Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou [2019/08/25 10:58]
Tomáš Šedivec
nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou [2020/05/12 14:54] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou</​title>​ <​title>​Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou</​title>​
  
-<note important>​Konkrétní implementační kroky a způsoby zapracování do informační koncepce OVS jsou popsány v kapitole [[:​nap:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro systémy ​a služby spojené ​s právním řádem a legislativou|Pravidla pro funkční celky architektury jednotlivých úřadů.]]</​note>+===== Popis Systémů a služeb spojených ​s právním řádem a legislativou ​===== 
 +{{page>nap:​popisy:​popis_esel}}
  
-Veřejná správa se řídí primárně legislativou. Proto je nesmírně důležité jednak právnímu řádu dobře rozumět a jednak zahrnout legislativu jako motivační a kontraktační rámec do architektury a to zejména na byznysové a datové a aplikační a integrační a procesní vrstvě +===== Pravidla ​Systémů a služeb ​spojených s právním ​řádem a legislativou ===== 
- +{{page>​nap:pravidla:pravidla_esel}}
-===== Základní komponenty právních systémů státu ===== +
- +
-Základní informační systémy a služby státu týkající se práva a legislativy +
-^Systém ​     ​^Správce ​           ^Popis ​                                                                                                                                                                      ​^Příklady užití ​                                                                                                                                                                                                                                                    ^ +
-|eSbírka ​    ​|Ministerstvo vnitra|Elektronická sbírka právních předpisů s jejich konsolidovaným časovým zněním ​                                                                                               |Pomocí služeb rozhraní ESEL bude možné automatizovaně přebírat dekomponované právní předpisy ​mít je tak jako vazbové zdroje pro motivační a procesní a byznysovou architekturu. eSbírka bude představovat výchozí referenční zdroj znění a změn právních předpisů| +
-|eLegislativa|Ministerstvo vnitra|Informační systém pro podporu tvorby a projednávání návrhů legislativních změn a pro elektronizaci procesu příjímání legislativy ​                                           |V rámci ​služeb ​ESEL bude k dispozici sledování stavu přípravy ​projednávání změn a návrhů, ale také prostředí a nástroje pro tvorbu návrhů na legislativní úpravy (může pocházet z výsledků návrhů optimalizace dle architektury) ​                                | +
-|ODOK        |Úřad vlády ​        |IS pro oběh dokumentů určených pro vládní agendu a pro jednání vlády a jejich orgánů ​                                                                                       |V tomto informačním systému jsou dokumenty a informace v rámci vládní agendy, podklady pro jednání vlády, ale jeho prostřednictvím se sledují i vládní a legislativní úkoly ​                                                                                       | +
-|EKLEP ​      ​|Úřad vlády ​        ​|Elektronická knihovna legislativního procesu slouží jako IS pro podporu celého procesu projednáván´,​ připomínkování a schvalování legislativních návrhů ​                    ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                  | +
-|VEKLEP ​     |Úřad vlády ​        ​|Veřejná část knihovny EKLEP                                                                                                                                                 |Je publikováno i schematicky podle XML schémat metadat a jako opendata, takže se dá využít v řadě případů jako informační zdroj                                                                                                                                    | +
-|RPP         ​|Ministerstvo vnitra|V Registru práv a povinností jsou také referenční a závazné údaje o jednotlivých agendách, vazbách na legislativu,​ působnostech OVM a úkonech a činnostech v těchto agendách|Slouží jako autoritativní a referenční zdroj o výkonu veřejné správy ​                                                                                                                                                                                              | +
- +
-Každý z těchto IS může a má být využíván jednak jako zdroj informací pro úřady a jednak jako jeden z komponent při optimalizaci činností úřadu. Kupříkladu,​ chceme-li v úřadu optimalizovat agendu, měli bychom mít její architekturu. Jedním ze vstupů pro tuto architekturu je legislativa (zdroj ESEL) a agendový model dané agendy (zdroj RPP). Po pnávrhu procesní optimalizace bude pravděpodobně nutné novelizovat i legislativu,​ k čemuž zase poslouží i výše zmíněné informační systémy. +
- +
-===== Základní principy využívání služeb spojených s legislativou ===== +
- +
-Míra možnosti a dokonce povinnosti využívat výše zmíněné informační systémy a jejich sdílené služby závisí na tom, v jakém postavení vůči konkrétní legislativě je příslušný úřad. +
- +
-V tomto případě tedy můžeme rozdělit úřady do třech následujících kategorií: +
- +
-  * Gestor legislativyJe zodpovědný za přípravu, provádění procesu připomínkování a projednání a následnou realizaci schválené legislativy. Gestor by také měl pravidelně provádět zhodnocení platné legislativy a na základě toho navrhovat její úpravy. +
-  * Spolupracující subjekt: Jedná se o subjekt, který se aktivně podílí na spolutvorbě legislativy a je aktivně zapojen do procesu připomínkování a vyhodnocování daných návrhů +
-  * Uživatel legislativy:​ Jedná se o subjekt, který se Danou legislativou řídí ať už v rámci veřejnoprávní činnosti jako výkon působnosti v dané agendě, nebo je pro něj příslušná legislativa jinou formou nějak závazná a ovlivňuje jeho činnost +
- +
-V Každé z těchto třech základních rolí mohou být výše zmíněné informační systémy aktivně používány. +
- +
-Nesmí se zapomínat ani na povinnosti výkonu spisové služby, ty se pochopitelně vztahují i na procesy návrhu a projednávání legislativy. Jsem-li tedy gestor za legislativu,​ především si zajistím integraci svých autorských systémů na ESSL a následně i integraci na závazně používané informační systémy (eLegislativa,​ ODOK, EKLEP, apod.). +
- +
-Při vyhodnocování a následné přípravě návrhů na změnu jsou dvěma klíčovými zdroji platná legislativa (aktuální znění právních předpisů a jejich vazeb) a dopad na faktický výkon (zdrojem je RPP a agendový model a seznam úkonů v agendě). Pomocí vazeb s ostatními právními předpisy si také úřad zmapuje souvislosti na další schopnosti. Třeba u agendového zákona je třeba zohlednit i povinnosti spisové služby, povinnost nevyžadovat údaje které již mám, apod. I s ohledem na to je vhodné jako zdroj mít vždy aktuální či očekávaná znění právních předpisů. +
- +
-Při tvorbě architektury je pak nanejvýš vhodné mít prvky architektury s vazbou na příslušnou legislativu. Například pokud spravuji informační systém, tak ten slouží pro podporu procesu v zákoně. Tedy vím, že systém provozuji na základě zákona o ISVS a na základě příslušných agendových zákonů a požadavky na funkce musi zajistit realizaci příslušných procesů v jednotlivých zákonech. +
- +
-Zdroje informací o právních předpisech a jejich promítnutí do agend veřejné správy se hodí i pro tvorbu a aktualizaci vnitřních směrnic a předpisů v organizaci. Kupříkladu,​ změní-li se legislativa k základním registrům či ke spisové službě, vím že to bude mít dopad na moje procesy a tedy i na předpisy a směrnice jež procesy určují. Dojde tedy jistě ke změnám agendových procesních metodik, ke změně Spisového řádu, apod. K tomu také mám využívat výše zmíněné zdroje a zajistit jejich integraci na komponenty, které využívám k udržování dokumentace. +
- +
-Pokud daný úřad není gestorem za příslušnou legislativu,​ ale přesto je pro něj legislativa závazná, pak by měl také splnit některé z výše uvedených základních principů. Aktuální údaje o stavu právních předpisů včetně vazby mezi jednotlivými ustanoveními a jednotlivými právními předpisy musí sloužit jako základ pro byznysovou architekturu. Druhým zdrojem jsou pak údaje v registru práv a povinností. +
- +
-Je vhodné tedy: +
- +
-  * Vybudovat a udržovat mechanismus,​ jak pokud možno automatizovaně zpracovávat dekomponované právní předpisy +
-    * Lze realizovat s využitím služeb ESbírky, či obdobného systému +
-    * Zajistit si notifikace o aktualizacích právních předpisů jež mě zajímají a o aktualizacích vazeb z jiných právních předpisů na ně +
-  * Vytvořit procesy a podporu pro sledování návrhů změn a stavu jejich projednávání +
-  * Být schopen přiřadit klíčové elementy architektury ke konkrétním ustanovením či alespoň ke konkrétním právním předpisům +
-  * Udržovat povědomost o všech právních předpisech,​ kterými se řídím+
  
 +{{tag>​esel esbírka elegislativa eklep veklep odok "​funkční celek"​}}