:ikcr|Informační koncepce ČR]], jsou včleněna do sekce [[nap:portaly_verejne_s... y služeb, jež jsou definovány Informační koncepcí ČR. Termínem federace je pak označeno sjednocení sa... ího typu, jakými je například Informační koncepce ČR, rovněž řadu různorodých právních předpisů (vč. v... rovněž doprovodné dokumenty k Informační koncepci ČR, jako je metodika designu UX/UI. Některá portálo
Informační koncepce ČR
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Informační koncepce ČR====== <WRAP center round info 60%> Aktuální znění Informační koncepce ČR vychází z [[https://odok.cz/portal/services/downl... Úvod ===== ==== Působnost Informační koncepce ČR ==== Informační koncepce České republiky (dál... mů a informatiky jako celku. Informační koncepce ČR představuje základní obsahový rámec pro vytvoření
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
kčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR]]: **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:pr... vidla pro Veřejný datový fond|Veřejný datový fond ČR - VDF]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkc... ip 60%> Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracová... kčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR]]. Využití a popis k přístupu k agendovému model
Slovník pojmů eGovernmentu
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikovatelná kolekce dat. |  |Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro... "Digitální veřejná správa". |Informační koncepce ČR |  | |**eGC** |eGovernment cloud |Způsob zajištěn... adů. Prostředkem pro elektronickou identifikaci v ČR garatnovanou státem je eObčanka a rovněž také pro... ů. Službu elektronického doručování zabezpečuje v ČR informační systém datových schránek, prostřednict
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktury v praxi. Při tvorbě Národní architektury VS ČR budou vytvářeny modely v jazyce ArchiMate podle p... dla použití jazyka ArchiMate pro modelování NA VS ČR ==== === Vrstvy a struktura diagramů v modelech ... ktování čtyřvrstvé vize architektury eGovernmentu ČR rozšířeny na čtyři vrstvy. Každá vrstva má barevn... prvků metamodelu). ===== Celkový metamodel NA VS ČR ===== Jelikož metamodely a definice pohledů jsou
Úvod @nap_dokument
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
vané ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a jeho akčních plánech, na d... č. 86 a především na [[:ikcr|Informační koncepci ČR]] (usnesení vlády ze dne 3. října 2018, č. 629). ... vního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR ===== Odbor Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR (také jako "OHA"), jako nadresortní architektonic
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
kčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR ====== Tato kapitola nahlíží na sdílené služby,... funkční celky a tematické oblasti veřejné správy ČR tzv. „shora“ a přináší jak definice klíčových poj... kona 365/2000 Sb.]] a [[:ikcr|Informační koncepce ČR]] dle [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_a... spravy_cr#Veřejný datový fond|Veřejný datový fond ČR - VDF]]** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdi
Úvod @metody_dokument
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sb.)) (také jako “IKČR” nebo "Informační koncepce ČR") je zavedení efektivní centrální koordinace říze... 01 )). Dokument „Metody řízení ICT veřejné správy ČR“ (také jako „MŘICT“) upravuje rámec pravidel pro ... í báze Metod řízení ICT a Národní architektury VS ČR je aktuálně na odkazu: https://archi.gov.cz/znalo... dokument ke schválené IKČR(( Informační koncepce ČR dle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., stanoví
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
a úřadu/podniku“ musí být dle této metodiky NA VS ČR, s odkazem na standard TOGAF, prostředky pro uklá... mentace) upraveného architektonického rámce NA VS ČR, včetně metodiky pro architektonický obsah (slovn... hovně nebo Znalostní bázi Národní architektury VS ČR jako české GEA BoK (Body of Knowledge). {{ :nar-... rovány. ===== Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR ===== ==== Přehled dimenzí klasifikace a segmen
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR ====== Celý dokument MŘICT je formulován tak, aby maxi... ==== Zjednodušená charakteristika současné ICT VS ČR ===== ==== Hlavní pozitiva ==== Veřejná správa ČR má tisíce pracovníků. Někteří pracují v útvarech ... činně zvyšuje kvalitu a snižuje pracnost. ICT VS ČR a jí podporovaný eGovernment ČR má aktuálně: *
Veřejný datový fond @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
v [[https://archi.gov.cz/ikcr|Informační koncepci ČR (IKČR)]] jako [[https://archi.gov.cz/ikcr#dilci_c... l 5.10]] a je součástí budovaného eGovernmentu VS ČR. //“Veřejný datový fond tvořený publikovanými ve... dajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR. Veřejný datový fond se od pouhé publikace automa... gov.cz/|otevřených formálních norem vydávaných MV ČR]] a při zveřejňování metadat je nutné postupovat
Úvod @nar_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
iky]] (také jako "IKČR" nebo "Informační koncepce ČR") je základním dokumentem, který stanovuje na zák... okumentu č. 1: **Metody řízení ICT veřejné správy ČR** definuje pravidla, včetně orgánů a rolí odpověd... ě realizovat, IKČR zavádí Národní architekturu VS ČR, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán VS ČR jako prostředky pro popis architektury orgánů veř
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
všem svým údajům ve všech agendách veřejné správy ČR pomocí pro něho nejpohodlnějšího přístupu. Obráz... data, nikoli lidé“ do běžné praxe veřejné správy ČR. PPDF je primárním zdrojem platných a právně záv... likace údajů referenčního rozhraní veřejné správy ČR === Informační systém správy čerpání a publikace údajů referenčního rozhraní veřejné správy ČR (také jako „systém správy napojení“) je Informačn
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
0 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncepce ČR bude blíže řešena i problematika řízení informačn... vykonávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v... í v organizacích ústřední státní správy vydané MV ČR(( [[https://www.zakazky.mvcr.cz/document_audit_26... ce: „Scénář aktivit životního cyklu ICT služby VS ČR“ a je součástí [[:znalostni_baze|Znalostní báze]]
Proces tvorby architektur @nar_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
proces tvorby architektur převzala metodika NA VS ČR cyklus z metodiky TOGAF ADM (The Open Group, 2018... vrh MV}} ===== Přizpůsobení cyklu ADM pro NA VS ČR a pro jednotlivá angažmá ===== Metodika TOGAF AD... pro českou veřejnou správu. Úprava ADM pro NA VS ČR je popsána níže. Před zahájením každé dílčí arch... mec standardu TOGAF stanovuje tato metodika NA VS ČR, aby již v předstihu před zahájením angažmá byly
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: