Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:elektronicka_fakturace [2019/10/07 15:13]
Tomáš Šedivec ↷ Stránka přesunuta z 'elektronicka_fakturace' do 'nap:elektronicka_fakturace'
nap:elektronicka_fakturace [2020/05/12 14:34] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Elektronická fakturace</​title>​ <​title>​Elektronická fakturace</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis elektronické fakturace ​===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]]. +{{page>​nap:popisy:popis_elektronicka_fakturace}}
- +
-Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro elektronickou fakturaci|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +
-</​WRAP>​ +
- +
- +
-Elektronická fakturace (také jako „e-fakturace“ či „efakturace“) je moderní prostředek,​ jehož primárním cílem je usnadnit a zefektivnit ekonomickým subjektům odesílání,​ příjem e-faktur a jejich následnou archivaci k dalšímu zpracování v rámci Evropské unie. E-faktura je dokumentem v digitální podobě (elektronickým dokumentem) podle ustanovení [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-499#​p2|§ 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě]] a o změně některých zákonů a nařízení eIDAS. Může být doručena ve strukturovaném nebo nestrukturovaném datovém formátu. Může být účetním záznamem podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-563|zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví]],​ daňovým dokladem podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-235|zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty]], může sloužit i pro jiné účely (např. jako dodací list, záruční list, důkazní prostředek apod.) +
- +
-E-fakturace v kombinaci s řádně vedenou spisovou službou dle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-499|zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě]] a s ekonomickým informačním systémem uzpůsobeným pro zpracování elektronických faktur nabízí ekonomickým útvarům orgánů veřejné správy: +
- +
-  * Snížení administrativní a transakční zátěže následováno s výrazným zvýšení produktivity při zacházení s daňovými doklady +
-  * Rychlá a snadná dohledatelnost daňového dokladu +
-  * Bezpečný a spolehlivý prostředek v kombinaci s kvalifikovanými prostředky pro vytváření důvěryhodného podpisu dle nařízení [[https://​eur-lex.europa.eu/​eli/​reg/​2014/​910/​oj|eIDAS č.910/​2014]] +
-  * Zajištění přeshraniční interoperability e-fakturace v rámci Evropské unie +
- +
-===== Ekonomické aspekty ​===== +
- +
-Evropská komise předpokládá,​ že „Masové přijetí elektronické fakturace v EU by vedlo k významným hospodářským přínosům a odhaduje se, že přechodem od papírových faktur k fakturám elektronickým se za období šesti let ušetří přibližně 240 miliard EUR.“1. Na základě tohoto zjištění „Komise chce, aby se elektronická fakturace stala převládající metodou fakturace v Evropě do roku 2020. +
- +
-Jako prostředek k dosažení tohoto cíle má [[https://​eur-lex.europa.eu/​eli/​dir/​2014/​55/​oj|směrnice 2014/​55/​EU]] o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek za cíl usnadnit používání elektronických faktur hospodářskými subjekty, které dodávají zboží, práce a služby pro orgány veřejné správy (B2G), jakož i podporovat obchodování mezi samotnými hospodářskými subjekty (B2B). Vymezuje především právní rámec pro zavedení a přijetí evropské normy (EN) pro sémantický datový model vytvořený ze základních prvků elektronické faktury (EN 169311:2017). +
- +
-Norma EN 169311:2017 a její pomocné normalizační výstupy umožní sémantickou interoperabilitu elektronických faktur a pomohou odstranit bariéry na trhu a překážky v obchodu vyplývající z existence rozdílných vnitrostátních právních předpisů a norem – a přispějí tak k dosažení cílů stanovených Evropskou komisí. +
- +
-Práce s elektronickými fakturami, ale zejména elektronizace celého nákupního řetězce od sběru požadavků,​ veřejné výběrové řízení, přes objednávku/​smlouvu,​ potvrzení dodávek, fakturu, po platbu a rozúčtování výdajů/​nákladů přinese významné úspory transakční i úspory spojené s lepším rozhodování a mnohem snáze a lépe provedenými řídícími kontrolami (1., 2., 3. a 4.) podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.+
  
 +===== Pravidla elektronické fakturace =====
 +{{page>​nap:​pravidla:​pravidla_efakturace}}
  
 {{tag>​eFaktura eFakturace Faktura Fakturace "​Tematická oblast"​}} {{tag>​eFaktura eFakturace Faktura Fakturace "​Tematická oblast"​}}