Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Co je a co není ISVS @znalostni_baze
153 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Co je a co není ISVS====== ===== Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veře... , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ISVS“) stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s v... em informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se správou ISVS jsou spojeny některé významné povinnosti, např. povinnost vytvářet informační koncep
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
74 - počet výskytů, Poslední úprava:
upné spirále, tvořené etapami. Stejně tak, jako ISVS mají oproti komerčním informačním systémům svá sp... ategie === * **Zásady strategického plánování ISVS v kontextu architektury úřadu.** Pro každý ISVS úřadu musí být ve společné Informační koncepci úřadu (t... "IK OVS") stanoveno, jaký je žádoucí cílový stav ISVS na konci plánovacího horizontu IK a proč a jakými
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
oucí útvaru informatiky úřadu a techničtí správci ISVS jsou povinni ve spolupráci s jejich věcnými správ... ní čerpá z definice datových položek jednotlivých ISVS, které údaje/data publikují do [[nap:propojeny_da... pravit návrh rozhodnutí v dané věci. Úředník by v ISVS, resp. v AIS měl dostat komplexní nástroj, který ... modelu ==== Informační systémy veřejné správy (ISVS), tak jak je definují jejich agendové nebo jiné z
Informační koncepce ČR
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
oncepční povinnosti pro budování, rozvoj a provoz ISVS a jejich propojování a pro budování sdílených slu... a dílčí cíle pro efektivní rozvoj eGovernmentu a ISVS Na této wiki je informační koncepce prezentována... ti informačních systémů veřejné správy (také jako ISVS) a obecné principy pořizování, vytváření, správy ... h samosprávných celků, které § 1 odst. 1 zákona o ISVS souhrnně označuje pojmem orgány veřejné správy, s
Veřejný datový fond @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
00 Sb. o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS)]]. Základním pojmem je údaj vedený nebo vytváře... . o) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|ZoISVS]] rozumí umožnění přístupu k daným datům prostřed... e evidované orgány veřejné správy ve spravovaných ISVS musí být zveřejňovány jako [[nap:otevrena_data|ot... y|ZR]]. Dále tedy v textu hovoříme o publikujícím ISVS, ale vždy je tím myšleno publikující AIS či [[nap
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
o transformaci dosud roztříštěných a izolovaných ISVS do logicky centralizovaných agendových ISVS: * spravovaných celoplošně OVS odpovědným za agendu, *... em zveřejňování informací, které jsou evidovány v ISVS při výkonu agend a lze je poskytovat veřejnosti j... výkonu jejich agend evidovány v jimi spravovaných ISVS. V oblast provozních procesů veřejné správy bude
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
řistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) pouze prostřednictvím KIVS/CMS. ==== Pohled na ... tuálním znění, zavedl povinnost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálníh... lehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS * Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS * Bezpečný přístup do internetu * Bezpečný př
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
y řízení útvarů informatiky OVS a životního cyklu ISVS. Uvedené zásady představují minimální povinné pře... matiky, ale i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS spravovaných úřadem. Popisy jednotlivých metod se... ocesu/agendě existuje vazba na příslušné aplikace ISVS (a/nebo provozní systémy), které proces podporují... za zlepšování, napříč všemi podpůrnými IS. Každý ISVS (nebo provozní systém) má definovaného garanta/sp
Úvod @metody_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
tlivých OVS i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS a dalších IS ve veřejné správě. Rozpracovává a na... i informačních systémů veřejné správy (také jako "ISVS") **a** * **obecné principy** pořizování, vytvá... obchodními organizacemi, dle § 1 odst. 1 zákona o ISVS souhrnně označuje pojmem orgány veřejné správy (t... i informačních systémů veřejné správy (také jako "ISVS") a obecné principy pořizování, vytváření, správy
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
povinnost se vztahuje i na čtenáře, potažmo každý ISVS dle vyhlášek k zákonu 365/2000 Sb., především vyh... ny a neřízeně a nekoncepčně rozšiřovány v různých ISVS. Pokud pro interpretaci údajů získaných z PPDF po... rávy také zajištění, aby připojení pro relevantní ISVS nebylo jen čtenářského typu (čerpání údajů), ale ... řistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) pouze prostřednictvím KIVS/CMS. Komunikace mezi
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
|§ 4 odst. 1 písm. c) |Tvorba a úrdžba ISVS |Ministerstvo ve spolupráci s orgány ... |§ 4 odst. 1 písm. d) |Tvorba a úrdžba ISVS |Ministerstvo ve spolupráci s orgány ... |§5 odst. 1 |Tvorba a úrdžba ISVS |Orgán veřejné správy ... |§ 5 odst. 2 písm. d |Tvorba a úrdžba ISVS |Orgán veřejné správy
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ústředních orgánů. Technický správce **jednoho** ISVS musí být podpořen vedoucím ICT útvaru úřadu. - ... ení ICT úřadu musí být respektován životní cyklus ISVS (funkčního celku) na všech jeho vrstvách, jak byz... v roli klientů ICT, jsou věcnými správci aplikace ISVS a poskytují ICT útvaru jako technickému správci v... ytovatele ICT služeb a technického správce řešení ISVS dělí minimálně na tři základní nezaměnitelné celk
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
tuálním znění, zavedl povinnost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálníh... lehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS\\ Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS\\ Bezpečný přístup do internetu\\ Bezpečný přístu... \\ Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ISVS určeným pro koncové klienty VS ze sítě internet |
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
und 100%> {{anchor:data}} ===Strukturovaná data v ISVS, datové fondy a jejich sdílení=== Každý informačn... e IS v [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs|rejstříku ISVS]], [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/|vedení aktuálních informací o agendě
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
h komponent z evidence včetně vyřazení z evidence ISVS v RPP | ===== Vlákno záměru v celkovém kontextu ... vyřazení. Důležité je zejména vyřazení z evidence ISVS v RPP. ===== Vazby kroků řízení vlákna záměru k ... /rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] | |- [[https://spcss.archirepo.com/d... v.cz/AISP/|Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] |Změna v interní databázi záměrů | |
eGovernment cloud @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: