Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
uje údaje použité pro službu, pokud to nevyžaduje specifické zmocnění * SPUU si pamatuje BSI pro klientský... portant>**Soukromoprávní služby se řídí vlastními specifickými pravidly!**</wrap> {{tag>"Tematická oblast"
Kontext eGSB/ISSS
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
k o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat ta... objektu) v rámci agend a * jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agend
Evidence subjektů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
sou systémy veřejných rejstříků, mohou být vedeny specifická oprávnění pro zastupování právnické osoby. V rá... O příjemce výměny údajů. - Pokud k tomu nejsou specifické důvody, tak při výměně údajů se vyměňuje pouze
Přístupnost informací
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ném základě pracovat všichni, včetně uživatelů se specifickými potřebami, zejména osoby se zdravotním postiž... nformace, jako osoby bez jakéhokoliv postižení či specifických potřeb. Přístupnost ve veřejné správě je jedn
Systémy správy dokumentů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zákon o archivnictví a spisové službě též stanoví specifické podmínky pro práci s dokumenty v digitální podo
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
dě, kde se velmi pravděpodobně vyskytují agendově specifické údaje, výjimečně i údaje z agend jiných. ====
Informační systém základních registrů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ýše zmíněného katalogu a výčtu služeb, existují 2 specifické služby řazené do kategorie kompozitních služeb,
Komunikační infrastruktura veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
>KIVS jako samostatný pojem je také používán jako specifická možnost připojení do CMS. Při používání CMS/KIV
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch agendových IS pro samostatnou působnost ===== Specifická role samosprávy, kdy každý samosprávný celek je
Univerzální kontaktní místo
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
t řešena i v rámci úřadu, pokud tak vyžaduje její specifická náročnost (například podání nároku v insolvenčn
Sdílené služby INSPIRE
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tí, ke kterému byl primárně vytvořen i INSPIRE) a specifickou (kde již může být požadována úhrada, účely uži
Portál občana a portál veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vatele notifikuje pouze v případě jeho žádosti ve specifických případech (nastavení). Transientně přes Portá
Sdílené provozní informační systémy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
funkční bloky Státní pokladny zaměřené na řízení specifických procesů řízení a kontroly veřejných financí,