Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou [2019/09/17 10:08]
Tomáš Šedivec
nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou [2020/05/12 14:54] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou</​title>​ <​title>​Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis Systémů a služeb spojených ​s právním řádem a legislativou ​===== 
-Konkrétní implementační kroky a způsoby zapracování do informační koncepce OVS jsou popsány v kapitole [[:​nap:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro systémy ​a služby spojené ​s právním řádem a legislativou|Pravidla pro funkční celky architektury jednotlivých úřadů.]] +{{page>nap:​popisy:​popis_esel}}
-</WRAP>+
  
- +===== Pravidla ​Systémů a služeb ​spojených s právním ​řádem a legislativou ===== 
-Veřejná správa se řídí primárně legislativou. Proto je nesmírně důležité jednak právnímu řádu dobře rozumět a jednak zahrnout legislativu jako motivační a kontraktační rámec do architektur. +{{page>​nap:pravidla:pravidla_esel}}
- +
-===== Základní komponenty právních systémů státu ===== +
- +
-Základní informační systémy a služby státu týkající se práva a legislativy +
-^Systém ​     ​^Správce ​           ^Popis ​                                                                                                                                                                      ​^Příklady užití ​                                                                                                                                                                                                                                                    ^ +
-|eSbírka ​    ​|Ministerstvo vnitra|Elektronická sbírka právních předpisů s jejich konsolidovaným časovým zněním ​                                                                                               |Pomocí služeb rozhraní ESEL bude možné automatizovaně přebírat dekomponované právní předpisy ​mít je tak jako vazbové zdroje pro motivační a procesní a byznysovou architekturu. eSbírka bude představovat výchozí referenční zdroj znění a změn právních předpisů| +
-|eLegislativa|Ministerstvo vnitra|Informační systém pro podporu tvorby a projednávání návrhů legislativních změn a pro elektronizaci procesu přijímání legislativy ​                                           |V rámci ​služeb ​ESEL bude k dispozici sledování stavu přípravy ​projednávání změn a návrhů, ale také prostředí a nástroje pro tvorbu návrhů na legislativní úpravy (může pocházet z výsledků návrhů optimalizace dle architektury) ​                                | +
-|ODOK        |Úřad vlády ​        |IS pro oběh dokumentů určených pro vládní agendu a pro jednání vlády a jejich orgánů ​                                                                                       |V tomto informačním systému jsou dokumenty a informace v rámci vládní agendy, podklady pro jednání vlády, ale jeho prostřednictvím se sledují i vládní a legislativní úkoly ​                                                                                       | +
-|EKLEP ​      ​|Úřad vlády ​        ​|Elektronická knihovna legislativního procesu slouží jako IS pro podporu celého procesu projednáván´,​ připomínkování a schvalování legislativních návrhů ​                    ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                  | +
-|VEKLEP ​     |Úřad vlády ​        ​|Veřejná část knihovny EKLEP                                                                                                                                                 |Je publikováno i schematicky podle XML schémat metadat a jako opendata, takže se dá využít v řadě případů jako informační zdroj                                                                                                                                    | +
-|RPP         ​|Ministerstvo vnitra|V Registru práv a povinností jsou také referenční a závazné údaje o jednotlivých agendách, vazbách na legislativu,​ působnostech OVM a úkonech a činnostech v těchto agendách|Slouží jako autoritativní a referenční zdroj o výkonu veřejné správy ​                                                                                                                                                                                              | +
- +
-Každý z těchto IS může a má být využíván jednak jako zdroj informací pro úřady a jednak jako jeden z komponent při optimalizaci činností úřadu. Kupříkladu,​ chceme-li v úřadu optimalizovat agendu, měli bychom mít její architekturu. Jedním ze vstupů pro tuto architekturu je legislativa (zdroj ESEL) a agendový model dané agendy (zdroj RPP). Po návrhu procesní optimalizace bude pravděpodobně nutné novelizovat i legislativu,​ k čemuž zase poslouží i výše zmíněné informační systémy. +
- +
-===== Základní principy využívání služeb spojených s legislativou ===== +
- +
-Míra možnosti a dokonce povinnosti využívat výše zmíněné informační systémy a jejich sdílené služby závisí na tom, v jakém postavení vůči konkrétní legislativě je příslušný úřad. +
- +
-V tomto případě tedy můžeme rozdělit úřady do třech následujících kategorií: +
- +
-  * Gestor legislativyJe zodpovědný za přípravu, provádění procesu připomínkování a projednání a následnou realizaci schválené legislativy. Gestor by také měl pravidelně provádět zhodnocení platné legislativy a na základě toho navrhovat její úpravy. +
-  * Spolupracující subjekt: Jedná se o subjekt, který se aktivně podílí na spolutvorbě legislativy a je aktivně zapojen do procesu připomínkování a vyhodnocování daných návrhů +
-  * Uživatel legislativy:​ Jedná se o subjekt, který se Danou legislativou řídí ať už v rámci veřejnoprávní činnosti jako výkon působnosti v dané agendě, nebo je pro něj příslušná legislativa jinou formou nějak závazná a ovlivňuje jeho činnost +
- +
-V Každé z těchto třech základních rolí mohou být výše zmíněné informační systémy aktivně používány. +
- +
-Nesmí se zapomínat ani na povinnosti výkonu spisové služby, ty se pochopitelně vztahují i na procesy návrhu a projednávání legislativy. Jsem-li tedy gestor za legislativu,​ především si zajistím integraci svých autorských systémů na ESSL a následně i integraci na závazně používané informační systémy (eLegislativa,​ ODOK, EKLEP, apod.). +
- +
-Při vyhodnocování a následné přípravě návrhů na změnu jsou dvěma klíčovými zdroji platná legislativa (aktuální znění právních předpisů a jejich vazeb) a dopad na faktický výkon (zdrojem je RPP a agendový model a seznam úkonů v agendě). Pomocí vazeb s ostatními právními předpisy si také úřad zmapuje souvislosti na další schopnosti. Třeba u agendového zákona je třeba zohlednit i povinnosti spisové služby, povinnost nevyžadovat údaje, které již mám, apod. I s ohledem na to je vhodné jako zdroj mít vždy aktuální či očekávaná znění právních předpisů. +
- +
-Při tvorbě architektury je pak nanejvýš vhodné mít prvky architektury s vazbou na příslušnou legislativu. Například pokud spravuji informační systém, tak ten slouží pro podporu procesu v zákoně. Tedy vím, že systém provozuji na základě zákona o ISVS a na základě příslušných agendových zákonů a požadavky na funkce musi zajistit realizaci příslušných procesů v jednotlivých zákonech. +
- +
-Zdroje informací o právních předpisech a jejich promítnutí do agend veřejné správy se hodí i pro tvorbu a aktualizaci vnitřních směrnic a předpisů v organizaci. Kupříkladu,​ změní-li se legislativa k základním registrům či ke spisové službě, vím, že to bude mít dopad na moje procesy a tedy i na předpisy a směrnice jež procesy určují. Dojde tedy jistě ke změnám agendových procesních metodik, ke změně Spisového řádu, apod. K tomu také mám využívat výše zmíněné zdroje a zajistit jejich integraci na komponenty, které využívám k udržování dokumentace. +
- +
-Pokud daný úřad není gestorem za příslušnou legislativu,​ ale přesto je pro něj legislativa závazná, pak by měl také splnit některé z výše uvedených základních principů. Aktuální údaje o stavu právních předpisů včetně vazby mezi jednotlivými ustanoveními a jednotlivými právními předpisy musí sloužit jako základ pro byznysovou architekturu. Druhým zdrojem jsou pak údaje v registru práv a povinností. +
- +
-Je vhodné tedy: +
- +
-  * Vybudovat a udržovat mechanismus,​ jak pokud možno automatizovaně zpracovávat dekomponované právní předpisy +
-    * Lze realizovat s využitím služeb ESbírky, či obdobného systému +
-    * Zajistit si notifikace o aktualizacích právních předpisů, jež mě zajímají a o aktualizacích vazeb z jiných právních předpisů na ně +
-  * Vytvořit procesy a podporu pro sledování návrhů změn a stavu jejich projednávání +
-  * Být schopen přiřadit klíčové elementy architektury ke konkrétním ustanovením či alespoň ke konkrétním právním předpisům +
-  * Udržovat povědomost o všech právních předpisech,​ kterými se řídím +
- +
-Z hlediska aplikační architektury očekává NAP následující změny na centrální i lokálních úrovních:​ +
-  * Po dokončení systému eSbírka (a doběhnutí stávajících kontraktů nejpozději do 5 let - udržitelnost) přestanou úřady do svého portfolia zařazovat aplikace pro seznamování se s právem od komerčních dodavatelů a přejdou na eSbírku. Komerční aplikace s redukovanými licencemi mohou zůstat pro doplňkové služby jako jsou výklady práva, judikáty a další obsah, který ještě nebude zahrnut do eSbírky nebo si ponechá soukromoprávní (komerční) charakter. +
-  * Po dokončení systému eLegislativa se změní úloha systémů EKLEP/​VEKLEP. Jakmile eLegislativa přinese převážnou část potřebných funkcí, význam uvedených systémů se bude snižovat - o jejich pánu rozvoje/ ukončení ještě bude nutno jednat. +
-  * Systém ODOK musí být integrován na systém eLegislativa.+
  
 {{tag>​esel esbírka elegislativa eklep veklep odok "​funkční celek"​}} {{tag>​esel esbírka elegislativa eklep veklep odok "​funkční celek"​}}