Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
-_metriky.docx |přílohy č. 2 k usnesení vlády 262/2022}} </WRAP> ===== Úvod ===== Níže je popsaná dat... coding="UTF-8"?> <root> <transakce> <id>234/2022</id> <vysledek>1</vysledek> <stav>schvale... >DATOVA_SCHRANKA</kanal_vystup> <cas_zahajeni>2022-05-13T09:00:00</cas_zahajeni> <cas_ukonceni>2022-05-30T12:03:00</cas_ukonceni> <etapy> <e
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
hp?RCID=d4d3b5b43e50a5f350b10201d6a8fdad]]| |5.12.2022|Byla přestavena témata z pozice OHA, Uherského Br... áška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 5. Rekapitulace 2022 a výhled 2023 \\ 6. Otázky a nejasnosti členů pra... í.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_05122022.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20221205.docx |}}| [[https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.p
Doporučení k zajištění splnění Pravidel, zásad a způsobu pořizování, správy a užívání programových prostředků @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
í usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2022 č. 867\\ [[znalostni_baze:sprava_programovych_pro... {{ :znalostni_baze:doporuceni_k_priloze_usneseni_2022_867_1.docx |Doporučení k příloze usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2022 č. 867 }}\\ {{ :znalostni_baze:vysvetleni_doporuc... znalostni_baze:vysvetleni_doporuceni_k_priloze_uv_2022_867.docx | Vysvětlení k doporučení k zajištění sp
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
/-/down/NANACJXK7UP1|usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 831]]((plné znění usnesení po jeho novelizacíc... /-/down/NANACJXK7UP1|usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 831]]((plné znění usnesení po jeho novelizacíc... /-/down/NANACJXK7UP1|usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 831]]((plné znění usnesení po jeho novelizacíc... /-/down/NANACJXK7UP1|usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 831]]((plné znění usnesení po jeho novelizacíc
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32022R1463|2022/1463]]((Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1463 ze dne 5. srpna 2022, kterým se stanoví technické a provozní specifikace technického systému pro p
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Usnesení vlády č. 931/2022 Sb. | |Nelegislativní materiál ... |Usnesení vlády č. 831 ze dne 2. 11. 2022| |Oznámení |Ozná... |Usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2022 č. 831 |Usnesení vlády o uložení povinnos... |Usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2022 č. 931 |Usnesení vlády k Implementačním p
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
anovení. Ustanovení ve znění účinném do 31. ledna 2022 znělo takto: <WRAP center round info 60%> „Orgán... </WRAP> Ustanovení ve znění účinném od 1. února 2022, zavedené do zákona o základních registrech částí... ech, byl nadto oproti znění účinnému do 31. ledna 2022 rozšířen ze základních registrů též na agendové i... l na pozemních komunikacích). V době do 31. ledna 2022 byla právním základem pro využívání tohoto údaje
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrech, ve znění účinném od 1. 2. 2022, registr obyvatel vede provozní údaje o využívání... zákona o základních registrech, účinného od 1. 2. 2022, registr osob vede provozní údaje o využívání úda... 2 zákona o základních registrech, účinného od 1.2.2022, Ministerstvo vnitra vede záznamy o přístupu k úd... zákona o základních registrech, účinného od 1. 2. 2022, Správa základních registrů vede pro účely správy
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
y|01.01.2011 |  |19.07.2022 |  ... |01.01.2011 |  |25.10.2022 |  ... y|01.01.2011 |  |19.07.2022 |07.02.2023 ... |01.01.2011 |  |25.10.2022
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
itální a informační agentura verze 3.10 z 30. 11. 2022 Originální verze materiálů a příloh jsou k dispo... odnotou záměru projektu dle Usnesení vlády č. 831/2022 Sb. brát hodnotu bez DPH. === Zjednodušené / pln... aktuální inflaci a vysokým diskontním sazbám roku 2022 bude pravděpodobně v řadě způsobů užití TCO disko... 0, ve znění usnesení vlády č. 831 ze dne 5. října 2022 - Specifické podmínky pro žadatele spolufinanco
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejné správy. Agentura byla zřízena zákonem č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu... rá se na správce vztahuje (především zákon č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
1262-A116-1 a A1262-A116-2 nastavíte, že od 11.11.2022 ukončujete oprávnění A1262-A116-2, bude u oprávnění platného od 11.11.2022 pouze oprávnění A1262-A116-1. {{znalostni_baze:o... 3x412}} Oprávnění do A116 s platností od 11. 11. 2022 obsahuje již jen jedno oprávnění, tak jak jste po
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
1}}. Další aktualizace měla proběhnout do 15. 11. 2022, ale z rozhodnutí místopředsedy vlády pro digitalizaci k tomu dojde již v červnu 2022, aby se požadavky mohly zohlednit při přípravě ro... du je třeba **podklady zpracovat v průběhu května 2022**. ==== Aplikace pro stažení podkladů plánu digit
Státní právnická osoba @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejné správy (dále také „ZoISVS“) zákonem č. 471/2022 Sb., kterým byla založena DIA a provedeny souvise... dle čl. VIII ve spojení s čl. XXVII zákona č. 471/2022 Sb. se ustanovení týkající se státních právnickýc... vlády č. 86===== Důvodová zpráva k zákonu č. 471/2022 Sb. konstatuje stručně //„Je zaveden pojem „státn
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14959-2022-INIT/cs/pdf|https:%%//%%data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14959-2022-INIT/cs/pdf]] )). Výše uvedené lze u veřejnopráv
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehled záměrů posuzovaných OHA dle UV86 @uvod_schvalovani
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: