Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:egsb|eGSB / ISSS]] jsou definovány dvě hlavní role: ^ Role^ Popis^ Co zajišťuje | | Publikátor (poskytovatel)| Správce ISVS, ze kterého se poskytují údaj
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
a_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#mandaty_role_a_prava_v_elektronicke_komunikaci|mandáty v elekt... třeby služby * OVS dá klientovi vybrat, do jaké role chce obsadit dle agendy, ve které je služba posky... jednu agendu * OVS dá klientovi vybrat, do jaké role chce obsadit dle agendy, ve které je služba posky... podchyceno * SPUU dá klientovi vybrat, do jaké role chce obsadit * Po dokončení služby si SPUU nepa
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
budoucího, lepšího stavu informatiky úřadů a její role v rámci digitální transformace. ===== Zjednoduše... * metodické řízení a výkon konkrétních agend VS (role věcného správce), * útvary odpovědnými za poskytování informační podpory těmto agendám (role technického správce), - nedostatečná úroveň spe... ou zavedeny do všech procesů/postupů, stejně jako role, pozice manažera kvality (nezávislost výkonnosti
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
opatření, přiřadit pracovníkům příslušné procesní role a implementovat činnosti publikačních procesů do ... Chief data officer (CDO). Kurátor dat - klíčová role pro: * zajištění kvality, správnosti, aktuálno... ry interních dokumentů, všechny navržené procesní role a standardní publikační procesy jsou uvedeny na [
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
t následující základní východiska: - **Klíčové role a kompetence –** jednoznačně nastavit pravomoci a... projednání s odbornou veřejnosti. ===== Klíčové role v ICT a eGovernmentu ===== Stejně tak, jako met... mněji člení nejméně na následující specializované role: * **Provoz** – pořizování a správa komodit, ... d veřejné správy, je ustavit níže uvedené klíčové role správy ISVS nebo provozního systému. Podrobný po
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
a pracovní pozici) zařazení osoby do odpovídající role a z toho vyplývající vyhodnocení oprávnění na úko
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
zpečeny před neoprávněným slučováním. Jednotlivé role Agendových informačních systémů pro činnost v pro... cesu je vymezena působnost AIS – agenda, agendové role a OVM Tento proces je popsán v samostatném dokume... váno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP - Musí mít ve svém... áv a povinností. Uživatel (OVM, agenda, činnostní role) musí mít povolen přístup k indikátoru s daným ná
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
tění všech ostatních předpokladů a zdrojů dle své role a pozice ve veřejné správě, bez přímé souvislosti... innost věcných správců, například prostřednictvím role digitálního zmocněnce. (4) Koordinaci a řízení či... a bezpečnosti, která může zahrnovat i odpovědnost role architekta kybernetické bezpečnosti podle právníc... primárních aktiv a garanta podpůrných aktiv. Tyto role by měly být v orgánu veřejné správy přiděleny vžd
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
y OVM]]|OVM vytvoří ve svém úřadě i v OSS rezortu role správců služeb a správců obslužných kanálů, napříč agendami. Tyto role by neměly být automaticky přiděleny pracovníkům v... a subjektů do zlepšování EG služeb]]|OVM podpoří role správců služeb a kanálů odpovídajícími (centrální... chny potřebné transformační, rozvojové i provozní role a pozice, nezbytné pro plánování, nákup, řízení a
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
elektronických služeb v dané agendě. V rámci této role: * odpovídají i za realizaci IT podpory těchto... í projektů, bezpečnost, audit, jakost apod.) a IT role tak, aby jejich nedílnou součástí byla aktivní pa... ou zavedeny do všech procesů/postupů, stejně jako role, pozice manažera kvality (nezávislost výkonnosti ... ncí === Zdroj: IKČR. Popis: Pro všechny klíčové role řízení služeb eGovernmentu a řízení informatiky m
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ro zajištění jednotné autorizace fyzické osoby do role úředníka. Využití [[https://archi.gov.cz/nap:kom
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejich atributy, typy diagramů, dodatelné výstupy, role a zodpovědnosti a podobně. ===== Doporučení pro
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í|| |Doba platnosti |5 let| |Konec platnosti|| |Role |Osoba |Datum |Podpis| |Autor||| |Schválil|||
Agendový model veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
pohledu veřejné správy) a stanoví, jaké činnostní role budou jednotlivé činnosti vykonávat. - Působn... ké úřady apod.) a u nich jsou stanoveny činnostní role pro výkon jednotlivých činností. Působnost stanov... odkazů na ně ministerstvu vnitra. ==== Klíčové role OVS v agendovém modelu ==== Existují následující klíčové role, o kterých se hovoří i jinde v rámci architektoni
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ná na působnost OVM, služby, procesy, organizaci, role a zodpovědnosti. * **Architektura informačních
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava: