Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
slovnik-egov:slovnik_egov [2020/05/11 12:12]
Tomáš Šedivec
slovnik-egov:slovnik_egov [2020/05/26 11:02] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 110: Řádek 110:
 |** ** |Činnost |Množina akcí navržená tak, aby se dosáhlo určitých výsledků. Činnosti jsou obvykle definovány jako část procesů nebo plánů a jsou dokumentovány v postupech. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Činnost |Množina akcí navržená tak, aby se dosáhlo určitých výsledků. Činnosti jsou obvykle definovány jako část procesů nebo plánů a jsou dokumentovány v postupech. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  |
 |**CR** |Činnostní role |Souhrn oprávnění definovaných k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech. |Odpovídá obecnému pojmu Role a Business Role.|Výklad OHA| |  |**CR** |Činnostní role |Souhrn oprávnění definovaných k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech. |Odpovídá obecnému pojmu Role a Business Role.|Výklad OHA| | 
 +|**ČSH**|Čistá současná hodnota | Technika využívaná při rozhodování o investičních nákladech. Čistá současná hodnota porovnává přírůstky a úbytky finančních toků. Kladná čistá současná hodnota indikuje hodnotnou investici. Viz Interní míra návratnosti,​ Návratnost investice.| |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,| |
 |** ** |Databáze |Strukturovaná a organizovaná kolekce datových entit v prostředí počítače. |  |český překlad výkladového slovníku TOGAF |  | |** ** |Databáze |Strukturovaná a organizovaná kolekce datových entit v prostředí počítače. |  |český překlad výkladového slovníku TOGAF |  |
 |**SCD** |Databáze dodavatelů a smluv |Databáze nebo strukturovaný dokument používaný k řízení dodavatelských smluv v průběhu jejich životního cyklu. Databáze dodavatelů a smluv eviduje klíčové atributy každé smlouvy s dodavateli a měla by být součástí systému správy znalostí o službách. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |**SCD** |Databáze dodavatelů a smluv |Databáze nebo strukturovaný dokument používaný k řízení dodavatelských smluv v průběhu jejich životního cyklu. Databáze dodavatelů a smluv eviduje klíčové atributy každé smlouvy s dodavateli a měla by být součástí systému správy znalostí o službách. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  |
Řádek 149: Řádek 150:
 |**SLA** |Dohoda (ujednání) o úrovni služeb |dokumentovaná dohoda mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem,​ která určuje služby a cíle služeb |  |ČSN ISO/IEC 20000 |pojem č. 3.29 | |**SLA** |Dohoda (ujednání) o úrovni služeb |dokumentovaná dohoda mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem,​ která určuje služby a cíle služeb |  |ČSN ISO/IEC 20000 |pojem č. 3.29 |
 |**SLA** |Dohoda (ujednání) o úrovni služeb |Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a zákazníkem. Dohoda o úrovních služeb (SLA) popisuje službu IT, dokumentuje cíle úrovní služeb a specifikuje odpovědnosti poskytovatele služeb IT a zákazníka. Jedna dohoda o úrovni služeb může pokrývat řadu služeb IT nebo více zákazníků. Viz Dohoda o úrovni provozních služeb (OLA). |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |**SLA** |Dohoda (ujednání) o úrovni služeb |Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a zákazníkem. Dohoda o úrovních služeb (SLA) popisuje službu IT, dokumentuje cíle úrovní služeb a specifikuje odpovědnosti poskytovatele služeb IT a zákazníka. Jedna dohoda o úrovni služeb může pokrývat řadu služeb IT nebo více zákazníků. Viz Dohoda o úrovni provozních služeb (OLA). |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  |
-|**OLA** |Dohoda o úrovni provozních služeb |Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a další součástí téže organizace Dohoda podporuje dodávku služeb IT poskytovatelem služeb IT zákazníkům. Dohoda definuje zboží nebo služby, které by měly být poskytnuty, a odpovědnosti obou stran. Např. dohoda ​mezi poskytovatelem služeb IT a oddělením nákupu, aby obstaralo hardware v dohodnutém čase, ​mezi Service deskem a podpůrnou skupinou, aby zajistila vyřešení incidentu v dohodnutém čase. Viz Dohoda o úrovních služeb. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  +|**OLA** |Dohoda o úrovni provozních služeb |Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a další součástí téže organizace Dohoda podporuje dodávku služeb IT poskytovatelem služeb IT zákazníkům. Dohoda definuje zboží nebo služby, které by měly být poskytnuty, a odpovědnosti obou stran. Např. dohoda ​ \\ - mezi poskytovatelem služeb IT a oddělením nákupu, aby obstaralo hardware v dohodnutém čase, ​\\ - mezi Service deskem a podpůrnou skupinou, aby zajistila vyřešení incidentu v dohodnutém čase. ​\\ Viz Dohoda o úrovních služeb. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  |
-|**SLA** |Dohoda o úrovni služeb |dokumentovaná dohoda mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem,​ která určuje služby a cíle služeb |  |ČSN ISO/IEC 20000 |pojem č. 3.29 |+
 |** ** |Dohodnutá provozní doba služby |Synonymum pro provozní dobu služby běžně používanou ve formálních výpočtech dostupnosti. Viz Výpadek/​odstávka. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Dohodnutá provozní doba služby |Synonymum pro provozní dobu služby běžně používanou ve formálních výpočtech dostupnosti. Viz Výpadek/​odstávka. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  |
 |** ** |Dokument |Dokument je graficky zaznamenaná informace v papírové nebo elektronické formě. Např. specifikace politik, dohoda o úrovni služeb, záznam incidentu, schéma uspořádání počítačového sálu. Viz Záznam. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Dokument |Dokument je graficky zaznamenaná informace v papírové nebo elektronické formě. Např. specifikace politik, dohoda o úrovni služeb, záznam incidentu, schéma uspořádání počítačového sálu. Viz Záznam. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  |
Řádek 598: Řádek 598:
 |** ** |Význam |Znalost nebo expertíza, která je obsažena v podnikovém objektu, nebo jeho zastoupení. Přidává konkrétní kontext. |  |ArchiMate |  | |** ** |Význam |Znalost nebo expertíza, která je obsažena v podnikovém objektu, nebo jeho zastoupení. Přidává konkrétní kontext. |  |ArchiMate |  |
 |**VIS** |Významný informační systém |Informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou ani informačním systémem základní služby, a u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci. |Dle Vyhlášky č. 317/​2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích je za jeho určení odpovědný správce systému. |Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2, písm. d) | |**VIS** |Významný informační systém |Informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou ani informačním systémem základní služby, a u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci. |Dle Vyhlášky č. 317/​2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích je za jeho určení odpovědný správce systému. |Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2, písm. d) |
 +|** **|Vztah/​Vazba|Spojení nebo vzájemné působení mezi dvěma lidmi nebo věcmi. Ve Správě vztahů s businessem dochází k vzájemnému působení mezi poskytovatelem služeb IT a businessem. V rámci Správy konfigurací je to vazba mezi konfiguračními položkami, která určuje závislost mezi nimi nebo jejich propojení. Například aplikace může být spojena se serverem, na kterém běží, služby IT mají mnoho vazeb na všechny konfigurační položky, které služby IT podporují.| |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,| |
 |** ** |Zainteresovaný |Role jednotlivce,​ týmu nebo organizace reprezentující své zájmy k výstupu architektury. |  |PMBOK |  | |** ** |Zainteresovaný |Role jednotlivce,​ týmu nebo organizace reprezentující své zájmy k výstupu architektury. |  |PMBOK |  |
 |** ** |Zákazník |organizace nebo část organizace, která přijímá službu nebo služby |  |ČSN ISO/IEC 20000 |pojem č. 3.7 | |** ** |Zákazník |organizace nebo část organizace, která přijímá službu nebo služby |  |ČSN ISO/IEC 20000 |pojem č. 3.7 |