Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
100 - počet výskytů, Poslední úprava:
ací a technologická architektura. Proto byl vytvořen metamodel pro každou ze zmíněných domén architekt... ArchiMate ==== Modelovací jazyk ArchiMate je složen ze základních stavebních kamenů, kterým se říká elementy (prvky, koncepty). Byl navržen s oporou o několik základních principů, jsou to: ... ng?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMate (The Open Group, 2017)}} === Aspekty jazyka ArchiMate ===
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
80 - počet výskytů, Poslední úprava:
datový fond ===== Propojený datový fond je vytvářen: * **Agendovými informačními systémy**, které ... a popis celého propojeného datového fondu je uložen v Registru práv a povinností, který obsahuje popi... subjektech (např. pravidelné výpisy) a to ještě jen dokud není zajištěn přenos nepřímou vazbou prostř... mu přístupu a využití. Tento záznam musí být opatřen technickými prostředky (identifikátory transakcí)
Slovník pojmů eGovernmentu
53 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejný identifikátor, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním s... ladním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu... oby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. |AIFO přidělí ORG (převodník identifikátorů) res... ní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. AIFO se nikdy nesděluje a nevyužívá se v úředním
Veřejný datový fond @nap
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
idla evidence a sdílení údajů ve VDF. VDF je ukotven v [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|záko... daje, jedná se o údaj přístupný veřejnosti (dále jen veřejný údaj). Veřejný údaj je speciálním případe... akové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též ... /ofn.gov.cz/rozhran%C3%AD-katalog%C5%AF-otev%C5%99en%C3%BDch-dat/|otevřené formální normy rozhraní kat
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
nikoli ke konkrétnímu úřadu. *Každý úřad má JEDEN svůj celkový model, popisující úřad jako celek ve... sifikace pohledu - diagramu). *Každý úřad má jeden model (diagram) pro jeden provozovaný informační systém ve veřejné správě (Klasifikace informačního s... ace i klasifikaci modelujícího úřadu *Jedná se jen o klasifikace modelů, ne o klasifikace pohledů či
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící Referenční model byznys architektury úřadu. Ten dělí funkce úřadu do vrstev podle jejich „vzdálen... a rozvojové funkce - vykonává úřad, aby byl schopen plánovat, realizovat, monitorovat a vyhodnocovat ... nesmí nahrazovat evidence případů, které slouží jen pro zvláštní záležitosti vymykající se zaběhlým a... zu vozidel na pozemních komunikacích// * má uveden jako první kontext 998-1 //Silniční vozidlo// *
Informační koncepce ČR
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
ých integrovaných on-line služeb, viz princip „Jeden stát (Whole-of-Government)“. Výše zmíněné aktivi... technologií. Právní řád by měl být jako celek nejen digitálně přívětivý, ale zároveň by neměl klást p... 4 a 5.5. Cíl přesunut z DES 5.1, protože je zaměřen výhradně na veřejnou správu a patří tak do IKČR. ... lizovaných na poskytování ICT služeb. Cíl je zaměřen na optimalizaci řízení dodávek ICT služeb všech s
Úvod @nar_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
 platné legislativy i z praxe, potřebných jako jeden z nástrojů koordinovaného budování eGovernmentu p... chitecture. )) byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůs... u podnikových korporací v současné době umožněna jen s pomocí ICT, je celková architektura orgánů veře... u těchto změn. Ve standardu TOGAF((z angl. The Open Group Architecture Framework, mezinárodní archite
CzechPOINT @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
í rozvoj |Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Infor... esních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3... V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v dom... rý obsahuje lhůtu, do kdy by měl být výpis připraven. Žadatel v daném termínu dorazí libovolné kontakt
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
n%C3%A9_UX|User Experience (UX)]]. Do UX patří nejen grafická podoba, ale také jazyk (forma, odbornost... = Agendový portál ==== Agendovým portálem je myšlen portál poskytující služby logicky centralizovanéh... ==== Portál území ==== Portálem území je myšlen portál poskytující služby, které spadají pod urči... ce, kdy je služba přenesené působnosti vytvořena jen pro portál území. Je zodpovědnost věcného správce
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
nehospodárnému vynakládání výdajů. Netýká se to jen software, ale také dodávek komplexních celků hard... okyn-pro-rizeni-kvality-ve-sluzebnich-uradech-brezen-2018.aspx|metodického pokynu pro řízení kvality v... bez kterého je informační systém veřejné správy jen tzv. „blackbox“. Provozní dokumentace má tedy hla... rávy, úkonech a jejich obslužných kanálech je uveden v tzv. [[https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb|
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
na ICT (governance) na úrovni OVS musí být postaven zejména na následujících klíčových principech: ... ních technologií ve vlastní správě, musí být schopen efektivně a správně vykonávat funkce pro řízení ž... popsané a zmíněné činnosti v rámci celého úřadu. Jen tak lze zajistit, že ICT, jako klíčový provozní ú... eřejné správě. Podle IKČR převezme MV ČR jako jeden z prostředků koordinace informatizace VS ČR dle z
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
modelovat ve svých vlastních nástrojích, včetně Open Source nástroje ARCHI, který je zdarma. Podmínkou... lním repozitory ve standardizovaném formátu The Open Group ArchiMate File Exchange Format, v rozsahu a... (Enterprise Repository) dle TOGAF, zdroj: (The Open Group, 2018)}} Vzhledem k tomu, myšlenkově je ... ob a rozsah této „nezbytné míry“ bude nejprve ověřen pilotními projekty. Obsah centrálního úložiště u
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
učené metody, jejich hlavní milníky (výstupy a nejen termíny, ale i výstupy) a účastníci (role). - P... ke službám s novou hodnotou, odpovídá obvykle jeden rozvojový program, tvořený jedním nebo více dílčí... ný správce centrálního prvku eGovernmentu je povinen pro tento systém udržovat model stávající, cílové... způsobilém k užívání a může být tedy účetně zařazen do majetku a má mu být stanoven odpisového plánu
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
, notebook, mobilní klíč (aplikace), USB klíč (token) nebo čipová karta. Zabezpečení e-identity je ted... záruky platí, že autentizační prostředek používá jen jeden faktor autentizace. Typicky se bude jednat o heslo. Pro značnou úroveň záruky je nutné, aby pro... ěn v případě, kdy unikne databáze uživatelských jmen (emailových adres) a hesel (obvykle jejich hashů
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: