Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
258 - počet výskytů, Poslední úprava:
=== Tato kapitola stanovuje přesně, jaké objekty architektury úřadu jsou předmětem zájmu při sestavování modelu... hitektonických výstupů jako způsobu popisu obrazu architektury úřadu. Kapitola se zejména zaměřuje na prvky met... předpis a logika používání jazyka pro modelování architektury v praxi. Při tvorbě Národní architektury VS ČR budou vytvářeny modely v jazyce ArchiMate podle předem schválené
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
172 - počet výskytů, Poslední úprava:
raktik k jejich zanesení do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup k popisu požadavků na v... ument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]], kde se požadavky popisují skrze jednotlivé vrstvy architektury úřadu. {{page>znalostni_baze:funkcni_celek}} S
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
170 - počet výskytů, Poslední úprava:
a“ a přináší jak definice klíčových pojmů a prvků architektury VS, tak přehled centrálních sdílených služeb eGov... R]] dle [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsobů využívání sdílených sl... né správy ===== <WRAP center round tip 60%> Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a
Slovník pojmů eGovernmentu
81 - počet výskytů, Poslední úprava:
nologických komponent.\\ Jedná se o aktivní prvek architektury informačních systémů. Aplikační komponenta je sam... Mate vyhlásilo jako standard pro popis Enterprise architektury.  |Výklad OHA |  | |**Architekt KB** |Architekt k... plementace bezpečnostních opatření a zajišťováním architektury bezpečnosti\\ a) po dobu nejméně tří let, nebo\\ ... , odst. (2), | |** ** |Architektonická vize (Vize architektury) |Zjednodušený popis cílové architektury zaměřený
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury ====== Tato kapitola popisuje architekturu úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup k popisu požadavků na v... v části [[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených sl
Proces tvorby architektur @nar_dokument
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
y **Co?**, tedy v jaké organizaci a jaké součásti architektury úřad modeluje, stanovuje tato kapitola **Jak?** p... e u toho má **postupovat** v celém životním cyklu architektury. Z dvojice disciplín 1) management architektury a 2) governance architektury se tato kapitola zaměřuje na procesy obou, ale struktury, orgány a vybrané funkce
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
kapitole [[nar_dokument:modelujici_urady_a_jejich_architektury|Modelující úřady a jejich architektury]] je vysvětleno „**Čí architektura se modeluje“**, co je to z pohledu architektury úřad (enterprise), segment a schopnost, pak dále ... o tyto jednotky modeluje a proč“**. ===== Modely architektury podle účelu a podrobnosti ===== Vycházíme z fakt
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
60 - počet výskytů, Poslední úprava:
řadu a ICT a eGovernment legislativy - správy architektury úřadu - Plánování a organizace řízení ICT, včet... ní ICT a realizace změn ICT, včetně: - správy architektury a dokumentace ICT řešení - řízení nákupu ... ICT. V té by měly působit také útvary týkající se architektury a vazby architektury na další výše popsané a zmíněné činnosti v rámci celého úřadu. Jen tak lze zajistit, že IC
Úvod @nar_dokument
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
hitektonický plán VS ČR jako prostředky pro popis architektury orgánů veřejné správy a architektury informačních systémů veřejné správy a jako základní nástroje pro formulaci... metodiku modelování, udržování a používání popisu architektury orgánů veřejné správy. IKČR v navazujícím dokume... bsahuje popis metodiky pro tvorbu a správu modelů architektury kteréhokoli úřadu veřejné správy ČR (OVS, orgánu
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
VS stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti řízení architektury úřadu, řízení ICT služeb. Popište vztah IK ke kl... timalizačních podnětů Shrnutí vize cílového stavu architektury úřadu Přehled klíčových rysů vize cílového stavu ... IK. ==== Shrnutí stávajícího stavu úřadu a jeho architektury ==== Popište hlavní zjištění vyplývající z poznání současného stavu struktury a fungování (tedy architektury) úřadu a její podpory informačními technologiemi
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
její vybudování vyžaduje změny ve všech vrstvách architektury organizace, ve které se má tato schopnost zavádět. Na úrovni byznys architektury je především zapotřebí ustanovit útvar architektury, vydefinovat jeho role, zodpovědnosti a činnosti. Dále je p... ležitější jsou ale role a zodpovědnosti pro užití architektury při řízení rozvoje úřadu. Na úrovni datové archi
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
solidaci, redukci, náhradu atp. Klasifikace prvků architektury je nezbytným předpokladem všech architektonických... ústředních správních úřadů v převážné míře i pro architektury kraje nebo ORP a jejich organizací. V současné p... d manažerského řízení úřadu. * Referenční model architektury úřadu (RM A) - dále již také jenom jako RM, je vz... ámec se dále zabývá již jenom referenčními modely architektury úřadu, které jsou však v praxi cenným východiskem
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
edy k uplatnění v plném rozsahu ICT portfolia (IT architektury) OVS. Přizpůsobení konkrétním situacím je však ja... mační koncepce OVS, se současnou aktualizací jeho architektury úřadu (EA). Fáze strategie zahrnuje aktivity sou... alizace dlouhodobé architektonické vize a celkové architektury úřadu (EA) OVS. * Vypracování analýzy obsahujíc... ové šablony a detailní pokyny pro tvorbu a údržbu architektury úřadu a její vize. - Kontrolní seznamy potřebný
Úvod @nap_dokument
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
ť pro zpracovávání, sjednocování, řízení a rozvoj architektury jak na centrální úrovni, tak v jednotlivých úřade... těmto žádostem zejména na základě posouzení shody architektury předkládaných záměrů s cíli a pravidly IKČR, NAP ... hitektonický plán VS ČR jako prostředky pro popis architektury orgánů veřejné správy a architektury jimi využívaných informačních systémů veřejné správy. NAR a NAP popisují
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Modelující úřady a jejich architektury ====== ===== Rozsah modelovaných úřadů (Enterprise) a jejich architektur ===== Pro stanovení rozsahu modelování architektury úřadů je klíčové stanovit, kdo modeluje, tj. kter... je pohledy a přístupy, jak zodpovědnost za tvorbu architektury v OVS správně rozdělit a řídit. ==== Stanovení r... ravidlo NAR stanovuje, že individuální (skutečné) architektury se modelují zásadně a výhradně pouze pro nějaký ú
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: