Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:elektronicke_ukony_a_dorucovani [2019/10/07 15:18]
Tomáš Šedivec
nap:elektronicke_ukony_a_dorucovani [2020/05/12 14:49] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Elektronické úkony a doručování</​title>​ <​title>​Elektronické úkony a doručování</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis Informačního systému datových schránek ===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]].+{{page>nap:popisy:​popis_isds}}
  
-Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Elektronické úkony a doručování|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +===== Pravidla Informačního ​systému ​datových schránek ===== 
-</​WRAP>​ +{{page>nap:​pravidla:​pravidla_isds}}
- +
- +
-Pro zajištění důvěryhodné,​ bezpečné a průkazné elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými či právnickými na straně druhé, jakož i mezi orgány veřejné moci navzájem, provozuje Ministerstvo vnitra ČR informační systém datových schránek (také jako "​ISDS"​). Ministerstvo vnitra ČR a spolupracující subjekty se při provozování ISDS řídí [[https://​www.datoveschranky.info/​documents/​1744842/​2717964/​provozni_rad_isds.pdf/​a49d0691-d02d-44fd-8068-c158599de574|provozním řádem]], který je pro ně závazný. +
- +
-Orgány veřejné moci jsou povinni mezi sebou komunikovat prostřednictvím ISDS, stejně tak s klientem veřejné správy, pokud datovou schránku vlastní. +
- +
- +
-===== Typy datové schránky ===== +
- +
-Způsob, resp. proces zřízení datové schránky se liší podle typu subjektu, pro který má být datová schránka zřízena. Typ subjektu určuje, zda se jedná o datovou schránku zřizovanou ze zákona, tedy automaticky,​ nebo o datovou schránku zřizovanou na žádost dle následující tabulky +
- +
-^ **Typ subjektu**^ **Typ datové schránky v ISDS**^ Zřízena | +
-| Orgán veřejné moci| OVM (10)| Ze zákona | +
-| Fyzická osoba, která je v roli OVM| OVM_FO (14)| Ze zákona | +
-| Podnikající fyzická osoba, která je v roli OVM| OVM_PFO (15)| Ze zákona | +
-| Právnická osoba v roli OVM| OVM_PO (16)| Ze zákona | +
-| Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku| PO (20)| Ze zákona | +
-| Podnikající fyzická osoba - advokát| PFO_ADVOK (31)| Ze zákona | +
-| Podnikající fyzická osoba - daňový poradce| PFO_DANPOR (32)| Ze zákona | +
-| Podnikající fyzická osoba - insolvenční správce| PFO_INSSPR (33)| Ze zákona | +
-| Podnikající fyzická osoba - statutární auditor (OSVČ nebo zaměstnanec)| PFO_AUDITOR (34)| Ze zákona | +
-| Fyzická osoba| FO (40)| Na žádost | +
-| Podnikající fyzická osoba| PFO (30)| Na žádost | +
-| Právnická osoba - na žádost| PO_REQ (22)| Na žádost | +
-| Schránka OVM zřízená na žádost| OVM_REQ (13| Na žádost | +
- +
- +
- +
-===== Zápis rozhodnutí do Registru práv a povinností ===== +
- +
-Zákon o základních registrech vyžaduje, aby při každé změně referenčního ​údaje v základních registrech došlo také k zápisu o příslušném rozhodnutí,​ na jehož základě byl údaj změněn, do Registru práv a povinností. Ministerstvo vnitra je v agendě ​datových schránek ​editorem jediného referenčního údaje – identifikátoru datové schránky. Při každém zápisu i výmazu tohoto údaje do Registru obyvatel nebo Registru osob proto ISDS provádí zároveň zápis do Registru práv a povinností. +
- +
- +
-===== Využití údajů základních registrů (ZR) ===== +
- +
-Ministerstvo vnitra rozsáhle využívá referenční údaje základních registrů pro účely správy datových schránek. Základní registry tak představují nejdůležitější zdroj dat, na základě kterých jsou datové schránky zřizovány i znepřístupňovány a také aktualizovány identifikační údaje datových schránek a jejich uživatelů. +
- +
- +
-===== Zřizování datových schránek ze zákona ===== +
- +
-Na základě informací z Registru osob jsou zřizovány datové schránky subjektům, kterým se datová schránka zřizuje ze zákona. Výjimku představuje malá množina subjektů, které v Registru osob nejsou vedeny, protože nemají přiděleno své unikátní IČO (orgány veřejné moci bez právní subjektivity). +
- +
- +
-===== Znepřístupňování datových schránek ===== +
- +
-Na základě informací z Registru osob jsou znepřístupňovány datové schránky subjektů, u kterých bylo v Registru osob vyplněno datum zániku. Obdobně, jakmile je u fyzické osoby v Registru obyvatel vyplněno datum úmrtí, datová schránka je k tomuto datu znepřístupněna. +
- +
- +
-===== Aktualizace údajů datových schránek ===== +
- +
-Pro datové schránky všech typů platí, že pokud je subjekt veden v základních registrech, identifikační údaje datové schránky jsou automatizovaně přebírány ze Základních registrů. Tzn. změny názvu subjektu nebo adresy sídla není nutné Ministerstvu hlásit – změny jsou promítnuty automaticky. +
- +
- +
-===== Přidání / odebrání Oprávněné osoby ===== +
- +
-Oprávněné osoby u datových schránek těch subjektů, které jsou zapsány v Registru osob, jsou aktualizovány podle změn ve výčtu statutárních zástupců vedených u daného subjektu v Registru osob. Tzn. je-li do registru zapsán nový statutární zástupce, automatizovaně mu je zřízen účet Oprávněné osoby u datové schránky subjektu a naopak, je-li statutární zástupce z registru odebrán, jeho účet Oprávněné osoby u datové schránky je zrušen. +
- +
- +
-===== Aktualizace osobních údajů uživatelů datových schránek ===== +
- +
-U všech uživatelů datových schránek se Ministerstvo vnitra pokouší o jejich automatizované ztotožnění vůči příslušnému záznamu v Registru obyvatel. U těch uživatelů,​ kde se ztotožnění zdařilo, jsou automatizovaně přebírány aktuální referenční údaje z Registru obyvatel. Tzn. např. v případě změny příjmení nebo adresy pobytu nemusí držitel datové schránky Ministerstvu vnitra nic hlásit – změna je promítnuta automaticky.+
  
 {{tag>"​Funkční celek" ISDS datovka "​datové schránky"​ "​Tematická oblast"​}} {{tag>"​Funkční celek" ISDS datovka "​datové schránky"​ "​Tematická oblast"​}}