Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

znalostni_baze:vendorlock [2021/10/22 14:29] (aktuální)
Tomáš Šedivec vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Anti Vendor lock-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů======
 +
 +Při uzavírání smluv na dodávku ICT produktů se jako problémová ukazuje otázka nastavení vzájemných práv a povinností,​ zejména práv z duševního vlastnictví a souvisejících aspektů v těchto smlouvách. V důsledku nevhodně nastavených práv a povinností dochází nezřídka k případům,​ kdy je uživatel ICT produktu v případě údržby, aktualizací či úprav zcela odkázán na dodavatele, který ICT produkt původně dodal a který si tím v těchto aspektech fakticky vytváří monopolní postavení, a to právně i technicky. Uživatel tak nemůže konat potřebné činnosti vlastními silami a nemůže se obracet na jiné subjekty, přestože by tím ušetřil mnohdy i značné finanční prostředky. Dochází také k případům,​ kdy se uživatelé snaží těmto situacím čelit nikoliv zcela vhodnými mechanismy, jako je nadměrné užívání konceptu zaměstnaneckých děl.
 +
 +Vzhledem k tomu, že nastavení vzájemných práv a povinností,​ zejména práv z duševního vlastnictví a souvisejících práv má ve smlouvách na dodávku ICT svá specifika, rozhodli jsme se představit některá typická nevýhodná ustanovení v těchto smlouvách, v jejichž důsledků dochází k nucené vazbě uživatele na dodavatele, označované anglickým název vendor lock-in (doslova „dodavatelské uzamčení“),​ popř. se jinak zhoršuje postavení uživatele.
 +
 +Pro úplnost považujeme za vhodné se krátce zmínit o povaze licence. Licencí se rozumí oprávnění určitým způsobem nakládat s předmětem,​ který podléhá autorskému právu nebo jinému duševnímu vlastnictví (např. s počítačovým programem), zejména tento předmět užívat, ale i měnit, zapracovávat do jiných systémů apod. Pojmem licence je označována také licenční smlouva, tedy smlouva, na jejímž základě poskytovatel,​ která má práva z duševního vlastnictví,​ uděluje uživateli oprávnění tato práva využívat, jinými slovy, poskytovatel licenční smlouvou uděluje licenci. Rozsah, v jakém je toto využívání možné, plyne z licenční smlouvy, popř. z příslušných zákonů. Je nutné zdůraznit, že u autorskoprávních licencí se zřizuje právo užívat předmět, který podléhá autorskému právu, samotné autorské právo je však nepřevoditelné. V tomto směru můžeme licenci připodobnit např. k situaci, kdy můžeme byt užívat, protože jsme si jej pronajali, ale nikoliv proto, že bychom si jej koupili.
 +
 +Dovolujeme si upozornit, že tento dokument má povahu pomocného vodítka, z přítomnosti či nepřítomnosti některého z níže uvedených příkladů ujednání nelze bez dalšího dovozovat výhodnost či nevýhodnost smlouvy. Použití tohoto dokumentu nenahrazuje právní, technickou, ekonomickou ani jinou analýzu příslušné smlouvy (návrhu smlouvy), provedenou kvalifikovanou osobou.
 +
 +**Typická nevýhodná ujednání ve smlouvách:​**
 +
 +  * Licence na ICT produkt je určena naprosto striktně pro uživatele, kterému byla původně udělena – není možné udělit sublicenci a není možné licenci postoupit, a to ani vůči subjektům, které jsou vůči uživateli podřízeny (jím vlastněny),​ nadřazeny (jeho vlastníci) nebo mají společný nadřízený subjekt (vlastníka).
 +  * Licence na ICT produkt je určena naprosto striktně pro uživatele také v tom smyslu, že dojde-li k jakékoliv jeho přeměně, např. k odštěpení,​ ke sloučení s jiným subjektem či ke změně právní formy, licence zaniká.
 +  * Licence na ICT produkt je určena naprosto striktně pro uživatele také v tom smyslu, že dojde-li k jakékoliv změně v jeho vlastnické či podobné struktuře, např. získá-li uživatel nového vlastníka (společníka,​ akcionáře) či nadřízený subjekt, licence zaniká.
 +  * Licence na ICT produkt je vázána na specifické vlastnosti uživatele, např. na studentský status, na neziskovost nebo na počet obyvatel, pokud tyto vlastnosti uživatel ztratí, licence zaniká.
 +  * Uživateli je zakázáno (není dovoleno) ICT produkt měnit, upravovat nebo rozšiřovat bez součinnosti nebo souhlasu dodavatele, uživatel není k těmto činnostem oprávněn sám a není oprávněn tyto činnosti provádět prostřednictvím jiného subjektu.
 +  * Technickou podporu ICT produktu, jeho údržbu a další pravidelné činnosti je oprávněn provádět výhradně dodavatel, uživatel není k těmto činnostem oprávněn sám a není oprávněn tyto činnosti provádět prostřednictvím jiného subjektu.
 +  * Uživatel nemá přístup k technické dokumentaci ICT produktu.
 +  * Uživatel nemá přístup ke zdrojovému kódu ICT produktu, pokud uživatel přístup má, není oprávněn k žádným zásahům do tohoto kódu.
 +  * Licence je omezena počtem a parametry uživatelských stanic, změní-li se tyto aspekty (např. dojde-li k nákupu nových počítačů),​ licence je nepřenosná a tedy nepoužitelná.
 +  * Smlouva obsahuje ujednání o úplném či částečném vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování dodaného ICT produktu.
 +  * Dodavatel má smluvně zajištěnu (popř. to není smluvně vyloučeno) možnost ICT produkt na dálku vyřadit z provozu.
 +  * Přestože byl ICT produkt vytvořen na míru, dodavatel k němu uděluje nevýhradní licenci a zůstává mu tedy oprávnění tuto licenci udělovat dalším subjektům, které tak mohou využívat totožný produkt, jakož i oprávnění využívat produkt sám.
 +  * Licence na ICT produkt je omezená časově územně či účelově způsobem neodpovídajícím předpokládané době, území či účelu používání ICT produktu.
 +  * Licence zavazuje uživatele k bezpodmínečnému užití ICT produktu.
 +  * Licence udělená k ICT produktu se nevztahuje na jeho aktualizace,​ opravy či úpravy, a to i v případech,​ kdy je vytvoří dodavatel.
 +  * Smlouva stanovuje povinnost uživatele k mlčenlivosti (NDA – non-disclosure agreement) natolik rozsáhle, že je uživateli znemožněno využívat práva z duševního vlastnictví (licence), resp. stanovuje povinnost mlčenlivosti natolik rozsáhle, že k mlčenlivosti je uživatel povinen i ohledně těch informací, u nichž to není potřebné.
 +  * Chybějí definice pojmů (zpravidla z důvodu, že jedna či obě strany smlouvy předpokládají,​ že se jedná o pojmy známé) nebo výkladová ujednání.
 +  * Plnění je dodáváno po etapách (analýza, implementace,​ provoz, údržba), avšak hodnota plnění není určena u každé etapy zvlášť. Toto působí komplikace zejména v případě, že jakákoliv z předpokládaných etap již nebude plněna a je tedy nutné vypořádat práva a povinnosti jen v rozsahu etap, které již proběhly.
 +  * Dodavatel je oprávněn z příliš mnoha důvodů, popř. dokonce bezdůvodně,​ ICT produkt či službu nedokončit a/nebo nepředat.
 +  * Ve smlouvě není sjednán zánik povinnosti uživatele platit plnění v rozsahu částky odpovídající DPH v případě, že plnění v tomto rozsahu již bylo uhrazeno přímo správci daně z důvodu postavení dodavatele jako tzv. nespolehlivého plátce DPH (ustanovení § 106a a § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).
 +  * Dodavatel nepřevzal tzv. riziko změny okolností, popř. dokonce toto riziko převzal uživatel (§ 2620 odst. 2 občanského zákoníku).
 +  * Chybí ujednání o záruce dodavatele za ICT produkt.
 +  * Chybí ujednání o tom, že dodaný ICT produkt či služba bude plněn tak, že jejich provedení bude souladné s právními povinnostmi uživatele (např. v oblasti kybernetické bezpečnosti či ochrany osobních údajů).
 +  * Chybí ujednání o povinnosti dodavatele provádět údržbu a rozvoj, zejména povinnost provádět tyto činnosti z důvodu změny legislativy upravující činnost uživatele.
 +  * Chybí ujednání exit strategie, tj. postupu při skončení spolupráce uživatele s dodavatelem zejména ujednání zajišťující uživateli bezpodmínečnou a úplnou migraci všech potřebných dat tak, aby bylo možné bez problémů užívat nástupnický ICT produkt, bez ohledu na to, kdo nástupnický ICT produkt dodal a jak se liší od předchozího ICT produktu.
 +  * Není vyloučeno, popř. je dokonce výslovně smluvně dodavateli umožněno, aby, zejména pokud jde o data uživatele, uplatnil dodavatel tzv. zadržovací právo (§ 1395 odst. 1 občanského zákoníku).
 +  * Pro případ nesplnění povinností nejsou ujednány sankce.
 +  * Uživatel nedostatečně využívá možností daných zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, např. možnosti vyhradit si změny závazku podle § 100 tohoto zákona, přestože je tato možnost doporučována usnesením vlády (usnesení vlády č. 450 ze dne 14. června 2017).
 +
 +Doporučujeme výše zmíněná ujednání v licenčních smlouvách co nejvíce omezit a nejlépe je nahradit ujednáními,​ která dávají uživateli nejširší možnou kontrolu nad ICT produktem. Jsme přesvědčeni,​ že vhodně nastavená licenční smlouva pomůže uživatelům splnit očekávání,​ která od ICT produktu mají, aniž by byli nuceni strpět licenční omezení nebo byli nuceni pro zajištění potřebných práv vyvíjet produkt, který je již na trhu dostupný, vlastními silami.
 +
 +{{tag>​vendor "anti vendor lock in"}}
 +