Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
CM Computers | |David Lísal |david.lisal[at]praha.eu |Magistrát Hl. města Prahy | |David Procházka |pr... Asseco CE | |Dušan Novotný |dusan.novotny[at]telc.eu |Město Telč | |Dušan Petráš |dusan.petras[at]dia.... one | |František Šaněk |frantisek.sanek[at]prerov.eu |Město Přerov | |František Štefela |frantisek.ste... zabezpečení | |Ivan Kejík |Ivan.Kejik[at]breclav.eu |Město Břeclav | |Ivan Pavle |ivan.pavle[at]mesto
Informační koncepce ČR
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
sady IKČR byly sladěny se strategickými dokumenty EU, zejména s Digital Decade 2030 EU a s Evropským prohlášením o digitálních právech a zásadách pro digi... yla IKČR uvedena do souladu s Digital Decade 2030 EU a s Evropským prohlášením o digitálních právech a... Digital Targets ze strategie Digital Decade 2030 EU\\ a to konkrétně ty, které jsou určeny pro hodnoc
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)|NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2018/1724|kterým se zřizuje jednotná digitální brána p... ám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 ... | |NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)|NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 20
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU * Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službá... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS... i zveřejnění aplikace do sítě [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/testa_en/|TESTA-ng]] (síť EU)((Interaktivní mapa TESTA-ng https://ec.europa.eu/isa2/so
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
public administrations and governments across the EU already promote the sharing and reuse of IT solut... operating in a multilingual environment. To help EU, national, regional and local public administrati... All of this contributes to the development of the EU Digital Single Market and strengthens the EU’s position as a world leader in the digital economy. St
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
h standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_M... ]] je elektronická identita osob uznávána v rámci EU, což podporuje architektonické principy //P5: Pře... kticky to znamená, že každý občan členského státu EU má právo kdekoliv v rámci EU právoplatně prokazovat svoji elektronickou identitu s použitím notifikov
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v [[me... rávních norem a předpisů, včetně norem a nařízení EU a analýza jejich vlivu na ICT prostředí OVS. * ... í úrovni (IKČR a další), s cíli a plány na úrovni EU a vytvořit vlastní cíle ICT. * Vypracování a ak... lého útvaru a úřadu, v kontextu eGovernmentu ČR a EU, viz [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ic
Národní identitní autorita @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU musí akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vypršela roční lhůta pro zavedení ... jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... ředků, které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného p
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěstnanosti a mnoho dalších, jak vyžadují pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení občanů při po... jů o sociálním zabezpečení pro občany a podniky v EU. Kromě toho umožňuje vnitrostátním institucím soc... orgány zapojenými do praktického provádění práva EU. IMI pomáhá orgánům plnit jejich povinnosti týkaj... právní spolupráce v 17 různých oblastech politiky EU. Systém IMI lze s minimálním úsilím rozšiřovat a
Zápis údajů o čísle dokladu do kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
tu, PE - průkaz o povolení k trvalému pobytu obč. EU, PO - průkaz o povolení k trv. pobytu - vazba EU, PP - průkaz o povolení k pobytu, PR - průkaz o pobytu rod. př. obč. EU - přech. pobyt)| |IE ... bytu na území, OR - Osvědčení o registraci občana EU k přechodnému pobytu)
Systémy správy dokumentů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
umentů a jejich správu v průběhu času. Nařízení (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektroni... 5ga (jde o draft) [[https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14959-2022-INIT/cs/pdf|https:%%//%%data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14959-2022-INIT/cs/pdf]] )). Výš
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
identifikaci]] vydávaný v ČR, je notifikována do EU v souladu s nařízení eIDAS. Tj. občané mohou svoj... , které jsou poskytovány jinými členskými státy v EU, při splnění podmínek daných nařízením eIDAS. **
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
í správy. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službá... řním trhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislos
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
oard/Swiss Federal Archives\\ \\ [[https://dilcis.eu/content-types/siard|https://dilcis.eu/content-types/siard]]|individuální posouzení digitálním archive
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
úřadu v jako celku a v kontextu eGovernmentu ČR a EU a v kontextu reálných potřeb a možností klientů ú... egislativa (zákony a podzákony, komunitární právo EU) * Političtí představitelé (Vláda ČR a její pro
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dvoufaktorové ověření VPN – motivace, nastavení a používání @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeného v CMS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Extranet v CMS - Žádost o přístup @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: