Překlady této stránky:

Seznam agend veřejné správy

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
A11 Dohled nad finančním trhem
A3783 Statistika České národní banky
Český báňský úřad
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
A1107 Zákon o těžebních odpadech
A1802 Prekurzory výbušnin
A4292 zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Český statistický úřad
A102 Základní registr - registr osob
A485 Správa základního registru osob
A687 Sčítání lidu, domů a bytů
A688 Státní statistická služba
Český telekomunikační úřad
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb.
A926 Agenda zákona o poštovních službách
Český úřad zeměměřický a katastrální
A103 Základní registr - registr územní identifikace, adres a nemovitostí
A1181 Zeměměřictví
A123 Územní identifikace
A124 Katastr nemovitostí
Ministerstvo dopravy
A1041 Vnitrozemská plavba
A1042 Silniční doprava
A1046 Agenda řidičů
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví
A579 Námořní plavba
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Ministerstvo financí
A1084 Agenda zákona o spotřebitelském úvěru
A1424 Finanční arbitr
A1681 Povinné značení lihu
A1701 Mezinárodní spolupráce při správě daní
A1722 Správa spotřebních daní
A1881 Evidence tržeb
A22 Stavební spoření
A23 Provádění mezinárodních sankcí
A24 Hospodaření s majetkem státu
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány
A386 Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti
A388 Veřejné rozpočty
A389 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
A392 Celnictví
A394 Finanční kontrola
A395 Soudní poplatky
A397 Cenová regulace a kontrola
A400 Účetnictví
A401 Odškodnění - restituční řízení
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
A404 Provozování loterií a jiných podobných her
A405 Správní poplatky
A42 Místní poplatky
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
A4877 Provozování činností pojišťoven a zajišťoven
A5104 Pravidla rozpočtové odpovědnosti
A5117 Monitorování a řízení veřejných financí
A6 Seznam auditorů
A7 Seznam daňových poradců
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů
Ministerstvo kultury
A1128 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy
A1129 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
A1130 Fond Eurimages
A1131 Audiovizuální mediální služby
A1132 Evropská audiovizuální observatoř
A1134 Podpora filmového průmyslu
A1387 Zákon o České televizi
A1388 Zákon o Českém rozhlasu
A1423 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
A1741 Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
A367 Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu
A369 Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
A371 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná)
A372 Knihovní zákon
A373 Zákon o neperiodických publikacích
A374 Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
A375 Výkon funkce zakladatele Národní galerie v Praze
A376 Zákon o prodeji a vývozu předmětu kulturní hodnoty
A377 Ochrana sbírek muzejní povahy
A378 Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
A379 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy
A380 Vývoz některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
A381 Opatření k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
A383 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
A384 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
A431 Mezinárodní výměna publikací včetně oficiálních publikací a vládních dokumentů
A432 Autorské právo
A434 Památková péče
A445 Tiskový zákon
A450 Podpora kultury
A451 Ocenění v oblasti kultury
A452 Zákon o audiovizi
A458 Správa Státního fondu kultury České republiky
A5 Církve a náboženské společnosti
A888 Zastupování České republiky na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany autorských práv
A958 Koordinační činnost v oblasti kultury v souladu s mezinárodními úmluvami
Ministerstvo obrany
A1143 Vojenská policie
A1324 Ozbrojené síly České republiky
A1426 Průběh služby vojáků v záloze
A1428 Zacházení s protipěchotními minami
A1441 Zajišťování obrany České republiky
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
A1861 Služba vojáků z povolání
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945
A549 Péče o válečné hroby
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
A551 Péče o válečné veterány
A5517 Mezinárodní vojenské organizace vzniklé na základě mezinárodní smlouvy
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence
Ministerstvo práce a sociálních věcí
A1029 Sociální zabezpečení
A1148 Pomoc v hmotné nouzi
A1154 Státní sociální podpora
A1185 Sociálně-právní ochrana dětí
A1781 Insolvence
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením
A530 Sociální služby
A531 Zaměstnanost
A532 Inspekce práce
Ministerstvo pro místní rozvoj
A1163 Podpora rozvoje bydlení
A1386 Cestovní ruch
A32 Pohřebnictví
A51 Státní pomoc po živelní či jiné pohromě
A52 Veřejné dražby
A53 Zákon o zadávání veřejných zakázek
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě
A561 Podpora regionálního rozvoje
A565 Územní plánování a stavební řád
A567 Vyvlastnění
A7385 Agenda zákona o realitním zprostředkování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
A1022 Puncovnictví a zkoušení drahých kovů
A1082 Obecná bezpečnost výrobků
A1083 Ochrana spotřebitele
A1085 Barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
A1090 Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
A1092 Volný pohyb služeb
A1093 Agenda zákona o některých službách informační společnosti
A1096 Agenda zákona o investičních pobídkách
A1103 Agenda zákona o České obchodní inspekci
A1104 Agenda zákona o pohonných hmotách
A1106 Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna
A1110 Ověřování střelných zbraní a střeliva
A1111 Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky
A1112 Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání
A1114 Agenda zákona o hospodaření energií
A1115 Nakládání s bezpečnostním materiálem
A1116 Podporované zdroje energie
A1121 Podpora exportu
A1123 Agenda zákona o metrologii
A1124 Vydávání dovozních a vývozních povolení dle předpisů EU
A121 Živnostenské podnikání
A1402 Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům
A1501 Agenda zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
A1803 Agenda zákona o pyrotechnice
A1841 Posuzování shody stanovených výrobků
A684 Agenda energetického zákona
A736 Státní podniky
A741 Státní správa ve věcech komoditních burz
A750 Regulace reklamy
A761 Omezení nočního provozu zastaváren
A765 Kontrola obchodování s mučícími nástroji
A766 Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje
A788 Kontrola zahraničního obchodu se zbožím dvojího použití
A789 Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
Ministerstvo spravedlnosti
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
A1461 Agenda mediátorů
A1541 Agenda Ústavního soudu
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv
A1901 Insolvenční správci
A1902 Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
A1922 Oběti trestné činnosti
A1941 Střet zájmů
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce
A4047 Evidence svěřenských fondů
A4067 Evidence skutečných majitelů
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí
A479 Agenda soudních exekutorů
A480 Agenda probační a mediační
A481 Soudní agenda a Justiční akademie
A483 Rejstřík trestů
A484 Agenda notářů
A681 Vězeňská služba
A682 Státní zastupitelství
A7024 Evropský veřejný žálobce
A7565 Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení
A7573 Tlumočníci a překladatelé
A7614 Znalecká činnost
A8 Advokacie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
A1161 Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
A2106 Zákon o podpoře sportu
A3082 Regionální školství
A3685 rejstřík škol a školských zařízení
A3772 Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
A3791 Vysoké školy
A4 Rejstřík veřejných výzkumných institucí
A5888 Seznam výzkumných organizací
A6705 Udělování akreditací vzdělávacích programů rekvalifikačním zařízením
A676 Rejstřík školských právnických osob
A677 Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, Registr lidských embryonálních kmenových linií
A679 Schvalování žádostí výzkumných organizací žádajících o zařazení do seznamu pro přijímání pracovníků ze třetích zemí
A7224 Konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC)
A7264 Uznávání odborné kvalifikace
Ministerstvo vnitra
A100 Systém základních registrů
A101 Základní registr - registr obyvatel
A1023 Státní občanství České republiky
A104 Základní registr - registr práv a povinností
A1043 Veřejné sbírky
A1095 Místní referendum
A1097 Krajské zřízení (zákon o krajích)
A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)
A110 Správa referenčních údajů RPP
A1109 Generální inspekce bezpečnostních sborů
A1117 Vypořádání majetkových křivd občanů ČR
A112 Správa registru RPP
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy
A1133 Volba prezidenta republiky
A1142 Agenda zpravodajských služeb ČR
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla
A1153 Správní řád
A1155 Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic
A117 Občanské průkazy
A118 Cestovní doklady občanů České republiky
A1183 Volby do Parlamentu České republiky
A119 Informační systém datových schránek
A1261 Poskytování informací
A1262 Volby do Evropského parlamentu
A1281 Volby do zastupitelstev obcí
A1282 Volby do zastupitelstev krajů
A1301 O úřednících územních samosprávných celků
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace)
A1343 Archivnictví a spisová služba
A1361 Evropská občanská iniciativa
A1601 Krajské referendum
A1661 Kontrolní řád
A1761 Státní služba
A3 Registrace politických stran a politických hnutí
A325 Editace vybraných subjektů v gesci MV do ROS
A330 Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy
A332 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR
A333 Procesní modelování agend veřejné správy
A337 O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
A341 Požární ochrana
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích)
A344 PVS - Portál veřejné správy
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
A350 Rozhodování o mezinárodní ochraně (postavení uprchlíků)
A351 Dočasná ochrana
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
A3925 Elektronická identifikace a autentizace
A409 Správa státních hranic
A414 Matriky
A416 Registrované partnerství
A418 Policie České republiky
A419 Zbraně a střelivo
A420 Obecní policie
A421 Ochrana svědka a dalších osob
A423 Územně správní členění státu
A424 Stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
A4265 Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce
A4267 Dohled v oblasti elektronické identifikace
A46 Uzavírání manželství a určování otcovství
A47 Aplikace zákona o dobrovolnické službě
A6691 Centrální místo služeb
A7884 Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy
A8071 Registr smluv
A8334 Vydávání Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a tvorba právních předpisů
A8567 Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků
A876 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
Ministerstvo zahraničních věcí
A1622 Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí
A1641 Konzulární ochrana občanů ČR v zahraničí
A1821 Ekonomická diplomacie a koordinace vnějších ekonomických vztahů
A533 Diplomatické a služební pasy ČR
A8080 Zahraniční služba
Ministerstvo zdravotnictví
A1086 Zdravotní služby
A1087 Zdravotnická záchranná služba
A1088 Lidské tkáně a buňky
A1227 Specifické zdravotní služby
A1242 Zdravotnické prostředky
A1243 Léčiva
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání
A1246 Lékařská zdravotnická povolání
A1341 Zdravotní pojištění
A25 Umělé přerušení těhotenství
A27 Komory
A28 Biocidní přípravky
A29 Lázeňství
A3726 eRecept
A4003 Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků
A470 Darování, odběry a transplantace orgánů a tkáňí
A471 Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod
A476 Ochrana veřejného zdraví
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami
Ministerstvo zemědělství
A1024 Vinohradnictví a vinařství
A1025 Pozemkové úpravy
A1026 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
A1027 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
A1044 Veterinární zákon
A1045 Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu
A1094 Rostlinolékařská péče
A1102 Zákon o lihu
A1108 Zákon o SZPI
A1113 Oběh osiva a sadby
A1118 Zákon o krmivech
A1162 Zákon o vodách
A1182 Ochrana zvířat proti týrání
A1184 Úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
A1224 Ekologické zemědělství
A1481 Genetické zdroje rostlin, zvířat a mikroorganismů významné pro výživu a zemědělství
A1581 Státní pozemkový úřad
A1621 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
A1801 Těžba rašelin
A562 Plemenářský zákon
A564 Ochrana práv k odrůdám
A588 Zákon o hnojivech
A589 Zemědělské veřejné sklady a zemědělské skladní listy
A636 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR
A943 Myslivost
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství
A945 Státní zemědělský intervenční fond
A946 Státní správa rybářství
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin
A967 Státní správa lesů
A999 Ochrana chmele
Ministerstvo životního prostředí
A1120 Nakládání s obaly a odpady z obalů
A1126 Ochrana ovzduší
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)
A1135 Působnost ČIŽP v ochraně lesa
A1186 Odpadové hospodářství
A1221 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
A1222 Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS)
A1223 Geologické ukládání CO2 (CCS)
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu
A1382 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
A1383 Chemický zákon
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA + proces SEA) a související činnosti.
A1385 Předcházení ekologické újmě a EMAS
A1389 Prevence závažných havárií
A1422 Poskytování informací o životním prostředí
A1425 Státní fond životního prostředí
A1427 Látky poškozující ozon a fluorované skleníkové plyny
A560 Geologické práce
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy
A696 Zoologické zahrady
A963 Ochrana přírody a krajiny
Národní bezpečnostní úřad
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
A1721 Kybernetická bezpečnost
Nejvyšší kontrolní úřad
A545 Kontrolní činnost
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
A1138 Provozování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání
Správa státních hmotných rezerv
A819 Nouzové zásoby ropy a řešení stavu ropné nouze
A820 Působnost SSHR
A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
A1028 Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
A3905 Atomový zákon
A543 Správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, nebezpečnými látkami, méně nebezpečnými látkami, v oblasti výroby určitých organických chemických látek a v oblasti dodržování zákazu chemických zbraní
A914 Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
A1421 Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
A556 Agenda v oblasti ochrany hospodářské soutěže
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory
A843 Dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Úřad pro ochranu osobních údajů
A851 Dozorová činnost v oblasti ochrany osobních údajů
Úřad průmyslového vlastnictví
A31 Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích
A822 Ochranné známky
A823 Označení původu a zeměpisná označení
A824 Patenty
A825 Užitné vzory
A826 Průmyslové vzory
A827 Topografie polovodičových výrobků
Úřad vlády České republiky
A48 Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Rada pro výzkum, vývoj a inovace)
A866 Agenda národnostních menšin
Vložte svůj komentář: