Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
ens’ and businesses’ needs more effectively. The European Commission’s Digital Single Market Strategy... cross borders and sectors . For this purpose, the European Commission has developed the European Interoperability Framework (EIF), which provides guidance and recommendations to European public administrations on how to implement
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Asseco CE | |Dušan Novotný |dusan.novotny[at]telc.eu |Město Telč | |Dušan Petráš |dusan.petras[at]dia.... rno | |František Šaněk |frantisek.sanek[at]prerov.eu |Město Přerov | |František Štefela |frantisek.ste... o Domažlice | |Ivan Kejík |Ivan.Kejik[at]breclav.eu |Město Břeclav | |Ivan Russnák |i.russnak[at]olkr... rstvo financí | |Ján Gocník |jan.gocnik[at]prerov.eu |Město Přerov| |Jan Jarolímek |jarolimek[at]pef.c
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU * Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službá... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS... -1. Při zveřejnění aplikace do sítě [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/testa_en/|TESTA-ng]] (síť EU)((Interaktivní mapa TESTA-ng https://ec.europa.eu/
Národní identitní autorita @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU musí akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vypršela roční lhůta pro zavedení ... jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... ředků, které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného p
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
trolních standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_CS.PDF|manuálu Evropského účetního dvor... ]] je elektronická identita osob uznávána v rámci EU, což podporuje architektonické principy //P5: Pře... kticky to znamená, že každý občan členského státu EU má právo kdekoliv v rámci EU právoplatně prokazov
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v [[me... rávních norem a předpisů, včetně norem a nařízení EU a analýza jejich vlivu na ICT prostředí OVS. * ... í úrovni (IKČR a další), s cíli a plány na úrovni EU a vytvořit vlastní cíle ICT. * Vypracování a ak... lého útvaru a úřadu, v kontextu eGovernmentu ČR a EU, viz [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ic
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
nových legislativních i nelegislativních opatření EU. Právní úprava na národní úrovni by měla využívat... rincipy věrně převzaté ze strategických dokumentů EU a ve druhé principy převzaté z praxe jiných úspěš... potřeb této koncepce. ==== Principy eGovernmentu EU ==== Přehled základních zásad (architektonickýc... dářskému a sociálnímu výboru regionů / Akční plán EU pro eGovernment na období 2016-2020 / Urychlování
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
e: ===== NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službá... ním trhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislos... to údajů. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1724, kterým se zřizuje jednotná digitální ... ům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
tný ZZVZ , vychází z evropské směrnice(([[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0024]])), která v důvodech zdůrazňuje potřebu inovativ... ektivity. Tedy shrnuto * //Přestože ze strany EU je politický a metodický tlak na inovativní způso
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
PUU poskytuje služby, které spadají pod [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=NL|nařízení o jednotné digitální bráně]]
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
h zkušeností. Do třetice díky příslušnosti ČR do EU a potřebě stát se součástí evropské architektury pro interoperabilitu bude EIRA((Z angl. „Europena Interoperability Reference Architecture“ ))
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
í správy. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službá... řním trhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislos
Technická specifikace platební brány @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Požadovaná částka v haléřích (u Kč, centech u EUR) ... |Požadovaná částka v haléřích (u Kč, centech u EUR)
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mentů a jejich správu v průběhu času. Nařízení (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektroni... prodlužuje ověřitelnost podle standardu ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) a k
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ů̊, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzický
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: