Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
rno | |František Šaněk |frantisek.sanek[at]prerov.eu |Město Přerov | |František Štefela |frantisek.ste... ký kraj | |Hana Rytířová |hana.rytirova[at]prerov.eu |Město Přerov | |Hana Staňkova |stankova[at]mpo.c... o Domažlice | |Ivan Kejík |Ivan.Kejik[at]breclav.eu |Město Břeclav | |Ivan Russnák |i.russnak[at]olkr... rstvo financí | |Ján Gocník |jan.gocnik[at]prerov.eu |Město Přerov| |Jan Jarolímek |jarolimek[at]pef.c
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
nových legislativních i nelegislativních opatření EU. Právní úprava na národní úrovni by měla využívat... rincipy věrně převzaté ze strategických dokumentů EU a ve druhé principy převzaté z praxe jiných úspěš... potřeb této koncepce. ==== Principy eGovernmentu EU ==== Přehled základních zásad (architektonickýc... dářskému a sociálnímu výboru regionů / Akční plán EU pro eGovernment na období 2016-2020 / Urychlování
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU * Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službá... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS... 1. Při zveřejnění aplikace do sítě TESTA-ng (síť EU) jsou aplikaci přiděleny IP adresy z prostoru pro... v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť TESTA-ng. Při zveřejnění aplikace do Ext
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
PUU poskytuje služby, které spadají pod [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=NL|nařízení o jednotné digitální bráně]]
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mentů a jejich správu v průběhu času. Nařízení (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektroni... prodlužuje ověřitelnost podle standardu ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) a k
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
í správy. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službá... řním trhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislos
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
tný ZZVZ , vychází z evropské směrnice(([[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0024]])), která v důvodech zdůrazňuje potřebu inovativ... ektivity. Tedy shrnuto * //Přestože ze strany EU je politický a metodický tlak na inovativní způso
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
trolních standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_CS.PDF|manuálu Evropského účetního dvor... ]] je elektronická identita osob uznávána v rámci EU, což podporuje architektonické principy //P5: Pře... kticky to znamená, že každý občan členského státu EU má právo kdekoliv v rámci EU právoplatně prokazov
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
o kulturního a přírodního dědictví | |A1130 |Fond Eurimages | |A1131 |Audiovizuální mediální služby | ... ávání dovozních a vývozních povolení dle předpisů EU | |A121 |Živnostenské podnikání | |A1402 |Agenda ... y | |A1222 |Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS) | |A1223 |Geologické ukládání CO2 (CCS) | |A
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ky metropolitních sítí (Chomutov, …) z prostředků EU. Pro další plánované období IROP 2021-2027 jsou
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
plementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), potom má být součástí Přehledu implementačních
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
dat v elektronické podobě. | |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014... ými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jed... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU\\ Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ... prostředek JMÉNO-HESLO-SMS.  |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
údaje z Rejstříku trestů z jiného členského státu EU, v němž žadatel pobýval.\\ Na základě podepsané p
Národní identitní autorita @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU musí akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vypršela roční lhůta pro zavedení ... jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... ředků, které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného p
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
s veřejnou správou vyspělých zemí (severské země EU, Korea, USA, Nový Zéland a další) dosahuje 10 a v... onální řízení finančních zdrojů a využívání fondů EU je integrálním principem pro všechny OVS. Je třeb... == Evropská komise ve svém materiálu „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: ... a občanské společnosti.“(( Dostupné z: [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CEL
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava: