Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
462 - počet výskytů, Poslední úprava:
vytváření údajů o subjektech či objektech práva (údaje zde vznikají) - dále “autoritativní původce údaje”. * **Základními registry ROB a ROS**, které jako sp... istrem práv a povinností – poskytuje** referenční údaje pro řízení a správu propojeného datového fondu. ... í kompletní údajovou bázi, která obsahuje veškeré údaje o subjektech či objektech práva, které jsou veden
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
337 - počet výskytů, Poslední úprava:
é správce informačních systémů, aby věděli, které údaje si mohou vyžadovat z [[nap:egsb|eGSB/ISSS]] dle o... y |Ano | |A102 |102-1 |Osoba |102-1-19 |Kontaktní údaje |Ano | |A1029 |1029-1 | |1029-1-1 |Evidenční čísl... |A103 |103-4 |Území státu |103-4-1 |identifikační údaje |Ano | |A103 |103-4 |Území státu |103-4-2 |lokalizační údaje |Ano | |A103 |103-4 |Území státu |103-4-3 |údaje
Veřejný datový fond @nap
78 - počet výskytů, Poslední úprava:
dy neexistují legislativní překážky ke zveřejnění údaje, jedná se o údaj přístupný veřejnosti (dále jen v... eřejný údaj). Veřejný údaj je speciálním případem údaje. Způsob poskytnutí údaje zveřejněním upravuje § 4b [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106|InfoZ]], ... katalogů otevřených dat]]. Jinými slovy, veřejné údaje jsou zveřejňovány v otevřeném a strojově čitelném
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
73 - počet výskytů, Poslední úprava:
jí úpravu. Logika ohlášení agend stanovuje, jaké údaje jsou v agendě vedeny o jednotlivých subjektech/ob... subjekty/objekty, o kterých jsou v agendě vedeny údaje **(kontexty)** jsou dále postupně číslovány. Následuje číslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A99... vozidlo// * který má jako první údaj 998-1-//1 Údaje o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
a autentizovanému uživateli být schopen propojit údaje své agendy a údaje z propojeného datového fondu a veřejného datového fondu, * musí využívat datovou zá... ává, jsou uživatelský profil, kalendář, kontaktní údaje, nastavení notifikací a další údaje pro asistenční podporu uživatelů. Typy služeb realizovaných jednotl
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje ====== Tento návod popisuje aktualizaci záložky „... - postup popisuje, jak doplnit nové oprávnění na údaje agendy, která vám již údaje poskytuje, - postup popisuje, jak vytvořit nové oprávnění na údaje z nové agendy, - postup popisuje, jak změnit op
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
t jak a kde poskytují své služby a mohly využívat údaje z jiných agend. Při vyplňování záložek postupujte zleva doprava, neboť zadané údaje jsou využívané v návazných záložkách. Po zaregist... at hlavní informace agendy“,// vyplňte požadované údaje a dejte uložit. * „//Název agendy//“ volte tak... , kde se poskytují služby VS, kde se čtou/editují údaje ze základních registrů nebo jiných AIS či jaké úd
Referenční údaje @nap
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Referenční údaje====== Referenční údaje jsou údaje vedené v základním registru, které jsou označené jako referenční. Platí obecná právní a procesní premisa, že referenční údaje jsou při výkonu veřejné správy považovány za plat
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
elé údajů (SPUÚ) při výkonu svých agend používají údaje vedené v [[nap:zakladni_registry|základních registrech (ZR)]], údaje vedené v agendových informačních systémech (AIS) a případně další údaje. Pro zajištění efektivní veřejné správy je nutné,... ů ukotvenou v celkové architektuře eGovernmentu. Údaje veřejné správy jsou údaje evidované jednotlivými
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
]] umožňující jednotlivým AIS čerpat a publikovat údaje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud age... vou evidenci údajů, má povinnost publikovat svoje údaje jiným agendám skrze [[:nap:egsb|eGSB / ISSS]], ja... tifikátoru fyzické osoby, u které jsou vyměňovány údaje mezi jednotlivými agendami (překlad AIFO) * Vý... né správy, nicméně nejsou dosud vedeny v AIS jako údaje (příkladem je potvrzení o studiu, dohoda o chráně
Slovník pojmů eGovernmentu
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. AIFO se nikdy ... ém pracuje s referenčními údaji, požádá si o tyto údaje ze základních registrů, úředník není tedy nucen vyžadovat tyto údaje od žadatele. |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních... f), | |** ** |Agendový údaj |Jde o podřadný prvek Údaje\\ Agendové údaje jsou údaje, které si vede sama a
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů ====== Níže uvedený text je shrnutím něk... veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiných pr... enter round info 60%> „Orgán veřejné moci využívá údaje vedené v základním registru nebo agendovém inform
Zápis údajů o čísle dokladu do kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
átu pro elektronický podpis (dále také jako "QC") údaje o čísle a typu dokladu. Pokud ve vydaném QC budou tyto údaje uvedeny, pak lze za splnění podmínek uvedených v ... e vydaném QC v praxi je klíčové, aby pokud možno, údaje o čísle a typu dokladu QTSP uváděli ve vydaných Q... entifikovaného a autentizovaného uživatele nahrát údaje o kvalifikovaném certifikátu pro elektronický pod
Kontext eGSB/ISSS @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
ámci agendy se pak o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat také jen na základě příslušných ustan... a objektech se evidují a případně vyměňují různé údaje. Můžeme tedy říci, že kontext: * určuje právn... rámci agend a * jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agendě. Met
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ve všech agendách, ve kterých působí a za osobní údaje svých klientů a za údaje klientů v agendách. * Provozující OVM nebo SPUU vykonává prostřednictvím port... kterých systémech se o klientovi vedou transakční údaje o jednotlivých případech * Další údaje klienta z PPDF a VDF se do konkrétních agend doplňují přes [[na
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
banner @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Extranet v CMS - Předávací protokol @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: