Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
s veřejnou správou vyspělých zemí (severské země EU, Korea, USA, Nový Zéland a další) dosahuje 10 a v... onální řízení finančních zdrojů a využívání fondů EU je integrálním principem pro všechny OVS. Je třeb... == Evropská komise ve svém materiálu „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: ... a občanské společnosti.“(( Dostupné z: [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CEL
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tologie veřejné správy a ze slovníků definovaných EU (tzv. ISA Core Vocabularies), což podporuje séman... litu vyměňovaných údajů napříč agendami i v rámci EU. === Čtení veřejných údajů z VDF === Základní s
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení (EU) č. 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních ... , akčních plánech a souvisejících předpisech ČR i EU jsou k dispozici v aktualizované podobě na stránk
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
dného zřizovatele a celé veřejné správy, případně EU, a vytvořit prostředí umožňující rychle a správně... . Těmito fondy jsou ve většině Strukturální fondy EU. Tyto fondy slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU čili hlavně ke zvyšování hospodářské vyspělosti e... ednotlivými gestory, kteří v souladu s politikami EU tyto vytváří. Je nepraktické a nemožné, aby se MŘ
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
neslyšících a hluchoslepých osob - Nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronic
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
to případě ukotveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1502, kterým se stanoví minimální technické... elem ověřené identity. Použití kreditních karet v EU je dnes na tlak vydavatelů (bank) převáděno na me
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
identifikaci]] vydávaný v ČR, je notifikována do EU v souladu s nařízení eIDAS. Tj. občané mohou svoj... , které jsou poskytovány jinými členskými státy v EU, při splnění podmínek daných nařízením eIDAS. **
Národní identitní autorita @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU budou muset akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vyprší lhůta ohlášeného pro... ředků, které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného p
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
trolních standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_CS.PDF|manuálu Evropského účetního dvor... ]] je elektronická identita osob uznávána v rámci EU, což podporuje architektonické principy //P5: Pře... kticky to znamená, že každý občan členského státu EU má právo kdekoliv v rámci EU právoplatně prokazov
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU * Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službá... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS... 1. Při zveřejnění aplikace do sítě TESTA-ng (síť EU) jsou aplikaci přiděleny IP adresy z prostoru pro... v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť TESTA-ng. Při zveřejnění aplikace do Ext
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ky metropolitních sítí (Chomutov, …) z prostředků EU. Pro další plánované období IROP 2021-2027 jsou
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
novaným garantem a editorem. Mezi členskými státy EU se klade větší důraz na interoperabilitu, PPDF bu... * související externí slovníky a ontologie (např. EU ISA2 Core Vocabularies). Definice každého údaje ... ojování základních registrů//“ (2016): https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-registries-good-practices-on-building-success
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vé komponenty byly převzaty z referenčního modelu EU (EIRA). Povinností ředitele informatiky úřadu (t
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eroperability) |OVM zajistí implementaci nařízení EU eIDAS tak, aby prostřednictvím mezinárodní brány mohly subjekty z EU přistupovat k digitálním službám OVM stejně jako ... ích financování ICT ze všech mezinárodních fondů (EU, norské atd.).\\ \\ Zásada bude zavedena v liniov
Informační koncepce ČR
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
nových legislativních i nelegislativních opatření EU. Právní úprava na národní úrovni by měla využívat... budou propojeny se ZR i mezi sebou navzájem i do EU pomocí hlavní sběrnice propojeného datového fondu... rincipy věrně převzaté ze strategických dokumentů EU a ve druhé principy převzaté z praxe jiných úspěš... potřeb této koncepce. ==== Principy eGovernmentu EU ==== Přehled základních zásad (architektonických
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: