Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
e moci plně využívat veškerých digitálních služeb eGovernmentu. Obrázek 3: Ilustrační schéma využívání digitál... echny vrstvy tzv. čtyřvrstvé architektury českého eGovernmentu v souladu s Národním architektonickým rámcem. N... zpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon v... na území státu. OVS a SPUÚ přistupují ke službám eGovernmentu, jako např. [[https://archi.gov.cz/nap:propojeny
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |[[:ikcr#dilci_cil_26aktualizace_legislativy_k_egovernmentu|02.06 Aktualizace legislativy k eGovernmentu]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MV a úřadu vlády | |[[:ik... ci_cil_29nove_navrhy_pravnich_predpisu_na_podporu_egovernmentu|02.09 Nové návrhy právních předpisů na podporu eGovernmentu]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MV | |03 -
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Klíčové zákony týkající se eGovernmentu====== Jako vše ve veřejné správě, i rozvoj a využívání ICT nástr... e podřízeno legislativě. ==== O legislativě vůči eGovernmentu ==== Legislativní a motivační rámec můžeme rozd... it takto: - Zákony týkající se elektronizace a eGovernmentu (ISVS, základní registry, propojování údajů) - Zákony upravující určitou oblast eGovernmentu (identita, elektronické dokumenty, kybernetická
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
a OKB: \\ 1. Příklad dobré praxe - CENDIS \\ 2. eGovernment Cloud a nová metodika zápisu do katalogu \\ 3. Vy... ém řízení ISVS \\ 4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 5. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny... ovní skupinou \\ 2. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 3. Osvědčení o digitálním úkonu \\ 4. Setkání... SeP) ve federaci \\ 3. Design systém gov cz \\ 4. eGovernment Cloud \\ \\ Ze zasedání vnikne informace, která b
Osnova vzorové informační koncepce OVS
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
eIDAS, …). Klíčové vnitřní potřeby informatiky a eGovernmentu OVS Shrnutí nejdůležitějších ostatních vlivů, pr... ěr klíčových změn ve způsobu řízení informatiky a eGovernmentu OVS Vztah IK a souvisejících strategických dokumentů OVS a eGovernmentu   ====== Část B: Koncepce architektury úřadu - j... t) ====== Část C: Koncepce řízení služeb ICT a eGovernmentu úřadu ====== Odpovídá na otázky JAK? budovat a
Stavební blok
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ce (jako služby) všem (mnoha) aktérům (účastníků) eGovernmentu, nebo mnoha ostatním funkčním celkům, nebo * ... ezi těmito bloky. Z hlediska governance struktur eGovernmentu EU vnímá EU stavební bloky a zodpovědnost za ně až na čtvrté, provozní (Operation) úrovni řízení eGovernmentu . ==== Užití stavebního bloku ==== Stavební b... ska (úhly pohledu) pro stanovení stavebních bloků eGovernmentu ČR ==== Podstatné je, že klíčový stavební blok
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ásledně měl komunikovat odbor Hlavního architekta eGovernmentu při kontrole nebo konzultacích vyplvývajících z ... odst. 1 písm. a) |Národní architektura eGovernmentu|Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné sprá... odst. 1 písm. b) |Národní architektura eGovernmentu|Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné sprá... odst. 1 písm. f) |Národní architektura eGovernmentu|Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné sprá
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
jišťují/budou zajišťovat koordinaci a řízení IKČR/eGovernmentu. *Vytvořit informační rozcestník vazeb vlákna ... ční koncepce ČR, popis využívání sdílených služeb eGovernmentu ČR, definice vnějších i vnitřních vazeb na ostat... .mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d|Formuláře OHA]]| |- Schválený formulář
Atributy modelů, pohledů a prvků
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
|CNT |eGovernment ČR ... |eGovernment ČR ... | |**Atributy eGovernmentu** | |
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozhodujícím kritériem pro využití služeb [[nap:egovernment_cloud|eGC]] je kalkulace a porovnání TCO jednotli... vlastní infrastruktuře) a s využitím služeb [[nap:egovernment_cloud|eGC]]. K oběma způsobům stanovení bezpečnos
Co je a co není ISVS
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
etody řízení ICT veřejné správy ČR, Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní archite... ISVS bez zaevidování v  RISVS pro potřeby řízení eGovernmentu fakticky neexistuje a není možné, aby plnil svoj
Bezpečnost elektronické identity
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
u identitou pro tuto úroveň záruk je Mobilní klíč eGovernmentu ČR, nebo různé tokeny pro generování jedinečných... e se obecně předpokládá, že tyto kategorie služeb eGovernmentu budou do těchto dopadů zařazeny již správci tako
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zení ICT VS ČR]] *[[:slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]] *[[:nar_dokument|Národní architektonický rám
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
y a procesy digitální transformace úřadů směrem k eGovernmentu nejsou jenom projekty implementace ICT řešení. J
Rizika a jejich řízení
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
jejich řízení====== V rámci Národní architektury eGovernmentu podporujeme při snížení či eliminaci rizik [[htt
ICT benchmark veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb
1 - počet výskytů, Poslední úprava: