Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:uplne_elektronicke_podani [2019/10/07 15:16]
Tomáš Šedivec ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
nap:uplne_elektronicke_podani [2021/04/30 10:41] (aktuální)
Tomáš Šedivec include změny
Řádek 1: Řádek 1:
-<​title>​Úplné elektronické podání</​title>​+======Úplné elektronické podání======
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis úplného elektronického podání =====
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]].+
  
-Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Uplne elektronicke podani|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +Úplné elektronické podání (také jako "​ÚEP"​) je možné popsat tak, že klient/​občan,​ ale i zástupce právnické osoby, má možnost vyřídit všechnu svou potřebnou agendu životní situace, prostřednictvím elektronické interakce samoobslužně kdykoli a odkudkoli či asistovaně z kteréhokoli [[nap:​univerzalni_kontaktni_misto|univerzálního kontaktního místa VS]], bez nutnosti osobní návštěvy na příslušných úřadech, a následně možnost mít přehled o stavu a vývoji všech svých řešených životních událostí.
-</​WRAP>​ +
- +
- +
-Úplné elektronické podání (také jako "​ÚEP"​) je možné popsat tak, že klient/​občan,​ ale i zástupce právnické osoby, má možnost vyřídit všechnu svou potřebnou agendu životní situace, prostřednictvím elektronické interakce samoobslužně kdykoli a odkudkoli či asistovaně z kteréhokoli [[:​univerzalni_kontaktni_misto|univerzálního kontaktního místa VS]], bez nutnosti osobní návštěvy na příslušných úřadech, a následně možnost mít přehled o stavu a vývoji všech svých řešených životních událostí.+
  
 Současně pojem ÚEP představuje pokročilou variantu elektronického podání (elektronické formy úkonu klienta, občana a/nebo organizace vůči veřejné správě ČR), která splňuje sadu požadovaných vlastností,​ daných primárně tzv. [[:​ikcr|architektonickými principy eGovernmentu]] a dále vlastnosti předpokládané pro podání vůči veřejné správě právními předpisy, zejm. správním řádem a agendovými zákony. Současně pojem ÚEP představuje pokročilou variantu elektronického podání (elektronické formy úkonu klienta, občana a/nebo organizace vůči veřejné správě ČR), která splňuje sadu požadovaných vlastností,​ daných primárně tzv. [[:​ikcr|architektonickými principy eGovernmentu]] a dále vlastnosti předpokládané pro podání vůči veřejné správě právními předpisy, zejm. správním řádem a agendovými zákony.
Řádek 20: Řádek 15:
   * je po podání automatizovaně strojově zpracováno,​ převedeno do transakčního záznamu agendového informačního systému.   * je po podání automatizovaně strojově zpracováno,​ převedeno do transakčního záznamu agendového informačního systému.
   * Podporuje princip Inclusion and  Accessibility tím, že podporuje asistovanými formami i tzv. elektronicky (nebo jinak) handicapované.   * Podporuje princip Inclusion and  Accessibility tím, že podporuje asistovanými formami i tzv. elektronicky (nebo jinak) handicapované.
-  * Využívá [[:​jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotný identitní prostor veřejné správy]] a [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci pro klienty veřejné správy]] .+  * Využívá [[nap:​jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotný identitní prostor veřejné správy]] a [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci pro klienty veřejné správy]] .
   * Umožňuje klientům učinit podání skrze různá elektronická rozhraní (webová stránka, formulář nebo asistovaná služba) a sledovat průběh vyřizování jejich podání skrze to samé rozhraní, přes které bylo podání realizované nebo jiné klientem určené.   * Umožňuje klientům učinit podání skrze různá elektronická rozhraní (webová stránka, formulář nebo asistovaná služba) a sledovat průběh vyřizování jejich podání skrze to samé rozhraní, přes které bylo podání realizované nebo jiné klientem určené.
  
Řádek 26: Řádek 21:
  
  
 +
 +===== Pravidla úplného elektronického podání =====
 +
 +Úřad musí respektovat všechny návazné funkční celky jako např. propojený datový fond, portály veřejné správy či komunikační infrastrukturu veřejné správy a procesně zajistit zpracování podání tak, aby probíhalo elektronicky po celou dobu jeho životního cyklu.
 +
 +Úřad pro splnění požadavků kladených na úplné elektronické podání musí splnit svými obslužnými kanály (např. portál):
 +  * Využití [[nap:​jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotného identitního prostor veřejné správy]] pro úřední osoby a [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci pro klienty veřejné správy]].
 +  * Předvyplnění podání všemi státu známými údaji klientovi po prokázání elektronickou identitou. Zajištění tohoto požadavku se splní čerpáním údajů z [[nap:​propojeny_datovy_fond|Propojeného datového fondu]].
 +  * Má služby svých agend v rámci ÚEP a jejich IT aplikace navrženy tak, aby služby bylo možno v obslužných kanálech kombinovat pro efektivním řešení životních událostí.
 +  * Umožňuje klientům učinit podání skrze různá elektronická rozhraní (webová stránka, formulář nebo asistovaná služba) a sledovat průběh vyřizování jejich podání skrze to samé rozhraní, přes které bylo podání realizované nebo jiné klientem určené.
 +  * Postupně všechna existující práva a povinnosti ze vztahu k VS budou doprovázena transakční službou (nejenom popisem návodu) v [[nap:​portal_obcana|Portálu občana]], a to v těch všech případech,​ kdy elektronická transakční služba bude proveditelná a bude odpovídat oprávněným zájmům klientů a současně i úřadů.
 +  * Elektronické podání formou ÚEP lze uskutečnit i papírově (off-line), tzn. půjde stáhnout předvyplněný formulář, ručně vyplnit, zaslat datovou schránkou nebo elektronicky podepsané doručit jakkoli jinak (i mailem, vložením do portálu), případně vložit do elektronické aplikace úřadu.
 +  * V případě menší četnosti podání stačí jeden z obou kanálů (on-line nebo off-line), musí však umožňovat dobrou (personalizovanou) navigaci ke službě a k jejímu předvyplnění.
 +  * Stejnou službu lze získat s pomocí služby úředníka na kterémkoli fyzickém kontaktním místě asistovanou formou. Pro typové a jednoduché podání pro řešení typových životních situací to takto bude možné na [[nap:​univerzalni_kontaktni_misto|Univerzálních asistovaných kontaktních místech]].
 +  * Zůstanou zachovány tradiční kanály pro příjem listinných podání osobně, diktátem do protokolu nebo poštou – úřední přepážky a podatelny. Jejich úkolem ale bude obdržené vstupy neprodleně plně digitalizovat,​ aby celé další následné zpracování bylo jednotně plně elektronické.
 +  * Nedílnou součástí řady podání je splnění finanční povinnosti (poplatku, daně). Platební brána tedy musí být součástí obslužného rozhraní. Pro agendy v samostatné působnosti je platební brána plně v zodpovědnosti koncového úřadu, pro agendy v přenesené působnosti musí o způsobu rozhodnout správce agendy.
 +  * Elektronické samoobslužné služby pro klienty/​občany i pro právnické osoby musí být doplněny interaktivním podpůrným a poradenským kanálem (service-desk,​ call-me-back,​ apod.).
 +  * Podání nemusí vždy činit ta osoba, která je přihlášena [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|elektronickou identitou]],​ ale může se jednat o osobu zastupující jinou osobu. Úřad tedy musí zajisti [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Mandáty,​ role a práva v elektronické komunikaci|správu mandátů]].
 +  * Pro individuální přizpůsobení uživatelského rozhraní musí úřad využívat tzv. klientské profily. Každý jedinečný a jednoznačně identifikovaný klient má profil jenom jeden. V tomto profilu jsou uchovávány osobní i agendové údaje ve shodě se pravidly správy údajů [[nap:​pseudonymizace_subjektu_v_datovem_fondu|Právní aspekty pro pseudonymizaci]].
 +  * Podání zadané či zpracované v rámci řešení pro ÚeP musí být vždy přijímáno na podatelně a evidováno v systému [[nap:​system_spravy_dokumentu|eSSL]] nebo samostatné evidenci dokumentů v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Jejich přijetí musí být potvrzeno příslušnou odpovědní zprávou.
  
 {{tag>​ÚEP "​Úplné elektronické podání"​ "​tematická oblast"​}} {{tag>​ÚEP "​Úplné elektronické podání"​ "​tematická oblast"​}}