Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
entitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své klienty samo.
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
edu OHA \\ 3. Aktualizace informačních koncepcí OVS a \\ 4. Národní plán obnovy / Alokace projektů \\
Slovník pojmů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
i veřejnoprávních původců. |  |Výklad OHA a OAS a OVS |  | |** ** |Elektronické podání |Učinění iniciač... právy a samosprávy.\\ c) interní klient korporace OVS, tj. zaměstnanci ostatních organizačních složek podřízených OVS (orgán veřejné správy), např. zařízení služeb min
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
ezpečné propojení úředníků orgánů veřejné správy (OVS) pracujících v agendách veřejné správy s jejich v... témů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS do Internetu. OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS na adrese [[https://www.cms2.cz/]]. Ad... uze z vnitřní sítě KIVS/CMS, tedy až poté, kdy je OVS připojeno jednou z možných variant níže. Pokud se
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
detail/|agendou]] * Po zvolení služby klientem, OVS zajistí překlad identity (BSI-AIFO agendy vybrané... služby) pomocí [[nap:iszr|eGON služeb ISZR]] * OVS se doptá na oprávněné údaje pro potřeby služby dle oprávnění vybrané agendy * OVS dá klientovi vybrat, do jaké role chce obsadit dl... spravy|(tzv. mandát)]] * Po dokončení služby si OVS nepamatuje AIFO ani jiné údaje použité pro službu
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
e využít [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:ik_ovs|znalostní bázi s texty k IK]] a [[https://archi.g... všech subjektů – tedy jak orgánů veřejné správy (OVS), tak i soukromoprávních uživatelů údajů (SPUÚ). ... ční koncepce ČR// je KIVS/CMS koncepčně rozvíjen. OVS mají povinnost poskytovat služby ISVS dle [[https... spravy|pravidla pro KIVS/CMS]]. Využitím KIVS/CMS OVS naplňují architektonické principy //P8: Jeden stá
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap_dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs|zde]]   ====Kde mohu nalézt Metodiku modelování
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
^**Odpovědnost na straně OVS**^ |§ 4 odst. 1 písm. a) |Národní archi... {{tag>ikcr ovs povinnosti zoisvs 365/2000}}
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejného Internetu a datových sítí jednotlivých OVS, který zároveň plní funkci bezpečnostního a dohle... mpetentních lidských zdrojů a informací na straně OVS, a to zejména: * pro plánování a řízení roz... lovat a propagovat svoje úspěchy a přínosy danému OVS a jeho rezortu, - neexistence centrálního katal... působit: * omezené využívání a pomalý přechod OVS k využívání již centrálně poskytovaných sdíliteln
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS za takové sady.”// ==== Legislativní ukotvení ve
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Předpoklady a východiska řízení ICT OVS ====== Tato kapitola shrnuje vybrané klíčové předpoklad... í se jednotlivými úrovněmi a postupy řízení ICT v OVS. Aby ICT útvar mohl plnit účel své existence (po... e svého útvaru * partnery, * klienty uvnitř OVS (objednatele ICT služeb) * vedení a orgány úř... další. Pro zajištění hladkého výkonu funkce ICT OVS, případně jeho rezortu nebo veřejné korporace, je
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní sítí pro výkon veřejné správy na území státu. OVS a SPUÚ přistupují ke službám eGovernmentu, jako n... i_datova_centra|Národních datových center]]. Pro OVS jsou přípustné pouze varianty 1 až 3, komunikace mezi jednotlivými OVS je tak vedena výhradně prostřednictvím KIVS/CMS, tzn. jednotlivé OVS mají povinnost přistupovat k informačním systémům
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
epce úřadu (5 let). Tato část Informační koncepce OVS pak musí obsahovat a zohledňovat zejména: * ro... ch míst (univerzálních i v územních či agendových OVS) však zprostředkuje informace o všech informacích... adě, pro taková řešení jako je ERP nebo eSSL může OVS využít sdílené služby pouze na IT technologické a... cké infrastruktuře, aby individuální zodpovědnost OVS za činnost a údaje zůstala zachována. ===== Pr
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
porou x (EA). | |Z3 |Strategické řízení pomocí IK OVS |OVM zavede takové procesy a zodpovědnosti, aby v
Informační koncepce ČR
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
it při dlouhodobém řízení rozvoje IS jednotlivých OVS. Vyjma úzké provazby s materiálem Digitální Česko... rmovat stávající i nově vznikající portály a weby OVS (ministerstev a územně samosprávných celků) tak, ... zodpovědnosti za služby OVM === Zavedení rolí v OVS, zodpovědných za elektronickou obsluhu klientů, n... ntegrací toku informací mezi agendovými IS úřadu (OVS) a ostatními zdroji údajů z propojeného datového
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: