Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ednoznačně určuje adresní místo, |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 29 písm. h), | |*... ektu jednoznačně přiřadit adresu |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 29 písm. d), | |*... soukromoprávního uživatele údajů |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§2. písm. e) | |** ... systému podle jeho souvislosti s ROS|Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 24 písm. a), | |*
Veřejný datový fond @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
DF je ukotven v [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech (ZoZR)]], [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-10... st. 6, písm. k) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|ZoZR]] je pro každý údaj vedený nebo vytvářen... st. 6, písm. k) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|ZoZR]] pro údaj vedený nebo vytvářený v rámci
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
ákonné zmocnění ve svém zákoně a dle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, je tento subjekt op... výpisy ze základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších... dajů z registru obyvatel** – dle § 58 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších... * Za subjekt práva podle § 58 odst. 9 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
agendy (Agendový informační systém dle zákona 111/2009 Sb. o základních registrech) je definován v přísl... v propojeném datovém fondu s ohledem na zákon 111/2009 Sb. o základních registrech s centrálním zajištěn... ních registrů legislativně zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. ISZR je informačním... uvedením jako referenčního údaje v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Pro inicializaci ta
CzechPOINT @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
í stranu za každou další max. 50 Kč |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších... stranu za každou další max. 50 Kč. |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších... í stranu za každou další max. 50 Kč |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších... stranu za každou další max. 50 Kč. |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní službu]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|Zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250|... o systému podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111#p56a|§ 56a zákona o základních registrech]] [... pečnosti]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|Zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registr
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
adu v RPP ==== [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|Zákon 111/2009 Sb. o základních registrech]] zavedl jednoznačnou hierarchii agend a agendových info... vést výčet údajů vedených v agendě dle zákona 111/2009 Sb. o základních registrech § 51 odst. 5) písm. h... ž jinými právními předpisy, typicky zákony č. 111/2009 Sb., 365/2000 Sb., 106/1999 Sb., 499/2004 Sb., 25
seznam_isvs3 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
katastrální |Nevyplněno |50000000 |2500000 |10.12.2009 16:01:32 | |6532 |e-Exekutor |Mohyla René, Mgr. -... í |Ministerstvo financí |41148000 |3730000 |23.03.2009 14:54:56 | |963 |GINIS |Město Třebíč |Nevyplněno ... ční úřad |Nevyplněno |1036447000 |45000000 |23.11.2009 12:11:14 | |3380 |IS Munis |Obec Stachy |Nevyplně... ikační úřad |Nevyplněno |44207000 |4641000 |23.11.2009 12:04:32 | |7874 |Centrální evidence přeplatků a
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
zované konverzi dokumentů.** * Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů * Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek **Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.** **Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrický
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ahy je podřízen [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111#p2-1-d|zákonu 111/2009 Sb]]. Může se jednat o portály poskytovatelů zdravotních služeb, soukromých ... ahy je podřízen [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111#p2-1-d|zákonu 111/2009 Sb]]. SPUÚ je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není org
Úvod @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
dléhá pravidlům [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů]] (dále také jako "zákon č. 111/2009 Sb."), konkrétně § 53. Současně by se OŘI měl stá... ůsobnostním (součást RPP) dle § 52c zákona č. 111/2009 Sb., budoucí IS pro Katalog ICT služeb veřejné sp
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní aspekty pro pseudonymizaci ===== Zákonem 111/2009 Sb. o základních registrech byl zaveden základní ... ch identifikačních dokladů(§18 odst. 5 zákona 111/2009 Sb. o základních registrech). Pokud tedy fyzická ... álně dvou let v souladu s pravidly dle zákona 111/2009 Sb. Musí být tedy dohledatelné, kdo a v rámci jak... ová schránka zpřístupněna(§18 odst. 5) zákona 111/2009 Sb. o základních registrech). Uvedené architekto
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
onverzi dokumentů - § 27 odst. 6 * zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech - § 58 odst. 8 * zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád - § 23 odst. 1, § 43 odst. 2 a § ... řování) - § 18 odst. 1 písm. a) * zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům
Sdílené služby INSPIRE @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
síťové služby (v souladu s nařízením (ES) č. 976/2009); Požaduje se vytvořit vyhledávací službu, která ... služby (mít je v souladu s nařízením (ES) č. 976/2009); Požaduje se umožnit stahování INSPIRE datových ... t v souladu s novelizovaným nařízením (ES) č. 976/2009 služby umožňující spuštění služeb založených na p
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
izované konverzi dokumentů. * Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů * Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek * Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech * Zákon č. 181/201
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: