Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou [2019/09/27 14:34]
Tomáš Šedivec
nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou [2020/05/12 14:54] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou</​title>​ <​title>​Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis Systémů a služeb spojených ​s právním řádem a legislativou ===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce ​architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]]. +{{page>​nap:​popisy:​popis_esel}}
- +
-Pravidla pro jednotlivé sdílené ​služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro systémy a služby spojené ​s právním řádem a legislativou|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +
-</​WRAP>​ +
- +
- +
-Veřejná správa se řídí primárně legislativou. Proto je nesmírně důležité jednak právnímu řádu dobře rozumět a jednak zahrnout legislativu jako motivační a kontraktační rámec do architektur. +
- +
-===== Základní komponenty právních systémů státu ​===== +
- +
-Základní informační systémy a služby státu týkající se práva a legislativy +
-^Systém ​     ^Správce ​           ^Popis ​                                                                                                                                                                      ​^Příklady užití ​                                                                                                                                                                                                                                                    ^ +
-|eSbírka ​    ​|Ministerstvo vnitra|Elektronická sbírka právních předpisů s jejich konsolidovaným časovým zněním ​                                                                                               |Pomocí služeb rozhraní ESEL bude možné automatizovaně přebírat dekomponované právní předpisy a mít je tak jako vazbové zdroje pro motivační a procesní a byznysovou architekturu. eSbírka bude představovat výchozí referenční zdroj znění a změn právních předpisů| +
-|eLegislativa|Ministerstvo vnitra|Informační systém pro podporu tvorby a projednávání návrhů legislativních změn a pro elektronizaci procesu přijímání legislativy ​                                           |V rámci služeb ESEL bude k dispozici sledování stavu přípravy a projednávání změn a návrhů, ale také prostředí a nástroje pro tvorbu návrhů na legislativní úpravy (může pocházet z výsledků návrhů optimalizace dle architektury) ​                                | +
-|ODOK        |Úřad vlády ​        |IS pro oběh dokumentů určených pro vládní agendu a pro jednání vlády a jejich orgánů ​                                                                                       |V tomto informačním systému jsou dokumenty a informace v rámci vládní agendy, podklady pro jednání vlády, ale jeho prostřednictvím se sledují i vládní a legislativní úkoly ​                                                                                       | +
-|EKLEP ​      ​|Úřad vlády ​        ​|Elektronická knihovna legislativního procesu slouží jako IS pro podporu celého procesu projednáván´,​ připomínkování a schvalování legislativních návrhů ​                    ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                  | +
-|VEKLEP ​     |Úřad vlády ​        ​|Veřejná část knihovny EKLEP                                                                                                                                                 |Je publikováno i schematicky podle XML schémat metadat a jako opendata, takže se dá využít v řadě případů jako informační zdroj                                                                                                                                    | +
-|RPP         ​|Ministerstvo vnitra|V Registru práv a povinností jsou také referenční a závazné údaje o jednotlivých agendách, vazbách na legislativu,​ působnostech OVM a úkonech a činnostech v těchto agendách|Slouží jako autoritativní a referenční zdroj o výkonu veřejné správy ​                                                                                                                                                                                              | +
- +
-Každý z těchto IS může a má být využíván jednak jako zdroj informací pro úřady a jednak jako jeden z komponent při optimalizaci činností úřadu. Kupříkladu,​ chceme-li v úřadu optimalizovat agendu, měli bychom mít její architekturu. Jedním ze vstupů pro tuto architekturu je legislativa (zdroj ESEL) a agendový model dané agendy (zdroj RPP). Po návrhu procesní optimalizace bude pravděpodobně nutné novelizovat i legislativu,​ k čemuž zase poslouží i výše zmíněné informační systémy.+
  
 +===== Pravidla Systémů a služeb spojených s právním řádem a legislativou =====
 +{{page>​nap:​pravidla:​pravidla_esel}}
  
 {{tag>​esel esbírka elegislativa eklep veklep odok "​funkční celek"​}} {{tag>​esel esbírka elegislativa eklep veklep odok "​funkční celek"​}}