Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
novaným garantem a editorem. Mezi členskými státy EU se klade větší důraz na interoperabilitu, PPDF bu... * související externí slovníky a ontologie (např. EU ISA2 Core Vocabularies). Definice každého údaje ... ojování základních registrů//“ (2016): https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-registries-good-practices-on-building-success
Výsledky studie federace portálů veřejné správy
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
imečné situaci (zejména pro zahraniční osoby mimo EU), proprietární náhradu – nicméně taková skupina u... ších předpisů ZSVD, jenž je implementací Nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronic... dějších předpisů (výsledky kontrol); či Nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti ... souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuj
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
?900|Obrázek}} ====Souvislosti==== [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/imm_en|Akční model dosažené úrovně interoperability]] je realizován s podporou [[https://ec.europa.eu/isa2/home_en|programu ISA²]]. Program ISA² je programem Evropské komise s rozpočtem ve výši 13
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
o Domažlice | |Ivan Kejík |Ivan.Kejik[at]breclav.eu |Město Břeclav | |Ivan Russnák |i.russnak[at]olkr... rstvo financí | |Ján Gocník |jan.gocnik[at]prerov.eu |Město Přerov| |Jan Jarolímek |jarolimek[at]pef.c... ]cendis.cz |CENDIS | |Jan Petr |jan.petr[at]praha.eu |Praha | |Jan Stuchlík |jan.stuchlik[at]kr-zlinsk... ínský kraj | |Jan Števko |jan.stevko[at]prostejov.eu |Město Prostějov | |Jan Tretera |jan.tretera[at]m
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
RAP center round box 100%> {{:znalostni-baze:logo_eu.png?400|logo EU}} Financováno z projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro v... Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuj... ám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 jsou někteří gestoři, jejichž agend
Atributy modelů, pohledů a prvků
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
delovat na centrální úrovni systém, který patří k EU, nebo k CZ, nikoli ke konkrétnímu úřadu. *Každý... | | |EUN |EUN |Evropská unie ... | |EUN |EUN
Stavební blok
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
vernance). ==== Definice stavebního bloku podle EU (ISA2, EIA, EIRA) ==== EU prostřednictvím Evropské referenční architektury pro interoperabilitu defi... vání interoperabilních veřejných služeb formuluje EU hlavní architektonické stavební kameny a standard... oky. Z hlediska governance struktur eGovernmentu EU vnímá EU stavební bloky a zodpovědnost za ně až n
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
tný ZZVZ , vychází z evropské směrnice(([[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0024]])), která v důvodech zdůrazňuje potřebu inovativ... ektivity. Tedy shrnuto * //Přestože ze strany EU je politický a metodický tlak na inovativní způso
Práce s klientem veřejné správy na portálu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
PUU poskytuje služby, které spadají pod [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=NL|nařízení o jednotné digitální bráně]]
Agendy veřejné správy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
o kulturního a přírodního dědictví | |A1130 |Fond Eurimages | |A1131 |Audiovizuální mediální služby | ... ávání dovozních a vývozních povolení dle předpisů EU | |A121 |Živnostenské podnikání | |A1402 |Agenda ... y | |A1222 |Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS) | |A1223 |Geologické ukládání CO2 (CCS) | |A
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eroperability) |OVM zajistí implementaci nařízení EU eIDAS tak, aby prostřednictvím mezinárodní brány mohly subjekty z EU přistupovat k digitálním službám OVM stejně jako ... ích financování ICT ze všech mezinárodních fondů (EU, norské atd.).\\ \\ Zásada bude zavedena v liniov
Bezpečnost elektronické identity
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
to případě ukotveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1502, kterým se stanoví minimální technické... elem ověřené identity. Použití kreditních karet v EU je dnes na tlak vydavatelů (bank) převáděno na me
Osnova vzorové informační koncepce OVS
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
í správy. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službá... řním trhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislos
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
organizací podle pozice v systému veřejné správy (EU, centrální ČR, ústřední, krajské, ORP apod.) * ... zice ve struktuře VS ČR |EUN, CNT, KRJ, (PRG), (STM), ORP, OST, PRV, KLI, OVM
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
v registru obyvatel.** Typicky se jedná o občany EU, kteří nemají povinnost žádat o přechodný nebo tr... vydány v jejich domovském státě**. **Pro občany EU se aktuálně vydávají doklady, které nejsou elektr