Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
znalostni_baze:ik_ovs [2019/08/26 09:14]
Tomáš Šedivec [4Plán realizace změn ve způsobech řízení ICT OVS (dílčí Roadmap)]
znalostni_baze:ik_ovs [2021/04/30 10:53]
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Osnova vzorové informační koncepce OVS ====== ====== Osnova vzorové informační koncepce OVS ======
-Identifikace Informační koncepce+ 
 +<WRAP center round important 60%> 
 +Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou **529/2006 Sb.**, jejíž nová verze bude vydána **v polovině roku 2021** - neustálé odklady jsou způsobeny průtahy v legislativním procesu sněmovního tisku 756 tzv. DEPO2. 
 + 
 +Následující text je strukturální výtah, který s ní je v souladu a úřady ji mohou využívat již nyní při přípravě podkladů pro aktualizaci své informační koncepce podle připravované novely vyhlášky 529/2006 Sb., v níž bude stanovena přiměřená lhůta pro aktualizaci informační koncepce ve struktuře stanovené touto novelou. 
 + 
 +Předběžnou konkrétní bližší představu o obsahu informační koncepce ústředního OVS s novelizovanou strukturou, jejíž konečná podoba bude stanovena připravovanou novelou vyhlášky 529/2006 Sb., lze získat např. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních koncepcí postupují v souladu s dokumentem [[:​metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]], jako je např. mj. i v přímé návaznosti na celostátní strategii Digitální Česko aktualizovaná [[https://​www.mpo.cz/​cz/​rozcestnik/​ministerstvo/​o-ministerstvu/​informacni-koncepce-ministerstva-prumyslu-a-obchodu--243831/​|Informační koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR]] 
 + 
 +**{{ :​vzorova-ik:​osnova_ik_.docx |Textová verze ke stažení}}** 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +====== Část A: Úvod ====== 
 + 
 +===== 1 Identifikace Informační koncepce ​=====
 OVS (dále OVS) vydává tuto Informační koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 5a). V informační koncepci OVS stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezuje obecné principy pořizování,​ vytváření a provozování informačních systémů veřejné správy. ​ OVS (dále OVS) vydává tuto Informační koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 5a). V informační koncepci OVS stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezuje obecné principy pořizování,​ vytváření a provozování informačních systémů veřejné správy. ​
 Základní údaje Informační koncepce Základní údaje Informační koncepce
-Tabulka 1: Základní údaje o Informační koncepci 
-Název organizace OVS 
- 
-Typ organizace ústřední orgán veřejné správy 
-Adresa  
-Datum schválení  
-Doba platnosti 5 let 
-Konec platnosti 23. 1. 2024 
  
-Tabulka 2: Autorizace a schválení Informační koncepce +|Název organizace|| 
-Role Osoba Datum Podpis +|IČO||  
-Autor:​  ​+|Typ organizace||  
 +|Adresa|| 
 +|Datum schválení|| 
 +|Doba platnosti |5 let| 
 +|Konec platnosti||
  
-Schválil:​  ​ 
  
 +|Role |Osoba |Datum |Podpis|
 +|Autor|||
 +|Schválil|||
 +  
  
-  +===== Manažerské shrnutí Informační koncepce OVS ===== 
-===== Manažerské shrnutí Informační koncepce OVS ===== + 
-shrnutí ​IK pro klíčové zainteresované:​ +Shrnutí ​IK pro klíčové zainteresované:​ 
-pro vedení úřadu +  *pro vedení úřadu 
-pro externí orgány (OHA) +  *pro externí orgány (OHA) 
-pro správce ISVS (věcné i technické) +  *pro správce ISVS (věcné i technické) 
-pro členy IT útvarů a dodavatele ICT služeb +  *pro členy IT útvarů a dodavatele ICT služeb 
-Základní zodpovědnosti a kompetence OVS + 
-(povinnosti,​ zákony, agendy) +Základní zodpovědnosti a kompetence OVS (povinnosti,​ zákony, agendy)Klíčové transformační cíle a úkoly ​ OVS Shrnutí toho nejdůležitějšího,​ co stojí před OVS a jeho představiteli (GDPR, spisovka, eIDAS, …)
-Klíčové transformační cíle a úkoly ​ OVS +Klíčové vnitřní potřeby informatiky a eGovernmentu OVS Shrnutí nejdůležitějších ostatních vlivů, provozních potřeb a optimalizačních podnětů Shrnutí vize cílového stavu architektury úřadu Přehled klíčových rysů vize cílového stavu úřadu (plně digitalizován,​ plně centralizován,​ plně outsourcován atp.).
-Shrnutí toho nejdůležitějšího,​ co stojí před OVS a jeho představiteli (GDPR, spisovka, eIDAS, ….) +
-Klíčové vnitřní potřeby informatiky a eGovernmentu OVS +
-Shrnutí nejdůležitějších ostatních vlivů, provozních potřeb a optimalizačních podnětů +
-Shrnutí vize cílového stavu architektury úřadu +
-Přehled klíčových rysů vize cílového stavu úřadu (plně digitalizován,​ plně centralizován,​ plně outsourcován atp.)  +
-OHA doplní klíčoví (povinné) součásti vize, které mají být shrnuty i zde.+
 Výběr klíčových změnových záměrů / projektů z Roadmapy Výběr klíčových změnových záměrů / projektů z Roadmapy
-S největším dopadem na dosažením benefitů cílového stavu a/nebo s největším dopadem na čerpání rozpočtu a dalších zdrojů a/nebo s největšími riziky. 
 Výběr klíčových změn ve způsobu řízení informatiky a eGovernmentu OVS Výběr klíčových změn ve způsobu řízení informatiky a eGovernmentu OVS
-text 
-Jak číst informační koncepci (struktura informační koncepce) 
-V této kapitole bude vysvětlena struktura částí (A, B, C, D) a kapitol této Informační koncepce OVS. 
-Současně zde vysvětlen význam jednotlivých kapitol pro vznik a řízení dokumentu IK OVS a jejich význam pro implementaci IK OVS a pro řízení ICT a eGovernmentu OVS. 
  
 Vztah IK a  souvisejících strategických dokumentů OVS a eGovernmentu Vztah IK a  souvisejících strategických dokumentů OVS a eGovernmentu
-Kapitola 
-Můžete doplnit, nesmíte porušit. 
  
-====== Část ​A: Koncepce architektury úřadu - jaké změny v ISVS realizovat a proč? ======+====== Část ​B: Koncepce architektury úřadu - jaké změny v ISVS realizovat a proč? ======
    
 Odpovídá na otázky CO? a PROČ? je třeba stavět či měnit. Odpovídá na otázky CO? a PROČ? je třeba stavět či měnit.
 Koresponduje s obsahem NAP. Koresponduje s obsahem NAP.
 +
 ===== 1 Přehled stávajícího stavu =====  ​ ===== 1 Přehled stávajícího stavu =====  ​
-Přehled základních součástí čtyřvrstvé architektury úřadu. 
-Zejména přehled byznys schopností úřadu (včetně agend, v nichž působí a sdílených,​ průřezových schopností). 
-Zejména přehled všech informačních systémů podle jejich kategorií. 
-Cílem popisu stávajícího stavu je poukázat na to, kde v jednotlivých vrstvách architektury úřadu jsou ukryté příležitosti pro zlepšení (při stávající i změněné legislativě),​ které se stanou potřebami změn (zadáním) pro návrhovou část koncepce. 
-==== 1.1 Přehled celkové architektury OVS ==== 
-Základní diagram a vysvětlení fungování úřadu („co to žere a kde to spí“). Tento obraz stávajícího stavu je východiskem pro následné vyjádření architektonické vize cílového stavu úřadu. 
-Je vhodné představit přehled úřadu ve formě čtyřvrstvé architektury,​ postihující základní aspekty: 
-  *  segmentace klientů, bloky agend funkcí, a řízené organizace 
-  *  klíčové aplikace ISVS 
-  *  klíčové lokality DC a klíčové IT platformy 
-  *  klíčové způsoby externí síťové konektivity 
-==== 1.2 Přehled byznys architektury ====  
-Je žádoucí zde představit a interpretovat povinnosti a schopnosti úřadu a přitom vystihnout, které z nich a do jaké míry jsou vykonávány ve shodě s cílovou vizí eGovernmentu,​ vyjádřenou IKČR a NAP. S tím souvisí vyhodnocení toho, do jaké míry jsou jednotlivé agendy a schopnosti výtečně, uspokojivě,​ nedostatečně nebo vůbec podporovány informačními technologiemi,​ elektronizovány a automatizovány. 
-Působnost ministerstva je vhodné rozčlenit z hlediska potřeb informatických služeb do menších oblastí, které spolu systémově a logicky souvisejí. Toto rozčlenění je nezbytné především proto, aby bylo možno stanovit, které činnosti (agendy a procesy) je třeba řešit společně a tím co nejvíce eliminovat nutnost pozdějšího přepracovávání již hotových úloh (programů). K rozčlenění působnosti ministerstva posloužil referenční model z NAP. 
-=== 1.2.1 Přehled zákonných kompetencí a agend OVS ===  
-Zde je formou mapy schopností (Capability Map), seznamem či odkazem na kompletní přílohu třeba uvést a textem interpretovat,​ co všechno by úřad měl dělat. 
-Tedy jaké je jeho poslání a mise, co všechno je mu uloženo kompetenčním zákonem nebo zakládací listinou, agendovými nebo speciálními zákony či jinými předpisy. 
-S odkazem na referenční model procesní dekompzice NAP patří do této kapitoly všechny hlavní a podpůrné procesy, funkce výkonu služeb pro klienty. 
-Pro definici cílů IK OVS byly vzaty rovněž v úvahu relevantní dokumenty s dopadem na IT architekturu OVS, přijaté jak na úrovni vlády, parlamentu (zákony) či na úrovni resortu s přihlédnutím k agendám a činnostem vykonávaných na OVS. Jde zejména zákon 365/2000 o informačních systémech veřejné správy, zákon 499/2004 o archivnictví a spisové službě, zákon 250/2017 o elektronické identifikaci,​ zákon 111/2009 o základních registrech, Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a usnesení vlády 347 z roku 2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy. 
-Seznam těchto předpisů je uveden v příloze xyz Přehled právních norem upravujících činnost OVS se vztahem k informačním a komunikačním systémům 
-== 1.2.1.1 Agendy ohlášené OVS == 
-Následující tabulka uvádí seznam agend, kde OVS je ohlašovatelem v Registru práv a povinností (RPP), protože je gestorem těchto agend a také zákonů, které k agendám patří. 
-Tabulka 15: Seznam agend, kde OVS je ohlašovatelem v Registru práv a povinností (RPP) 
-Poř. Kód agendy Zákon Útvar OVS Název agendy 
-1 A736 77/​1997 01520 Státní podniky 
-2 A1501 301/​1992 31110 Agenda zákona o HK ČR a AK ČR 
-… … … … … 
  
 +1.1 Přehled celkové architektury OVS 
  
-== 1.2.1.2 Agendy působení OVS == +1.2 Přehled byznys architektury ​ 
-Následující tabulka uvádí seznam agend s působností OVS podle zákona o základních registrech: část B - agendy ohlášené jinými orgány veřejné moci (OVS). +
-Tabulka 16: Seznam agend s působností OVS – agendy ohlášené jinými OVS +
-Poř. Kód agendy Zákon OVS Útvar OVS Název agendy +
-1 A337 239/​2000 MV 01100 O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů +
-2 A821 241/​2000 SSHR 01100 Hospodářská opatření pro krizové stavy +
-3 A338 240/​2000 MV 01100 Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů ​  +
-.. … … … … …+
  
-=== 1.2.2 Přehled ​sdílených (průřezových a provozních) schopností === +1.Přehled ​architektury IS  
-Do této kapitoly patří všechny ost atní procesy a funkce, tj. řídící, správy sdílených zdrojů a provozní. +
-=== 1.2.3 Stávající digitální služby OVS pro klienty === +
-Tato kapitola má poukázat na to, že stávajících digitálních služeb možná není mnoho a možná nesplňují požadavky na digitální službu podle IKČR, ZoPDS  a Nařízení EU o SDG . +
-Informační systémy OVS poskytují některé digitální služby dostupné přímo pro veřejnost. Mezi ty hlavní patří:  +
-Tabulka 17: Digitální služby OVS pro občany +
-NÁZEV DIGITÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PŘÍJEMCE FYZICKÁ/​PRÁVNICKÁ OSOBA-ROLE K ČEMU SLUŽBA JE +
-  +
-  +
- +
  
-== 1.2.3.1 Služba 123 == +1.4 Přehled ​technologické ​architektury ​
-== 1.2.3.2 Služba 456 == +
-=== 1.2.4 Volitelně: Model výkonu a IT podpory klíčových služeb OVS === +
-Vzhledem k části B této koncepce je přínosné zvláště vyzdvihnout a popsat stávající procesy, funkce a metody řízení ICT v kontextu ostatních procesů a funkcí úřadu jako celku. +
-==== 1.3 Přehled architektury ​IS ====  +
-=== 1.3.1 Přehled a klasifikace IS OVS  - aplikační architektura === +
-=== 1.3.2 Popis ISVS ve správě OVS === +
-== 1.3.2.1 Seznam ISVS == +
-== 1.3.2.2 ISVS abc (na příkladu IS RŽP) == +
-Stručná charakteristika +
-IS RŽP je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky (do doby zřízení tohoto úřadu vykonává jeho působnost OVS) a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady (ObŽÚ) a krajské živnostenské úřady (KŽÚ). Věcnou náplní IS RŽP jsou procesní, kontrolní, registrační a evidenční činnosti dané zákonem č. 455/1991 Sb. +
-Právní předpis zakotvující IS +
-  * zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  +
-  * zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech +
-  * zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy +
-Útvar zajišťující správu IS +
-• 31000 Sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví,​ 31400 Odbor živností +
-Zpracovávaná data +
-Do IS RŽP jsou zaznamenávány údaje o podnikatelích (fyzických i právnických osobách) a jejich živnostenských oprávněních stanovené živnostenským zákonem, jakož i změny těchto údajů. Všechny údaje vedené v tomto rejstříku jsou veřejné, vyjma údajů o rodných číslech, pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatřeních uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,​ údaji o bydlišti a místě pobytu na území České republiky a bydlišti mimo území České republiky; tyto jsou sdělovány pouze podnikatelům,​ jichž se údaj týká, a v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Veškeré údaje živnostenského rejstříku se stávají neveřejnými údaji po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele.  +
-Zajišťované služby +
-  * Výdej a aktualizace živnostenských oprávnění spojená s kontrolou vstupních dat porovnáním s údaji navazujících registrů veřejné správy. +
-  * Získání aktuálních a přesných údajů o jednotlivých podnikatelských subjektech pro ostatní orgány veřejné správy a veřejnost.  +
-  * Statistické informace o počtu podnikatelů a počtu živnostenských oprávnění. +
-  * Zjednodušení administrativy podnikatelům,​ kteří mají prostřednictvím Internetu zpřístupněné informace z veřejné části živnostenského rejstříku,​ a to i v anglickém jazyce. +
-  * Snížení multiplicit v oznamovacích povinnostech podnikatelských subjektů vůči příslušným orgánům veřejné správy. +
-  * Centrální elektronické předávání dat z IS RŽP, kterým je zajišťována informační povinnost živnostenských úřadů podle zákona č. 455/1991 Sb. a dalších zákonů vůči příslušným úřadům státní správy.  +
-  * Jednotný výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání. +
-  * Info web, metodiky a stanoviska OVS, diagramy procesů, evidence dokumentů v SPIS RŽP, které jsou k využití pouze pro interní potřeby OVS, KŽÚ a ObŽÚ. +
-Technické a programové prostředky +
-  * OS IBM AIX  +
-  * OS CentOS, RedHat +
-  * databázový software IBM Informix DS +
-  * zálohovací software Symantec Netbackup +
-  * IBM XL C/C++ kompilátor pro vývoj +
-  * Apache +
-  * OpenSSL +
-  * LDAP Sun Java Directory Server +
-  * Jakarta Tomcat +
-  * Sendmail +
-  * ISC Bind+
  
-Základní technologické vybavení: Použitá technologie je IBM. +1.ehled architektury ICT infrastruktury ​komunikačních ​technologií
-Technické informace podle přílohy č. vyhlášky č528/2006 Sb. předané pro potřeby evidence IS RŽv IS o ISVS: +
-Popisné údaje +
-  * Verze: 2.0 +
-  * Legislativní rámec: zák. 455/1991 Sb. +
-  * Správce ISVS: OVS +
-  * správce ISVS - webová adresa: http://​www.mpo.cz +
-  * Provozovatel ISVS: ICZ a.s. +
-  * Provozovatel - webová adresa: http://​www.i.cz +
-  * Provozovatel - email: info@i.cz +
-  * Provozovatel - IČO: 25145444 +
-  * Zdroj dat: Podnikatelské subjekty, ŽÚ +
-  * Jazyk: český, anglický +
-Implementované subsystémy:​ +
-  * SPIS RŽP - subsystém sloužící k evidenci dokumentů zpracovávaných v IS RŽP; v případě, že spisová služba úřadu je přizpůsobena NS ESSS (Národní standard pro elektronické systémy spisové služby) je možno realizovat propojení mezi IS RŽP eSSL úřadu prostřednictvím UniSPIS rozhraní za účelem on-line komunikace a předávání dat mezi eSSL a IS RŽP. +
-  * JRF (Jednotný registrační formulář) - subsystém sloužící k pořízení a zpracování elektronických podání vůči živnostenskému rejstříku a při využití CRM (Centrálního registračního místa) rovněž k předání učiněného podání ostatním úřadům VS v podání označených (MF, ČSSZ, VZP). +
-  * Omezení přístupu:​ +
-  * Typ omezení: informace je možné kromě čtení i vkládat a měnit +
-  * Typ informací: informace o: +
-    * živnostenských oprávněních podnikatelských subjektů +
-    * uložených sankcích podnikatelským i nepodnikatelským subjektům +
-    * provedených kontrolách podnikatelských subjektů +
-  * Skupina oprávněných uživatelů:​  +
-    * pracovníci ObŽÚ, KŽÚ, OŽ OVS - veškerá oprávnění +
-    * další orgány VS (Policie ČR, ČOI, Celní správa, atd.); právo číst neveřejná data – Policie ČR +
-    * veřejnost - právo číst pouze veřejná data +
-  * Způsob omezení přístupu:  +
-    * pro výše uvedené skupiny 1 a 2 certifikátem na čipové kartě,  +
-    * pro skupinu 3 přístupem k databázi obsahující pouze veřejná data +
-Certifikace:​ +
-• IS RŽP je certifikován dle zákona č. 365/2000 Sb. a prováděcích předpisů. +
-Časová dostupnost dat: +
-• Indikátor historie dat: ISVS obsahuje aktuální i historická data +
-• Dostupnost dat od data: 1. 1. 1992 +
-• Frekvence aktualizace dat: při každé změně dat +
-Dostupnost ISVS - webová aplikace: +
-• Webová adresa: http://​www.rzp.cz +
-• Dokumentace aplikace: http://​www.rzp.cz/​napoveda.html +
-Sdílené služby - využívané od jiných ISVS: +
-• IS VR (IS veřejných rejstříků) +
-• RT (Rejstřík trestů) +
-• ISIR (Insolvenční rejstřík) +
-• ISZR (ROB, ROS, RUIAN) +
-• ISEO, AISC  +
-• Komunikace s eSSL (elektronická spisová služba úřadu) prostřednictvím UniSPIS +
-Sdílené služby – poskytované jiným ISVS: +
-• ROS, RPP  (součást ISZR) +
-• ADIS (Automatizovaný daňový IS) +
-• ARES (Automatizovaný registr ekonomických subjektů) +
-• VZP/​ZP +
-• ČSSSZ +
-• IS RES (Registr ekonomických subjektů) +
-• IS VR (IS veřejných rejstříků) +
-• Komunikace s eSSL (elektronická spisová služba úřadu) prostřednictvím UniSPIS +
-Poskytování výpisů z živnostenského rejstříku (ŽR) veřejnosti +
-• Výpis z veřejné části ŽR pro potřeby CzechPOINT +
-• Identifikace datových prvků: žádné datové prvky nejsou poskytovány +
-• Formát dat: pdf +
-• Popis: Poskytování výpisů z veřejné části ŽR pro potřeby veřejnosti a CzechPOINT ve formátu pdf +
-• Realizovaný model přenosu: Model dotaz – odpověď +
-Současný stav informačního systému +
-• Probíhá stabilní rutinní provoz, externími dodavateli ICZ a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. jsou poskytovány služby aplikační podpory a služby hostingového centra. +
-• Průběžně jsou realizovány úpravy IS RŽP na základě změn právní úpravy, oprávněných požadavků uživatelů a správce IS.+
  
-1.3.2.3 ISVS efg +1.6 Kontext architektury úřadu
-1.3.3 Popis dalších klíčových IS ve správě OVS +
-1.3.3.1 Seznam provozních systémů OVS +
-1.3.3.2 Provozní systém 123 +
-1.3.4 Významné rezortní / korporátní IS +
-1.3.5 Využití klíčových sdílených služeb eGovernmentu a externích IS +
-1.3.5.1 Služby centrálních sdílených systémů eGovernmentu +
-1.3.5.2 Služby ostatních externích systémů  +
-1.3.6 Základní prvky datového modelu a klasifikace dat OVS +
-1.4 Přehled technologické architektury  +
-1.4.1 Pohled z hlediska lokalit a vlastnictví +
-1.4.1.1 Technologie v lokalitě A +
-1.4.1.2 Technologie v lokalitě B +
-1.4.2 Pohled z hlediska platforem a druhů technologií +
-1.4.2.1 Přehled a klasifikace klíčových platforem +
-1.4.2.2 Popis platformy 1 +
-1.4.2.3 Popis platformy 2 +
-1.5 Přehled architektury ICT infrastruktury a komunikačních technologií +
-1.5.1 Přehled externí síťové konektivity +
-1.5.2 Přehled fyzické a stavební infrastruktury IT +
-1.6 Kontext architektury úřadu +
-Zejména výběr užívaných sdílených prvků architektury z úrovně korporace (resortu, kraje, obce), z úrovně celostátního eGovernmentu a z úrovně EU. +
-Důležité je zmínit, zda OVS je poskytovatelem sdílených služeb. +
-1.7 Přehled běžících a schválených projektů +
-Součástí stávajícího stavu organizace jsou i všechny v ní již probíhající a svým zadáním a požadavky na zdroje zafixované změny a s jejich realizací spojené projekty. +
-Tyto změnové projekty jsou důležité proto, že jejich plánované výstupy musí být již vzaty v úvahu při návrhu cílového stavu (do té doby se stanou), a proto, že již alokované zdroje výrazně omezují disponibilní zdroje pro nově navrhované projekty a v neposlední řadě proto, že některé projekty připravují neopominutelné podmínky následných projektů. +
-1.7.1 Přehled již probíhajících projektů+
  
-1.7.2 Přehled ​závazně připravovaných ​projektů+1.7 Přehled ​běžících a schválených ​projektů
  
 ===== 2 Přehled motivací úřadu ke změnám architektury ===== ===== 2 Přehled motivací úřadu ke změnám architektury =====
-2.1 Poslání úřadu, strategické a externí byznys požadavky 
-2.1.1 Poslání úřadu 
-2.1.2 Přehled platných strategických dokumentů a cílů 
-Výpis a model strategických cílů, které jsou relevantní pro úřad (bez ohledu na jejich vztah k IT). Ať již pocházejí z dokumentů EU, vlády ČR, rezortního ministerstva či kraje nebo úřadu samotného. Pochopitelně i cíle ze všech dílčích strategií pro jednotlivé agendy nebo schopnosti (třeba HR nebo ICT strategie). 
-2.1.3 Celostátní cíle a očekávané přínosy (národní cíle eGovernmentu) 
-pokud chceme nad rámec vyjádření shody s cíli a principy IKČR zdůraznit, například:​ 
-2.1.3.1 Napojování ISVS na Portál občana ​ 
-2.1.3.2 Digitalizace úřadu 
  
-2.1.4 Očekávané externí změny a vlivy, včetně legislativních změn +2.1 Poslání ​úřadu, ​strategické ​a externí byznys požadavky
-2.1.5 Výsledky interních analýz +
-2.1.6 Interpretace dopadů a priorit strategických a externích cílů +
-Zde je třeba posoudit, zda a jaký dopad (požadavky) na ICT podporu lze dovodit z formulace všech jednotlivých cílů a jejich akčních plánů. To bude mít přímý vliv na formulaci potřeb změn IT podpory a změn IT architektury +
-Současně je potřeba posoudit priority těchto relevantních cílů z hlediska čerpání zdrojů (rozpočtů a lidí) a z hlediska jejich pořadí v čase a vzájemné následnosti. Takto identifikované priority ovlivní návrh balíčků práce (záměrů) do transformačního plánu (Roadmapy). +
-2.2 Interní byznys požadavky (procesní zlepšování)  +
-Přirozenou součástí fungování každého ​úřadu ​by mělo být trvalé zlepšování kvality a nákladové efektivity služebv rámci existujících zákonných zmocnění nebo i s využitím drobných technických novel, kde je to nezbytné (např. při některé elektronizaci a automatizaci). +
-Tato procesní optimalizace je téměř vždy spojena s potřebou rozvoje informačních technologií,​ proces podporujících. +
-Proto zde mají být uvedeny požadavky na změny v oblastech, kde jsou plánovány v projektech nebo byly identifikovány v analýze stávajícího stavu byznys architektury a byly vyhodnoceny jako relevantní k realizaci.  +
-2.2.1 Požadavky vedení úřadu +
-2.2.2 Sběr interních požadavků uživatelů +
-2.2.3 Hodnocení informační podpory činností OVS +
-2.3 Interní ​a externí ​ICT vlivy, cíle a požadavky +
-Zde uvedené vlivy jsou možná i externí, ale jsou to přirozené potřeby uvnitř IT, bez jakéhokoli vztahu na strategické nebo legislativní ​byznys požadavky+
-Je běžné, a útvar ICT by to měl vědět, že mnohé součásti IT řešení jsou pro příští období něčím ohroženy:​ +
-  * ztrácí podporu výrobce nebo smluvní podporu dodavatele +
-  * jsou za hranicemi morální a fyzické životnosti +
-  * kapacitně nebo výkonově nestačí +
-  * musí být upgradovány +
-  * jejich dodavatel zanikl nebo odešel z trhu apod.  +
-Vedle těchto negativní motivací (rizik) jsou přirozené i pozitivní motivace (příležitosti),​ vyplývající z nových trendů v ICT a digitalizaci,​ kterých si je ICT útvar vědom (sleduje je), ale které ještě nestihly ovlivnit již formulované cíle, legislativu nebo projekty. Jsou to například:​ +
-  * mobilita +
-  * BigData, pokročilé analytiky až po umělou inteligenci (AI) +
-  * apod. +
-2.3.1 Strategické cíle v oblasti informatiky +
-2.3.2 Interní rozvojové plány útvaru informatiky +
-2.3.3 Cíle v oblasti zajištění bezpečnosti služeb  +
-2.3.3.1 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS +
-Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti informačních systémů veřejné správy jsou stanoveny (v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb.) ve třech hlavních oblastech:​ +
-  * zajištění bezpečnosti dat, která jsou v IS zpracovávána,​  +
-  * zajištění bezpečnosti služeb, které jsou prostřednictvím IS poskytovány,​  +
-  * zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků. +
-Cíle směřují k naplňování základních atributů bezpečnosti IS, kterými jsou: +
-2.3.3.2 Požadavky na bezpečnost IS +
-Tabulka 11: Požadavky na bezpečnost IS +
-Cíl bezpečnosti Označení požadavku Popis požadavku Platí pro+
  
-CB1.1: Uplatnění analýzy rizik +2.2 Interní byznys ​požadavky ​(procesní ​zlepšování) ​
-PB01 Průběžně monitorovat a vyhodnocovat chod VIS, zajistit pravidelnou aktualizaci analýzy rizik a plánu zvládání rizik. Vybrané IS +
-PB02 Na základě analýzy rizik a ve spolupráci s vlastníky vytvořit souhrn bezpečnostních ​požadavků na jednotlivé IS, a to dle schválených cílů bezpečnosti. Všechny IS (postupně, dle významu) +
-PB03 Začlenit požadavek na vytvoření bezpečnostního projektu s analýzou rizik pro nově pořizované IS do jejich zadávací dokumentace. Nové IS +
-  +
-2.3.1 Cíle ​zlepšování ​kvality řízení, rozvoje a provozu informačních služeb +
-Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality IS byly stanoveny ve třech hlavních oblastech:​ +
-Tabulka 12: Hlavní cíle kvality +
-Název Popis +
-CQ1 Zajištění kvality dat Zahrnuje výběr optimálního úložiště,​ struktury uložených dat, včasnou aktualizaci údajů, kontroly obsahu dat, kontroly integrity dat, záznamy o editorech, kontroly proti ISZR aj. +
-CQ2 Zajištění kvality ICT služeb Tj. funkčnost, přehlednost,​ srozumitelnost,​ efektivita a co nejširší využitelnost (interoperabilitaICT služeb. +
-Znamená zavedení systému řízení kvality ICT služeb. Potřeba osoby/role odpovědné za kontrolu kvality. Zavést měřitelnost alespoň hlavních procesů, cílů. Zavedení zpětné vazby. +
-CQ3 Zajištění kvality HW a SW Vyžaduje dostatečné výkonové/​kapacitní parametry, spolehlivost a také systematické testování. +
-Mj. standardizace parametrů (PC "​preload"​),​ využívání starších serverů pro méně významné aplikace, testování klíčových IS v testovacím prostředí aj. +
-Tyto cíle, podobně jako cíle kybernetické bezpečnosti,​ jsou „průřezové“,​ tj. uplatňují se současně se všemi ostatními cíli informatiky uvedenými v předcházejícím odstavci. +
-Specifické cíle v oblasti řízení kvality IS jsou uvedeny v následující tabulce, a to v členění do tří výše uvedených oblastí. U každého cíle je dále uveden atribut kvality IS, ke kterému cíl směřuje. +
-Tabulka 13: Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality IS +
-Oblast kvality Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut kvality +
-CQ1 +
-kvalita zpracovávaných dat  +
-CQ1.1 Včasná aktualizace údajů Cílem je, aby všechny údaje vedené primárně OVS byly aktualizovány v nejbližší možné době po jejich změnách. Podobně nové údaje by se měly objevit v IS s minimální prodlevou. aktuálnost dat +
-CQ1.2 Kontroly dat proti primárním registrům Všechny údaje, které vede OVS a které mají prvotní uložení v jiných systémech (zejména tzv. základních registrech),​ by měly být kontrolovány proti těmto registrům. správnost dat +
-CQ1.3 Kontroly obsahu dat Ve všech systémech budou využity algoritmy pro vnitřní kontrolu obsahu ukládaných dat (např. kontrola správnosti rodného čísla, správnost položek typu datum a čas apod.). správnost dat +
-CQ1.4 Využití kontroly integrity dat Ve všech systémech budou využity maximální možnosti pro kontrolu integrity dat, a to na všech úrovních (databáze, aplikační logika, vstupní formuláře apod.). integrita dat +
-CQ1.5 Záznamy o autorech změn Ve vybraných systémech zajistit ukládání auditních záznamů o autorech změn vedených údajů a zajistit bezpečnost těchto záznamů. stanovení odpovědnosti za data+
  
-2.3.1.1 Požadavky ​na kvalitu IS+2.3 Interní a externí ICT vlivy, cíle a požadavky
  
-2.4 Shoda s cíli a principy IKČR  +2.4 Shoda s cíli a principy IKČR 
-2.4.1 Shoda s cíli IKČR  +
-V této kapitole vyhodnocuje OMV do jaké míry a jakým způsobem aktuálně vyhovuje každému jednotlivému cíli IKČR a jakými plánovanými změnami (opatřeními,​ záměry a projekty) přispěje za OVS k naplnění těchto cílů. +
-Seznam s popisy cílů je v příloze . +
-HC1 Posouzení relevance a plnění cíle Klíčová opatření k naplnění cíle +
-1.1 • OVS provede inventuru existujících a potenciálních digitálních služeb +
-• OVS sestaví katalog pro něj relevantních životních událostí a situací klientů +
-• OVS sestaví katalog všech externích služeb ú +
-1.2 •  +
-1.3 •  +
-1.4 •  +
-1.5 •  +
-1.6 •  +
-1.7 •  +
-1.8 • +
  
