Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Agendy veřejné správy @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
ích hranic | |A414 |Matriky | |A416 |Registrované partnerství | |A418 |Policie České republiky | |A419 |... byvatel |101-1-15 |Rodinný stav nebo registrované partnerství |Ne | |A101 |101-1 |Obyvatel |101-1-16 |Om... |Obyvatel |115-1-68 |Datum vzniku registrovaného partnerství |Ne | |A115 |115-1 |Obyvatel |115-1-69 |Místo a okres nebo stát vzniku registrovaného partnerství |Ne | |A115 |115-1 |Obyvatel |115-1-70 |Da
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
havior, to which an actor can be assigned, or the part an actor plays in a particular action or event. (ArchiMate).\\ \\ The usual or expected function of an actor, or the part somebody or something plays in a particular action or event. An actor may have a number of roles (TOGAF
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
žným, liniovým řízení útvaru ICT a/nebo smluvního partnera drobné změny rozsahu nebo kvality služeb, kte... ařilo dosáhnout výhodného vyváženého dlouhodobého partnerství s dodavateli ISVS nebo jejich komponent. ... bázi]]. == Dosahování dlouhodobého vyváženého partnerství s dodavateli (zabránění Vendor-Lock-In) ==... apomáhat vzniku a udržení dlouhodobého vyváženého partnerství útvarů ICT s jejich dodavateli publikování
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
o katalogu on-line služeb OVS a tak i přirozenými partnery úřadu pro centrální správu portálu a katalogu... == Cílem opatření je ve spolupráci se sociálními partnery a s dalšími subjekty vytvořit prostředí, podp... Nutno rozlišovat fungující, dlouhodobé a vyvážené partnerství s „férovými“ podmínkami pro obě strany, s ... le tak, aby jejich nedílnou součástí byla aktivní participace na plánování, řízení, návrzích a realizaci
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
pro ně vyhledávání jako službu s využitím těch IT partnerů, jejichž služby poskytují potřebné technologi... (interakci) s živým (Chat) nebo umělým (Chatbot) partnerem, přičemž je využíváno více informačních kaná... dnikatel, člen představenstva, generální ředitel, partner, auditor anebo pracovník prokuratury * **Reg... , Vítejte v dospělosti! a Rozvod nebo Oddělení od partnera **Sociální pojištění**, kde jsou podkategorie
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejné správy fungovat v rovnoprávném a vyváženém partnerství s dodavateli ICT řešení a služeb, zejména:... ČR jsou důvěryhodnými a uznávanými strategickými partnery vedení svých organizací, informujícími je o i... oftware a standardů | |Z 17|Podpora vyváženého partnerství s dodavateli | Uvedené zásady je tak tře... ová řešení postupuje podle zásady Z17 o vyváženém partnerství s dodavateli. </WRAP> Tento obecný princ
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
atrice) * manželem/manželkou či registrovaným partnerem/partnerkou (využití tohoto zastupování v jednání vůči VS je velmi omezené) * na základě dohody m... |Manžel/manželka či registrovaný partner/partnerka|Jedná se o právo a povinnost zastupování mezi manželi a partnery. Využití je zde omezené d
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
sme realizovali tuto metodu pro vývoj IS s počtem partnerů od 7 do 15 . Počet partnerů lze legálně omezit pouze maximálním počtem účastníků (minimem jsou ze z... minitrhu (v rámcové dohodě). ====Co očekávat od partnerů (dodavatelů) na vytvořeném minitrhu==== Zkuš... vací metody jimiž jsou soutěžní dialog a inovační partnerství. Této problematice se věnujeme i na stránc
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
opagace výsledků a nabídky práce svého útvaru * partnery, * klienty uvnitř OVS (objednatele ICT sl... vlastníci, akcionáři, správci, politici, komerční partneři, akademičtí partneři a zahraničí (sběrný box – zahraniční klienti, subjekty, klienti, partneři aj.).)) , (( Jiný výklad pojmu Governance: St
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ako klíčový provozní útvar úřadu, bude bráno jako partner již při formulování legislativních změn, tj. n... CT částí (projektů). Budeme diskutovat s dalšími partnery a výsledek bude doplněn v dalším vydání. ===... folia vztahů do řiditelného množství dlouhodobých partnerů a snaha o narovnání chybně uzavřených, obvykl
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
émová a celostní disciplína v úřadu je přirozeným partnerem podobných a příbuzných disciplín, jako je be... luvní vztah s dodavatelem, představující vyvážené partnerství(( Anglicky by se řeklo Win/win, tzn. přibl
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
a budování ICT řešení. | |Z17 |Podpora vyváženého partnerství s dodavateli |OVM vytvoří ucelenou kombina... dlouhodobě oboustranně výhodné vztahy vyváženého partnerství.\\ \\ Zásada bude zavedena v liniovém říze
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
musí udržovat a spravovat ověřování komunikačních partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda,... svéprávnosti, * rodinný stav nebo registrované partnerství, * čísla a druhy identifikačních dokladů
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
e veřejné správy nepovažují (dosud) dodavatele za partnery při tvorbě hodnoty a dodávce veřejné služby, ... o aplikační komponentu), sdílí jej horizontálně s partnerskou organizací nebo jej přebírá od nadřízené j
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
dič dítěte,\\ - manžel/manželka,\\ - registrovaný partner/partnerka,\\ - opatrovník, osvojitel, poručík, pěstoun \\ - dědic, exekutor,\\ - zastupující osoba p
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formatting Syntax @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: