Překlady této stránky:

Check list projektového záměru

Check list je ke stažení v klasickém dokumentu

Check list

Tento check-list shrnuje jednotlivé pracovní balíčky definované v „životním cyklu záměru ICT“. Ačkoliv jsou jednotlivé balíčky očíslované a seřazeny tak, aby byla zřejmě jejich souslednost, nemusí každý ICT záměr splnit každý pracovní balíček. Důležité je pouze je projít a zajistit všechny potřebné výstupy a vstupy, pokud jsou pro daný ICT záměr relevantní.

Název pracovního balíčku Popis pracovního balíčku Vstupy Výstupy Zpracováno v rámci záměru?
Povinné Nepovinné Povinné Nepovinné Volný text Check-list
01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměru (nový systém, velká změna) - Informační koncepce ČR
- Záměr v katalogu DČ
- Požadavky vedení úřadu- Změna záměru v katalogu DČ Zavedení do interní databáze záměrů ☐Záměr zadán do katalogu digitálního Česka

☐Zmapovány potřeby (sběr požadavků)
02. Kvalifikace záměru uvnitř ÚSÚ/OVM (dle IK OVM) Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce OVM , definice vazeb na ostatní informační systémy a datové zdroje - Informační koncepce úřadu
- Záměr v katalogu DČ
- Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění
- Změna záměru v katalogu DČ
- Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění
Změna v interní databázi záměrů ☐Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka

☐Soulad s Informační koncepcí úřadu

☐Soulad s informacemi v RPP

☐Soulad s rejstříkem ISVS
03. Úprava legislativy Analýza změn legislativy které daný záměr vynucují resp. popis legislativních změn které jsou pro realizaci záměru nutným předpokladem - Analýza legislativního prostředí pro záměr
- Dopady změn legislativy
- Zásady digitálně přívětivé legislativy
- Důvod změny či zachování legislativy
- Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění
☐RIA

☐Upravená legislativa

☐Úpravy informací v RPP
04. Kvalifikace záměru v kontextu IKČR a OHA Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce ČR , popis využívání sdílených služeb,definice vazeb na ostatní informační systémy a datové zdroje, příprava příslušných formulářů OHA - Informační koncepce ČR a její navazující dokumenty
- Formuláře OHA
- Schválený formulář OHA
- Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění
☐Soulad s informační koncepcí ČR

☐Vyplněný formulář OHA

☐Schválený formulář OHA

☐Úpravy informací v RPP

☐Úpravy informací v rejstříku ISVS
05. Alokace finančních zdrojů pro záměr (rozpočet vs ESF fondy), ohlášení vláděZávazná alokace finančních nákladů nezbytných pro přípravu záměru, jeho projektovou realizaci včetně nezbytných výběrových řízení a čtyřleté provozní náklady v členění podle jednotlivých zdrojů (státní rozpočet, struktutální fondy apod). Finanční alokace musí být zavedena v evidenci investičních záměrů a provozní náklady ve střednědovém rozpočtu příslušné kapitoly státního rozpočtu. Alokace finančních zdrojů je předpokladem pro přechod záměru ze stavu C do stavu B.- Informace na vládu
- Rozpočtové systémy úřadu
- Struktury ESIF - Vzetí na vědomí vládou ČR
- Změna záměru v katalogu DČ
Studie proveditelnosti ☐Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka

☐Zajištěné financování

☐Záměr vzat na vědomí vládou ČR
06. Příprava realizace (další nutná stanoviska, veřejná soutěž) Příprava a zadání veřejných zakázek nezbytných pro realizaci záměru, vyžádání nutných stanovisek dalších orgánů, např. stanoviska ke splnění požadavků vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti - Schválený formulář OHA
- Žádosti o vyjádření dotčených subjektů
- Dokumenty k zadávacímu řízení
- Studie proveditelnosti- Schválení realizace dotčenými subjekty
- Evidence v NEN
- Zadávací dokumentace
- Ukončení zadávacího řízení
- Změna záměru v katalogu DČ
☐Zakázka zveřejněna v NEN

☐Vytvořená zadávací dokumentace

☐Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka
07. Realizace záměru (projektové řízení realizace) Definice projektového týmu, zadání projektu a jeho realizace - Projektový tým
- Metody řízení ICT
- Sestavený tým – dodavatel + zadavatel
- Změna záměru v katalogu DČ
☐Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka
08. Ukončení realizace, vyhodnocení (akceptační test) Zpracování provozní dokumentace , předání výsledků projektu do provozu, převzetí realizovaného záměru od projektového týmu provozním týmem, provedení akceptačních testů - Dokumentace systému
- Provozní smlouva
- Změna záměru v katalogu DČ
☐Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka

☐Akceptační testy

☐Provozní dokumentace

☐Smlouva o provozu a podpoře
09. Plánování provozu vč. drobných změn a zahájení provozu - Dokumentace systému
- Provozní smlouva
- Plán změn
10. Provoz, provozní dohled, realizace drobných změn a provozní podpora - Dokumentace systému
- Provozní smlouva
- Plán změn
11. Hodnocení provozu - Dokumentace systému
- Provozní smlouva
- Plán změn
- Hodnocení provozu
12. Ukončení životního cyklu a vyřazení - Hodnocení provozu - Zpětné poučení z realizace záměru
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.