Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Identifikace klientů veřejné správy
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
rušení směrnice 1999/93/ES. === Mandáty, práva a role v elektronické identifikaci pro klienty veřejné s... _identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#Mandáty, role a práva v elektronické komunikaci|níže]]. Skuteč... ebo od údajů, ke kterým má přístup. === Mandáty, role a práva v elektronické komunikaci === Zajištění správné obsazení do role neboli autorizace, klienta využívajícího elektron
Agendový model veřejné správy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
pohledu veřejné správy) a stanoví, jaké činnostní role budou jednotlivé činnosti vykonávat. - Působn... ké úřady apod.) a u nich jsou stanoveny činnostní role pro výkon jednotlivých činností. Působnost stanov... odkazů na ně ministerstvu vnitra. ==== Klíčové role OVS v agendovém modelu ==== Existují následující klíčové role, o kterých se hovoří i jinde v rámci architektoni
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
a_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#mandaty_role_a_prava_v_elektronicke_komunikaci|mandáty v elekt... třeby služby * OVS dá klientovi vybrat, do jaké role chce obsadit dle agendy, ve které je služba posky... jednu agendu * OVS dá klientovi vybrat, do jaké role chce obsadit dle agendy, ve které je služba posky... podchyceno * SPUU dá klientovi vybrat, do jaké role chce obsadit * Po dokončení služby si SPUU nepa
Otevřená data
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
opatření, přiřadit pracovníkům příslušné procesní role a implementovat činnosti publikačních procesů do ... Chief data officer (CDO). Kurátor dat - klíčová role pro: * zajištění kvality, správnosti, aktuálno... ry interních dokumentů, všechny navržené procesní role a standardní publikační procesy jsou uvedeny na [
Základní registry
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ostí (RPP) ===== {{page>nap:rpp}} ===== Klíčové role v souvislosti se základními registry ===== V so... m základních registrů jsou definovány následující role a takto se o nich hovoří i v tomto dokumentu: ^ Role^ Popis a význam^ Příklady ^ | Správce základního
Sdílené služby INSPIRE
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch činností poskytovatelů dat dále rozlišit podle role ve vztahu k tvorbě, správě a rozvoji infrastruktu... kladní přehled oblastí, které jsou pro jednotlivé role závazné: {{ :nap-dokument:role_inspire.png |}} {{tag>"sdílené služby" "funkční celek" "INSPIRE" geoinf
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:egsb|eGSB / ISSS]] jsou definovány dvě hlavní role: ^ Role^ Popis^ Co zajišťuje | | Publikátor (poskytovatel)| Správce ISVS, ze kterého se poskytují údaj
Informační systém základních registrů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
esu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v samostatném dokume... váno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP - Musí mít ve své
Národní identitní autorita
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
a pracovní pozici) zařazení osoby do odpovídající role a z toho vyplývající vyhodnocení oprávnění na úko
Referenční údaje
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
áv a povinností. Uživatel (OVM, agenda, činnostní role) musí mít povolen přístup k indikátoru s daným ná
Národní datová centra
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ativními parametry, například bezpečnosti. Jejich role je pro řadu centrálních systémů eGovernmentu neza
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch IS pro samostatnou působnost ===== Specifická role samosprávy, kdy každý samosprávný celek je autono
Úplné elektronické podání
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#Mandáty, role a práva v elektronické komunikaci|správu mandátů]