-HC2 Posouzení relevance a plnění cíle Klíčová opatření k naplnění cíle +2.5 Model motivační architektury úřadu
-2.1 •  +
-2.2 •  +
-2.3 •  +
-2.4 •  +
-2.5 •  +
-2.6 •  +
-2.7 •  +
-2.8 • +
  
-HC3 Posouzení relevance ​plnění cíle Klíčová opatření k naplnění cíle +2.6 Shrnutí ​intepretace potřebných změn architektury úřadu 
-3.1 •  +
-3.2 •  +
-3.3 •  +
-3.4 •  +
-3.5 •  +
-3.6 •  +
-3.7 • +
  
-HC4 Posouzení relevance a plnění cíle Klíčová opatření k naplnění cíle +===== 3 Návrh cílového stavu ===== 
-4.1 •  +
-4.2 •  +
-4.3 •  +
-4.4 •  +
-4.5 •  +
-4.6 •  +
-4.7 •  +
-4.8 • +
  
-HC5 Posouzení relevance a plnění cíle Klíčová opatření k naplnění cíle +3.1 Architektonická vize úřadu  ​
-5.1 •  +
-5.2 •  +
-5.3 •  +
-5.4 •  +
-5.5 •  +
-5.6 •  +
-5.7 •  +
-5.8 •  +
-5.9 •  +
-5.10 •  +
-5.11 •  +
-5.12 • +
  
-2.4.1.1 Vazby cílů z IK OVS na cíle IK ČR +3.2 Návrh cílové ​byznys ​architektury  ​
-Jak již bylo uvedeno v kap. 6.1, hlavní cíle IK OVS vycházejí mj. z cílů IK ČR. Strukturu vzájemné návaznosti těchto cílů znázorňuje následující diagram: +
-Může to být tady. nebo tady: 2.6.2 +
-2.4.2 Shoda s architektonickými principy IKČR +
-V této kapitole vyhodnocuje OMV do jaké míry a jakým způsobem aktuálně vyhovuje jeho celková čtyřvrstvá architektura (zejména ​byznys ​a aplikační) každému jednotlivému architektonickému principu IKČR a dále uvádí, jakými změnami v časovém horizontu této IK OVS shodu zajistí. +
-Tabulka 8: Principy IK ČR +
-ID Název principu +
-P1 Standardně digitalizované (Digital by default)  +
-P2 Zásada „pouze jednou“ (Once only) +
-P3 Podpora začlenění a přístupnost (Inclusiveness and Accessibility) +
-P4 Otevřenost a transparentnost (Openness and Transparency) +
-P5 Přeshraniční přístup jako standard (Crossborder interoperability) +
-P6 Interoperabilita jako standard (Interoperability by design) +
-P7 Důvěryhodnost a bezpečnost (Security by design) +
-P8 Jeden stát (Whole-of-Government) +
-P9 Sdílené služby veřejné správy (Shared Services) +
-P10 Připravenost na změny (Flexibility) +
-P11 eGovernment jako platforma (Embeded eGovernment) +
-P12 Vnitřně pouze digitální (Inside only digital) +
-P13 Otevřená data jako standard (Open Data by default) +
-P14 Technologická neutralita (Technological neutrality) +
-P15 Uživatelská přívětivost (User-friendliness) +
-P16 Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy (IT Consolidation) +
-P17 Omezení budování monolitických systémů+
  
-P. Posouzení relevance a plnění principu Klíčová opatření k naplnění principu +3.3 Návrh cílové architektury IS 
-P1  +
-P2  +
-P3  +
-P4  +
-P5  +
-P6  +
-P7  +
-P8  +
-P9  +
-P10  +
-P11  +
-P12  +
-P13  +
-P14  +
-P15  +
-P16  +
-P17 +
  
-Pokud to úřadu pomůže, může být rozbor v příloze proveden až do úrovně architektonických požadavků,​ vyplývajících z tzv. dopadů jednotlivých principů a z architektonických podmínek, představujících nezměnitelná omezení realizace. +3.4 Návrh cílové ​technologické ​architektury  
-2.5 Model motivační architektury úřadu + 
-2.6 Shrnutí a intepretace potřebných změn architektury úřadu  +3.5 Návrh cílové architektury ICT infrastruktury  
-2.6.1 Hlavní a dílčí cíle Informační koncepce v oblasti architektury + 
-Kapitola shrnuje, které z identifikovaných potřebných změn si tato IK ukládá jako cíle (nemusí to být všechny) +3.6 Vysvětlení cílové architektury jednotlivých ISVS (full stack) ​
-Tabulka 9: Podrobný popis cílů IK OVS +
-Název Popis +
-C1 Podpora strategických a koncepčních činností OVS Podpora řízení koncepce rezortu (business). Podpora vrcholového finančního řízení (MIS/EIS) a řídicích procesů úřadu. +
-C1.1 Zavedení systému řízení business požadavků na IT Znamená definovat proces, který bude dlouhodobě zajišťovat:​ +
-1) vlastní sběr požadavků (kontaktní místo, autorizace podání, strukturované ukládání vč. metadat na sdílené úložiště) +
-2) periodické hodnocení požadavků,​ kategorizaci a komunikaci  +
-(kdo, kdy, odpověď na podání, řešení reklamací aj.) +
-3) plánování (alokace lidí a peněz) +
-4) realizaci (projektové řízení), vyhodnocení a zpětnou vazbu zainsteresovaných stran (stakeholders) +
-C2  +
-C2.1  +
-2.6.2 Vazby cílů z IK OVS na cíle IK ČR +
-Může to být tady. nebo tady: 2.4.1.1 +
-2.6.3 Shrnutí původu, významu a souvislostí potřebných změn a výběru cílů +
-V této kapitole je nutné slovně zhodnotit, které prvky motivace úřadu vyvolávají jako potřebu jeho změn architektury,​ a to ve vzájemných souvislostech. Přitom je třeba vždy vnímat úřad jako celek, v němž několik cílů a požadavků je řešitelné společně jednou architektonickou změnou nebo naopak řešením jedno požadavku je celá řada vzájemně souvisejících změn architektury. +
-2.6.4 Shrnutí priorit potřebných změn OVS +
-===== 3 Návrh cílového stavu =====  +
-==== 3.1 Architektonická vize úřadu ====  +
-OHA doplní klíčoví (povinné) součásti vize, které mají být shrnuty i v manažerském shrnutí. +
-Povinné součásti architektonické vize: +
-• Commitment k povinným sdíleným službám eGovernmentu. +
-• …. +
-==== 3.2 Návrh cílové ​byznys ​architektury ​====  +
-==== 3.3 Návrh cílové architektury IS ==== +
-=== 3.3.1 Cílová architektura celého aplikačního portfolia úřadu === +
-=== 3.3.2 Předpokládaný cílový stav ISVS ve správě OVS === +
-=== 3.3.3 Předpokládaný cílový stav provozních systémů OVS ===  +
-=== 3.3.4 Plánovaný cílový datový model úřadu === +
-==== 3.4 Návrh cílové technologické architektury ==== +
-==== 3.5 Návrh cílové architektury ICT infrastruktury ​==== +
-==== 3.6 Vysvětlení cílové architektury jednotlivých ISVS (full stack) ​==== +
-Cílový stav jednotlivých ISVS přes všechny 4 vrstvy. +
-== 3.6.1.1 ISVS abc (na příkladu IS RŽP) == +
-== 3.6.1.2 ISVS efg == +
  
 ===== 4 Plán realizace změn v architektuře úřadu (Roadmap) ===== ===== 4 Plán realizace změn v architektuře úřadu (Roadmap) =====
  
-==== 4.1 Přehled programů a projektů informatiky ​====+4.1 Přehled programů a projektů informatiky ​
  
-+4.2 Vazby realizačních programů na cíle IK OVS  
 + 
 +4.3 Alokace investičního a provozního rozpočtu A (architektura – za co stavět) ​
    
-Tabulka 25Seznam plánovaných programů/​projektů +====== Část CKoncepce řízení služeb ICT eGovernmentu ​úřadu ======
-Název Popis KPI - popis KPI - hodnota Dotčené IS OVS ID Garant programu Věcný gestor /gestor za IT Zdroj/​rozsah Důležitost Naléhavost  +
-Vytvořit „bezpapírový“ ​efektivně fungující ​úřad +
-Rozvoj IS SSL Rozvoj eSSL zahrnující např. projekty č. 25 "SSL - rozvojové úpravy dle požadavků NA" a č. 26 "​SSL ​ - rozšíření na všechny koncové uživatele"​ Poměr počtu el. podepsaných dokumentů ku konvertovaným z pap. podoby. +
-Počet koncových uživatelů Zvýšení+
  
 +Odpovídá na otázky JAK? budovat a řídit služby ICT na podporu výkonu služeb veřejné správy úřadu
 +Koresponduje s Metodami řízení ICT VS ČR.
  
 +===== 1 Zhodnocení stávajícího stavu =====
  
 +1.1 Zhodnocení stavu a metod řízení životního cyklu IS 
  
-Zvýšení GINIS SSL PP14 3 2 2+1.Zhodnocení stavu a metod řízení schopností ICT útvaru ​
  
-==== 4.2 Vazby realizačních programů na cíle IK OVS ==== +1.3 Zhodnocení stavu metod řízení ​disciplín ve spolupráci s ostatními útvary ​OVS  ​
-Každý program/​projekt přispívá k naplnění jednoho či několika cílů OVS. Následující tabulka ukazuje vazby jednotlivých programů/​projektů na cíle IK OVS: +
-Tabulka 26: Vazba programů ​projektů na cíle IK OVS +
-Vazba Projektů/​Programů na cíle IK OVS PP01 Založení katalogu ICT služeb PP02 Zlepšení organizace sdílených dokumentů a interních evidencí OI PP03 Zlepšení funkčnosti Intranetu PP04 Rozvoj IS RŽP PP05 Rozvoj IS ELIS PP06 Publikace otevřených dat OVS PP07 Využití vazby personalistiky a základních registrů v procesu systemizace PP08 Systém ​řízení ​rizik pro OVS PP09 Rozvoj EA v OVS PP10 BIM  - vytvoření databáze a portálu stavebních informací PP11 Kybernetická bezpečnost PP12 Modernizace IS RSRZO PP13 IT nástroje na kontrolu osobních údajů P14 Rozvoj IS SSL PP15 Optimalizace procesu nákupu PP16 Mobilita / vzdálený přístup / univerzální komunikace PP17 – PP21 Rozvoj ostatních ISVS rezortu PP22 – Analýza agendových procesů a návrhy digitalizace PP23 – Databáze informačních povinností +
-C1 Podpora strategických a koncepčních činností OVS +
  
-  +1.4 Zhodnocení stavu spolupráce ​na centrální koordinaci ​ICT a eGovernmentu ​
-  +
-==== 4.3 Alokace investičního a provozního rozpočtu A (architektura – za co stavět) ==== +
-=== 4.3.1 Financování záměrů ​na pořízení nových IS === +
-  +
-  +
-====== Část B: Koncepce řízení služeb ​ICT a eGovernmentu ​úřadu ======+
  
-Odpovídá na otázky JAK? budovat a řídit služby ICT na podporu výkonu služeb veřejné správy úřadu 
-Koresponduje s Metodami řízení ICT VS ČR. 
-===== 1 Zhodnocení stávajícího stavu ===== 
-==== 1.1 Zhodnocení stavu a metod řízení životního cyklu IS ==== 
-==== 1.2 Zhodnocení stavu a metod řízení schopností ICT útvaru ==== 
-==== 1.3 Zhodnocení stavu a metod řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS ====  
-==== 1.4 Zhodnocení stavu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu ==== 
 ===== 2 Přehled motivací úřadu ke změnám řízení ICT ===== ===== 2 Přehled motivací úřadu ke změnám řízení ICT =====
-==== 2.1 Přehled externích úkolů, vlivů a cílů ==== 
-==== 2.2 Přehled identifikovaných vnitřních motivací ====  
-Zde typicky je třeba objevit a pojmenovat například:​ 
-  * nedostatečnou kompetenci a kapacitu OVS k podpoře klíčových platforem vlastními silami 
-  * nedostatečný soulad a těsnou spolupráci mezi byznysem (odbornými útvary) a IT 
-  * nedostatečný vliv IT útvaru na definice digitálních služeb a proveditelnost IT podpory legislativních změn, apod.  
-==== 2.3 Shoda se zásadami řízení ICT z IKČR ==== 
-V této kapitole vyhodnocuje OMV do jaké míry a jakým způsobem aktuálně vyhovuje jeho způsob řízení ICT každému jednotlivému obecnému principu řízení (zásadě) z IKČR a dále uvádí, jakými změnami v časovém horizontu této IK OVS shodu zajistí. 
-P. Posouzení relevance a plnění principu Klíčová opatření k naplnění principu 
-1  
-2  
-3  
-4  
-5  
-6  
-7  
-8  
-9  
-10  
-11  
-12  
-13  
-14  
-15  
-16  
-17  
  
-====2.1 Cíle zlepšování kvality řízení, rozvoje a provozu informačních služeb==== +2.1 Přehled externích úkolů, vlivů a cílů  
-====2.2 Shrnutí ​ a interpretace identifikovaných potřeb změn řízení ICT ==== + 
-===2.2.1 Hlavní a dílčí cíle Informační koncepce v oblasti řízení ICT=== +2.2 Přehled identifikovaných vnitřních motivací ​  
-Kapitola shrnuje, které z identifikovaných potřebných změn si tato IK ukládá jako cíle (nemusí to být všechny) + 
-===2.2.2 Shrnutí původu, významu a souvislostí potřebných změn a výběru cílů=== +2.3 Shoda se zásadami řízení ICT z IKČR  
-V této kapitole je nutné slovně zhodnotit, které prvky motivace úřadu vyvolávají jako potřebu jeho změn architektury,​ a to ve vzájemných souvislostech. Přitom je třeba vždy vnímat úřad jako celek, v němž několik cílů a požadavků je řešitelné společně jednou architektonickou změnou nebo naopak řešením jedno požadavku je celá řada vzájemně souvisejících změn architektury. + 
-===2.2.3 Shrnutí priorit potřebných změn OVS===+2.4 Cíle zlepšování kvality řízení, rozvoje a provozu informačních služeb 
 + 
 +2.5 Cíle zlepšování v oblasti bezpečnosti služeb 
 + 
 +2.6 Shrnutí ​ a interpretace identifikovaných potřeb změn řízení ICT  
 ===== 3 Návrh cílového stavu řízení ICT úřadu ===== ===== 3 Návrh cílového stavu řízení ICT úřadu =====
 +
 Návrh změn organizace, procesů, metrik a IT nástrojů řízení ICT OVS. Návrh změn organizace, procesů, metrik a IT nástrojů řízení ICT OVS.
-====3.1 Návrh způsobu řízení životního cyklu IS ==== + 
-====3.2 Návrh způsobu řízení schopností ICT útvaru ​==== +3.1 Návrh způsobu řízení životního cyklu IS 
-====3.3 Návrh způsobu řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS====  + 
-===3.3.1 Financování informatiky=== +3.2 Návrh způsobu řízení schopností ICT útvaru 
-===3.3.2 Ekonomické vyhodnocování informatiky - controlling=== + 
-====3.4 Návrh způsobu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu====  +3.3 Návrh způsobu řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS  
-===3.4.1 Korporace === + 
-===3.4.2 centrála===+3.4 Návrh způsobu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu  
 ===== 4 Plán realizace změn ve způsobech řízení ICT OVS (dílčí Roadmap) ===== ===== 4 Plán realizace změn ve způsobech řízení ICT OVS (dílčí Roadmap) =====
 +
 Návrh konkrétních záměrů (projektů nebo manažerských opatření),​ kterými budou zajištěny změny řízení ICT OVS k žádoucímu sílovému stavu. Návrh konkrétních záměrů (projektů nebo manažerských opatření),​ kterými budou zajištěny změny řízení ICT OVS k žádoucímu sílovému stavu.
-====4.1 Plán řízení kvality IS==== + 
-Činnosti v oblasti řízení kvality +4.1 Plán záměrů realizace změn způsobu řízení ICT 
-====4.2 Plán řízení bezpečnosti IS==== + 
-Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti +4.2 Plán řízení kvality IS Činnosti v oblasti řízení kvality 
-====4.3 Alokace investičního a provozního rozpočtu B – za co provozovat==== + 
-Způsob financování IS +4.Plán řízení bezpečnosti IS Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti 
-===4.3.1 Financování správy IS===+ 
 +4.Alokace investičního a provozního rozpočtu B – za co provozovat
  
-====== Část ​C: Řízení dokumentu IK OVS a jeho naplňování ====== +====== Část ​D: Řízení dokumentu IK OVS a jeho naplňování ======
-===== 1 Naplňování Informační koncepce ===== +
-1.1 Postupy při provádění změn Informační koncepce +
-Provádění změn do Informační koncepce lze rozdělit na čtyři části: +
-• včasné zjišťování změn v oblastech, které se dotýkají Informační koncepce tak, aby byla zajištěna včasná změna Informační koncepce,  +
-• vlastní provedení změny v Informační koncepci resp. vydání její nové verze,  +
-• schválení změny Informační koncepce resp. její nové verze,  +
-• příprava nové Informační koncepce před ukončením platnosti té stávající.  +
-Postup pro zajištění včasné změny IK +
-Indikace pro případné zajištění včasné změny IK OVS se provádí periodicky 1 x za 12 měsíců formou podkladů vypracovávaných při přípravě návrhu rozpočtu kapitoly OVS na rok příslušný kalendářní rok se střednědobým výhledem na další dva roky.  +
-Mimo tuto pravidelnou revizi bude IK OVS změněna též v případě:​ +
-• vzniku nového záměru na pořízení nebo vytvoření IS, který má významný dopad do IK OVS, +
-• významné změny právních předpisů v oblasti dlouhodobého řízení IS,  +
-• významné změně organizační struktury OVS s přímým vlivem na odpovědnosti v oblasti dlouhodobého řízení IS.  +
-V této souvislosti musí ředitelé všech odborů, které spravují některý IS, hlásit výše uvedené změny související s jimi spravovaným IS pracovníkovi odpovědnému za přípravu změn a tvorbu nových verzí IK OVS. Tento pracovník je též povinen sledovat další výše uvedené změny a jejich dopad na informační koncepci. +
-Postup zápisu změny do dokumentu IK OVS +
-Změnu IK OVS lze provést vytvořením nového dokumentu nebo připojením dodatku ke stávajícímu dokumentu. Jednotlivé verze budou číslovány dvěma čísly, oddělenými tečkou: +
-• hlavní číslo verze, které bude odlišovat verze s významnými změnami (např. kompletně přepracované kapitoly, změny zásadních postupů apod.),  +
-• vedlejší číslo verze, které bude odlišovat drobnější změny (např. doplnění nového IS, změny v personální oblasti, drobná změna v postupech apod.).  +
-U každé verze se budou sledovat následující atributy: +
-• číselné označení verze,  +
-• datum schválení verze,  +
-• jméno a příjmení zaměstnance nebo orgánu, který Informační koncepci nebo její verzi vypracoval,  +
-• počet stran a počet případných příloh,  +
-• jméno a příjmení zaměstnance nebo orgánu, který Informační koncepci nebo její verzi schválil. +
-Každá verze (kromě počáteční) bude obsahovat tabulku změn oproti verzi předchozí. V této tabulce bude pro každou změnu stručně uveden popis provedené změny, včetně případné identifikace místa (příp. více míst) dokumentu (např. číslem kapitoly), kterého se změna dotkla.  +
-Postup schvalování změny IK +
-Novou verzi IK schvaluje osoba definovaná v kap. 9.5.1. K nové verzi IK je třeba přiložit všechny dokumenty, na základě nichž byla verze vytvořena, nebo alespoň odkazy na ně. +
-S novou verzí IK budou po jejím schválení prokazatelně seznámeni všichni pracovníci,​ jichž se změna IK dotýká.  +
-1.2 Postupy při vyhodnocování dodržování Informační koncepce +
-Vyhodnocování dodržování Informační koncepce je základním kontrolním mechanizmem zajišťujícím zpětnou vazbu. Pro vyhodnocování dodržování IK byla stanovena perioda 1 x za 12 měsíců. Vyhodnocování se provádí formou vypracování dílčího podkladu do závěrečného účtu kapitoly OVS za příslušný kalendářní rok. +
-Přehled stávajícího stavu informačních systémů a technologií provozovaných na OVS je předmětem kap. 4, kde jsou uvedené i systémy pro správu těchto informací o ICT OVS. Aktuální informace o informačních systémech veřejné správy (ISVS) OVS, všech agendových resp. provozních IS, včetně jejich vzájemných vazeb a základních charakteristik,​ je udržována v modelu tzv. podnikové architektury OVS (EA – Enterprise Architecture). Pro aktualizaci modelu je využíván iterativní přístup , kdy se jednotlivé části modelu upravují dle aktuálně řešené problematiky. +
-===== 2 Funkční zařazení osoby, která řídí provádění činností podle IK a zákona ===== +
-V závěrečné kapitole informační koncepce jsou stanoveny odpovědnosti v oblasti dlouhodobého řízení IS. Ty lze rozdělit do dvou částí, kterým odpovídají i dvě následující kapitoly: +
-• odpovědnosti za realizaci informační koncepce,  +
-• odpovědnosti za splnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. +
-2.1 Odpovědnosti za realizaci informační koncepce +
-Vrcholná odpovědnost za naplnění informační koncepce byla stanovena na útvar: +
-• Odbor informatiky  +
-Dílčí odpovědnosti za jednotlivé oblasti IK jsou uvedeny v následující tabulce. +
-Tabulka 27: Dílčí odpovědnosti za realizaci IK +
-Oblast Odpovídá +
-Vytváření záměrů na pořízení nebo vytvoření nových IS Ředitel odboru, který bude daný IS spravovat (v souladu se zásadami uvedenými v kapitole 9.2).+
  
-Schvalování záměrů na pořízení nebo vytvoření nových IS Ředitel odboru informatiky +===== 1 Naplňování ​Informační koncepce=====
-Řízení bezpečnosti IS (stanovování dlouhodobých cílů bezpečnosti a konkrétních požadavků na bezpečnost IS, sestavení a údržba plánu řízení bezpečnosti,​ vyhodnocování naplnění požadavků a dodržování ​plánu) Manažer kybernetické bezpečnosti +
-Řízení postupů pro pořizování a vytváření IS (včetně zajištění veřejných soutěží apod.) Ředitel odboru informatiky nebo jím pověřený pracovník +
-Koordinace činností v oblasti rozvoje IS Ředitel odboru informatiky nebo jím pověřený pracovník +
-Příprava plánu rozvoje IS Ředitel odboru informatiky nebo jím pověřený pracovník +
-Schvalování plánu rozvoje IS Ředitel odboru informatiky +
-Zajištění provozu a údržby vyjma IS RŽP Ředitel odboru informatiky ve spolupráci s ředitelem odboru, který vykonává správu daného IS  +
-Zajištění provozu a údržby IS RŽP Ředitel odboru, který vykonává správu daného IS ve spolupráci s ředitelem odboru informatiky +
-Koordinace a vyhodnocování řízení změn Příslušný projektový manažer rozvoje IS +
-Řízení ukončování provozu IS Ředitel odboru informatiky nebo jím pověřený pracovník ve spolupráci s ředitelem odboru, který vykovává správu daného IS +
-Vytváření a údržba plánu financování IS Ředitel odboru informatiky nebo jím pověřený pracovník +
-Schvalování plánu financování IS Ředitel odboru rozpočtu a financování +
-Příprava změn a tvorba nových verzí IK Ředitel odboru informatiky nebo jím pověřený pracovník (příp. ve spolupráci s externím dodavatelem IK) +
-Schvalování změn IK a jejích nových verzí Ředitel odboru informatiky +
-Příprava nové IK před ukončením platnosti stávající Ředitel odboru informatiky nebo jím pověřený pracovník (příp. ve spolupráci s externím dodavatelem IK)+
  
-2.2 Splnění zákonných povinností +1.1 Postupy ​při provádění změn Informační koncepce
-Vrcholná odpovědnost za splnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, byla stanovena, kromě výjimek uvedených v následující tabulce, na Odbor informatiky. +
-Tabulka 28: Dílčí odpovědnosti za splnění zákonných povinností +
-Zákon Oblast Odpovídá +
-zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. c uveřejňovat číselníky,​ pokud jsou jejich správci a není zákonem stanoveno jinak, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat Ministerstvu vnitra údaje do informačního systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem Odbor,​ který vykonává správu daného IS ve spolupráci s  odborem informatiky +
-zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. d zajistit, aby vazby spravovaného informačního systému veřejné správy s výjimkou provozního informačního systému uvedeného v § odst. 4 písm. a) až d) na informační systémy veřejné správy jiného správce byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s využitím datových prvků vyhlášených ministerstvem a vedených v informačním systému o datových prvcích. Způsobilost informačního systému veřejné správy k realizaci těchto vazeb jsou povinny prokázat atestem. Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi spravovanými informačními systémy veřejné správy a informačními systémy veřejné správy vedenými zpravodajskými službami. Odbor,​ který vykonává správu daného IS ve spolupráci s  odborem informatiky +
-zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. e zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi spravovaném informačním systému veřejné správy a jím poskytovaných službách informačního systému veřejné správy a používaných datových prvcích, a to za účelem uveřejnění v informačním systému podle § 4 odst. 1 písm. h) a i), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; zpřístupňovanými datovými prvky jsou rovněž provozní údaje, pokud jsou využity pro realizaci vazby podle písmene d); Odbor informatiky ve spolupráci s ředitelem odboru, který vykovává správu daného IS +
-zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. f postupovat ​při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením Odbor komunikace a v případě IS RŽP odbor živností +
-zák. č. 365/2000 Sb. §5a odst. 3 Na základě vydané informační koncepce ​orgánu veřejné správy orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým informačním systémům veřejné správy, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. Obsah a strukturu provozní dokumentace stanoví prováděcí právní předpis. ředitel odboru, který vykonává správu daného IS +
-zák. č. 365/2000 Sb. §5a odst. 3 zajistit si atest dlouhodobého řízení IS odbor informatiky +
-zák. č. 365/2000 Sb. §5b uplatňovat opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti,​ integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy. ředitel odboru, který vykonává správu daného IS ve spolupráci s manažerem kybernetické bezpečnosti+
  
-===== 3 Přehled verzí a změn IK OVS ===== +1.2 Postupy ​při vyhodnocování dodržování ​Informační koncepce
-Systém verzování dokumentu používá číslování verzí ​ X.YZ  kde číslice na jednotlivých pozicích znamenají:​ +
-X číslo hlavní verze, zvyšuje se při zásadní změně struktury nebo obsahu dokumentu +
-Y číslo vedlejší verze, zvyšuje se při oficiální dílčí změně obsahu, např. při periodické aktualizaci +
-Z číslo mikroverze, zvyšuje se při každém vydání (zveřejnění) upraveného dokumentu +
-že jsou popsány všechny verze Informační koncepce ​chronologicky od aktuálně platné až po nejstarší verzi Informační koncepce. U každé verze kromě nejstarší je uveden též souhrn změn, které daná verze obsahovala oproti verzi předchozí.  +
-Tabulka 1: Údaje o verzi dokumentu Informační koncepce +
-Označení verze  +
-Datum aktualizace  +
-Datum schválení  +
-Autor  +
-Počet stran +
  
-Tabulka ​2: Seznam změn v Informační koncepci verze 3.06 +===== Funkční zařazení osoby, která řídí provádění činností podle IK a zákona=====
-Číslo Popis změny +
-1  +
-2  +
-3  +
-4  +
-5  +
-6  +
-7 +
  
-  +2.1 Odpovědnosti za realizaci informační koncepce 
-====== Část D: Dodatky a přílohy IK OVS ====== + 
-===== 1 Dodatky =====  +2.2 Splnění zákonných povinností
-1.1 Základní pojmy a zkratky  +
-1.2 Seznam obrázků  +
-1.3 Seznam tabulek  +
-1.4 Seznam literatury +
-===== 2 Seznam příloh ===== +
-2.1 Přehled agend a kompetencí OVS +
-2.1.1 Výpis z „kompetenčního zákona“- část týkající se daného OVM +
-2.1.2 Seznam agend a agendových zákonů+
  
-2.2 Přehled právních norem upravujících činnost OVS se vztahem k informačním a komunikačním systémům 
-Nutno zkontrolovat případně upravit 
   * Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   * Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
-  * Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně ​osobních údajů.+  * Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování ​osobních údajů.
   * Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.   * Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
   * Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.   * Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Řádek 692: Řádek 206:
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
-2.3 Tabulky objektů čtyřvrstvé architektury:​ + 
-Tabulka jako pro formulář OHA, ale za celý OVS +===== 3 Přehled ​verzí ​změn IK OVS =====
-2.3.1 Motivační architektury +
-2.3.2 Byznys architektura +
-2.3.2.1 Služby a digitální služby úřadu +
-2.3.3 Architektura IS - aplikační a datová +
-2.3.3.1 Detailní přehled ​ISVS +
-2.3.3.2 Detailní přehled ostatních IS +
-2.3.3.3 Konceptuální datový model +
-2.3.3.4 Seznam externě využívaných aplikací +
-2.3.4 Technologická architektura +
-2.3.5 Architektura komunikační ​fyzické infrastruktury +
-2.4 Přehled programových/​projektových zámě+
  
-===== 3 Náměty ​===== +====== Část E: Dodatky a přílohy IK OVS ====== 
-·         aby každá kapitola měla průběžné závěry, intepretaci – porozumění strategickým cílům, porozumění současnému stavu, porozumění role externích vlivů, zejména sdílených služeb, ​to v kontextu organizace, rezortu a eGovernmentu,​ přípEU)Shrnout to musí kapitola 6 – musí být jasné, co konkrétně a proč se má měnit+ 
-Do příloh: +===== 1 Dodatky =====  
-• úplné výpisy architektur (výčet agend, procesní dekompozice,​ výčet informačních systémů podle kategorií, výčet prvků infrastruktury apod.) bude vhodnější přemístit do přílohy. A to jak v podobě stávající stavu, tak v podobě budoucího stavu. + 
-o v těle dokumentu tak zbude více místa ​více očekávání na interpretaci ​ +1.1 Základní pojmy zkratky  
- ve fázi As-Is (kapitola 4) na intepretaci potřeb spojených s klíčovými měnícími ​se IS + 
-ve fázi To-Be na vysvětlení podstaty architektonických návrhů (přidáme komponentu pro workflow, integrovanou tam a tam a to nám pomůže vyřešit to a to). +1.2 Seznam obrázků  
-esto se v IK najde spousta zajímavých informací ​dají se z ní následně žádat peníze do rozpočtu a vypisovat projektyNeměl by existovat ani jeden rozpočtový (finanční) program, pokud není před se svými přínosy „objeven“ v informační koncepciPokud by se nestalo nic nepředvídaného,​ budou se projekty vypisovat, schvalovat na OHA, soutěžit ​implementovat tak, jak bude uvedeno v IK OVS. Ta jenom musí obsahovat odpovědi proč právě tyhle projekty. ​+ 
 +1.3 Seznam tabulek  
 + 
 +1.4 Seznam literatury 
 + 
 +===== 2 Seznam ​příloh ​===== 
 + 
 +2.1 Přehled agend kompetencí OVS 
 + 
 +2.2 Přehled právních norem upravujících ​činnost OVS se vztahem k informačním ​komunikačním systémů
 + 
 +2.ehled karty ISVS 
 + 
 +2.4 Tabulky objektů ​čtyřvrstvé architektury:​ 
 + 
 +2.5 Přehled karty programových/​projektových záměrů