Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
lektivní aktivní prvky a prvky chování modelu * specifické prvky Seskupení a Umístění (lokalita) {{ :nar-... ě. | |**Role** |The responsibility for performing specific behavior, to which an actor can be assigned, or t... |A sequence of business behaviors that achieves a specific outcome such as a defined set of products or busi... rvices, and processes (TOGAF).|Proces představuje specifický způsob řízení funkcí v jejich přesně daném pořa
Slovník pojmů eGovernmentu
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
amové vybavení |Programové vybavení vytvořené pro specifický business účel. |  |český překlad výkladového sl... |Balíček práce |Série akcí sestavená tak, aby ve specifickém čase dosáhla určitého cíle – naplnila gap.. | ... smlouvu).\\ Jde o poskytnutí funkce klientovi za specifických podmínek. |  |český překlad výkladového slovn... AF |  | |** ** |Fyzická technologická komponenta |Specifický technologický produkt nebo jeho instance. Příkl
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
dní státní správy (i pro více agend) – jedná se o specifický portál, který je využíván k samoobslužnému posk... ody řízení ICT veřejné správy ČR, které stanovují specifická pravidla pro postupy a plán realizace ICT proje... PVS. Vedle toho si Portál občana a případně další specifické transakční části PVS ponechají pouze své přiroz... obilního bankovnictví se proto dnes liší pouze ve specifických funkcionalitách nebo rozsahu jejich nabídky,
Informační koncepce ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
způsobem PVS poskytne službu úředníkům směrem ke specifickým podpůrným službám (informačním, interaktivním ... k úkonům na základě zákonných zmocnění, agendově specifických plných mocí, profesních způsobilostí (lékaři,... itálních kompetencí, využívání e-kurzů. Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů podporujících rozvoj specifických a nepřenositelných digitálních kompetencí, kt
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy (vidimace, konverze apod.) * Agendově specifické funkce veřejné správy * Funkce společného záz... kumentů, spisů a případů * Individuální (dílčí, specifické, nesdílené) funkce - typicky odborné agendové f... aným dokumentem do elektronické podatelny nebo do specifické aplikace úřadu (dle zvláštních zákonů) nebo pos... y čerpají a prezentují obslužné kanály z agendově specifických (MiddleOffice) systémů a ze systémů agendovéh
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
práva se ke svým údajům v PPDF může dostat pomocí specifických rozhraní, které mu poskytuje čtenář PPDF. Cíl... k o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat ta... objektu) v rámci agend a  * jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agend... mačních systémech veřejné správy mohou být vedeny specifická oprávnění pro zastupování právnické osoby. V rá
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
udování expertních, rychle dostupných kapacit pro specifické konzultační úlohy (architektura úřadu, tvorba I... ry, vyžadující od odpovědných architektů podobnou specifickou kvalifikaci a znalosti. Za návrh, správu a roz... etodik a přístupů k budování řešení zaměřených na specifické oblasti a problémy. Architektonické vzory jsou ... projektových manažerů na straně objednatele), za specifické role ve štábu projektu, jako je architekt proje
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |**Specifické atributy byznys funkce (procesu)**| ... | |**Specifické atributy informačního systému**| ... |Agendově specifické aplikace obsahující byznys logiku, algoritmy, r... |Specifické aplikace pro správu interních zdrojů
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ledného benefitu, jiný účastník řízení), agendově specifických (řidič, podnikatel) nebo odborných/profesních... uristou * společným zmocněncem (zmocnění dle specifických procesních právních úprav – DŘ, SŘ apod., při... íkem nebo společným zástupcem (rozhodnutí OVM dle specifických procesních právních úprav – DŘ,SŘ apod.) ===... text]], který bude sloužit pro publikaci agendově specifických mandátů pro ostatní agendy veřejné správy pře
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
**Architektura rizik a bezpečnosti**, postihující specifické bezpečnostní atributy napříč doménami včetně po... referenčních modelů, vydávány i referenční modely specifické pro určité odvětví (segment) veřejné správy, na... * Sdílený agendový Front-office (CRM) * Specifický agendový Middle-Office (odborné části agendovýc
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
specifikace(( Z angl. Functional & Non-functional Specification.)) pro účely zadávací dokumentace výběrového... specifikace(( Z angl. Functional & Non-functional Specification. )) pro účely zadávací dokumentace výběrovéh... tlivých kapitol státního rozpočtu budou stanoveny specifické výdajové ukazatele, které budou zahrnovat výdaj
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
duje společné koordinované řízení z obou útvarů. Specifické je, že útvar ICT zde vystupuje jak v roli techn... itostí je dvojí: - Potřeba útvaru ICT využívat specifické prostory a s nimi spojené služby - Významná p
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
* Architektura rizik a bezpečnosti – postihující specifické bezpečnostní aspekty napříč doménami * Archit... hitektury IS, ale jazyk ArchiMate ji vůbec nezná (specificky ji neformuluje). Stejně tak vize čtyřvrstvé arc... na: Foundation, Common Systems, Industry, Company Specific. )). Doporučuje se pohlížet na ABB a SBB trojím
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
á služba | |A1088 |Lidské tkáně a buňky | |A1227 |Specifické zdravotní služby | |A1242 |Zdravotnické prostře... lování |Ne | |A1341 |1341-12 |OSVCPP |1341-12-26 |Specifický symbol převodu do přerozdělování |Ne | |A1341 |
Přístupnost informací @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ném základě pracovat všichni, včetně uživatelů se specifickými potřebami, zejména osoby se zdravotním postiž... nformace, jako osoby bez jakéhokoliv postižení či specifických potřeb. Přístupnost ve veřejné správě je jedn
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava: